Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 121:

Mobilne zestawy ratujące życie z AED dla Straży Miejskiej

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej Krakowa. Projekt zakłada zakup 10 mobilnych zestawów ratujących życie na potrzeby wyposażenia radiowozów funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Ogólnodostępność projektu polega na nieodpłatnej możliwości skorzystania z jego efektów szerokiemu gronu odbiorców, czyli wszystkim mieszkańcom Krakowa wymagającym natychmiastowej pomocy przed przybyciem Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Opis projektu

Celem projektu jest zwiększenie przeżywalności nagłego zatrzymania krążenia wśród mieszkańców Krakowa. Projekt zakłada zakup 10 mobilnych zestawów ratujących życie, w skład których wchodzić będą: automatyczny defibrylator zewnętrzny AED, akcesoria do resuscytacji krążeniowo-oddechowej i zestaw do tamowania krwotoków dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Krakowa, którzy podczas codziennych patroli w przestrzeni ogólnodostępnej udzielają pomocy osobom w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.
Defibrylator AED (ang. Automated External Defibrillator), czyli automatyczny zewnętrzny defibrylator to urządzenie umożliwiające analizę rytmu serca oraz wykonanie wyładowania elektrycznego u poszkodowanego. Możliwie szybkie dostarczenie wyładowania pozwala wielokrotnie zwiększyć przeżywalność osób poszkodowanych.
Projekt zakłada zakup 10 mobilnych zestawów zawierających:
· 10 urządzeń AED wraz z walizką,
· 10 pakietów do tamowania krwotoków,
· 10 zestawów akcesoriów do resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Straż Miejska Miasta Krakowa jako bezpośredni odbiorca sprzętu została wybrana ze względu na charakter jej dotychczasowej działalności. Strażnicy miejscy podczas służby patrolowej udzielają pomocy osobom w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, co potwierdzają raporty [1] oraz wpisy w aktualnościach strony Straży Miejskiej w Krakowie [2,3,4]. Działania strażników często polegają na prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, czy też tamowaniu krwotoków podczas interwencji przed przybyciem Zespołów Ratownictwa Medycznego. Akcje ratunkowe prowadzone są często w trudnodostępnych miejscach, dla których dojazd ZRM jest utrudniony, a jego czas wydłużony. Z tego względu zakupione urządzenia AED powinny posiadać normę IP56 oraz być przechowywane w specjalnej walizce zgodnej z normą IP67 w celu gwarantowania wodoodporności i pyłoszczelności. Zakup urządzeń AED stanowiłby wsparcie istniejącego programu „Krakowska sieć AED – Impuls Życia” [5]. Strażnicy miejscy podczas okresowych szkoleń nabierają kompetencje w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej, co stanowi potwierdzenie umiejętności korzystania z wyżej wymienionych urządzeń oraz ogranicza koszty projektu w zakresie konieczności prowadzenia wymaganych szkoleń. Projekt jest zgodny z polityką miasta w zakresie upowszechniania dostępu do defibrylacji.
 
Charakterystyka skutków długoterminowych
Zakładane skutki długoterminowe dotyczą zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa poprzez zwiększenie przeżywalności oraz jakości życia osób, które doznały nagłego zatrzymania krążenia lub znajdowały się w innym stanie bezpośredniego zagrożenia życia (np. krwotok zewnętrzny).
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest trzecią co do częstości przyczyną zgonów w Europie. Roczna zapadalność na pozaszpitalne zatrzymanie krążenia wynosi od 67 do 170 osób na 100 000 mieszkańców, z czego dla Polski jest największy z odnotowanych, czyli 170 na 100 000 mieszkańców [6]. W Krakowie (stan na 30.06.2020) mieszka 781 000 osób [7], a co za tym idzie problem NZK może dotyczyć ponad 1 300 krakowian rocznie.
Odsetek rozpoczętych resuscytacji krążeniowo-oddechowych (RKO) wśród osób postronnych (świadków zdarzenia) różni się w poszczególnych krajach i wynosi średnio 58% (zakres 13%-83% w zależności od kraju). Stosowanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) wciąż jest na niskim poziomie – w Europie tylko w średnio 28% przypadków pozaszpitalnych NZK (zakres 3,8%-59% w zależności od kraju) wykorzystywany jest AED. Wskaźniki przeżycia przy wypisie ze szpitala wynoszą średnio 8% i są zróżnicowane (od 0% do 18%).
Na tzw. łańcuch przeżycia składa się kilka elementów:
· Wczesne rozpoznanie i wezwanie pomocy
· Wczesne rozpoczęcie RKO
· Wczesna defibrylacja
· Opieka poresuscytacyjna [6].
Żeby zwiększyć szanse na przeżycie osób, które doznały nagłego zatrzymania krążenia należy dążyć do zwiększenia dostępności AED. Im bliżej od osoby wymagającej pomocy znajduje się to urządzenie tym szybciej będzie ono dostarczone do miejsca zdarzenia. Działania te dają szansę na przyspieszenie wykonania wyładowania, a w konsekwencji zwiększenie przeżywalności pacjentów.
Dodatkowo, obok wczesnej defibrylacji, tamowanie zagrażającego życiu masywnego krwawienia zewnętrznego stanowi działanie kluczowe w pierwszych kilku minutach zdarzenia przed przybyciem Zespołu Ratownictwa Medycznego. Hipowolemia powodowana przez masywne krwawienie należy do potencjalnie odwracalnych przyczyn nagłego zatrzymania krążenia [6], dlatego wczesne zabezpieczenie krwotoku w sposób efektywny jest jedną z priorytetowych czynności na miejscu zdarzenia.
Projekt nie stoi w sprzeczności z Uchwałą NR LXVIII/895/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia programu zdrowotnego "Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej", którego celem jest budowa i utrzymanie sieci automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED w oparciu o kryteria wynikające z Uchwały Nr XX/264 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2007 r., lecz jest jej uzupełnieniem. W ramach funkcjonującej od 2009 roku „Krakowskiej sieci AED – Impuls Życia” zakupiono 30 urządzeń AED dostępnych w różnych lokalizacjach Krakowa, w tym 2 urządzenia mobilne znajdujące się na wyposażeniu radiowozów Straży Miejskiej Krakowa. Przy obecnej częstości interwencji Straży Miejskiej, podczas których AED mogłoby zostać wykorzystane, liczba ta jest zbyt mała. Ponadto, nowe urządzenia nie stanowiłyby części wykazu lokalizacji miejsc publicznych, które spełniają kryteria wymagane do umieszczenia zestawów AED na terenie Krakowa, lecz byłyby to dodatkowe urządzenia mobilne. W załączniku dołączone zostało oświadczenie o gotowości do współpracy od Komendanta Straży Miejskiej w Krakowie.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED 10 sztuk, norma IP56 60 000,00 PLN
Walizka na AED 10 sztuk, norma IP67 5 500,00 PLN
Zestaw akcesoriów do resuscytacji krążeniowo-oddechowej 10 sztuk, zawierający m.in.: rękawiczki jednorazowe, maskę do RKO Pocket Mask, nożyczki ratownicze 1 500,00 PLN
Pakiet do tamowania krwotoków 10 sztuk, zawierający m.in.: opaskę zaciskową i materiały opatrunkowe 3 000,00 PLN
70 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zakup automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED Ogłoszenie zamówienia publicznego oraz zakup urządzeń 01.2022–03.2022
Zakup walizek na AED, pakietów do tamowania krwotoków, zestawów akcesoriów do resuscytacji krążeniowo-oddechowej Ogłoszenie zamówienia publicznego oraz zakup przedmiotów 01.2022–03.2022
Użytkowanie zakupionych zestawów podczas patroli Straży Miejskiej Użytkowanie podczas interwencji wymagających użycia sprzętu Od 03.2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: W nagłych sytuacjach w ramach pomocy przedmedycznej ratowanie życia i zdrowia mieszkańców.
powrót