Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 133:

Program usuwania zdezelowanych rowerów z ulicy.

Projekt odrzucony: Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust.1.pkt. 4 , 6, 8 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Zadania, które mają być wykonywane w ramach tego programu w pewnym zakresie są już realizowane przez Gminę w oparciu o przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym (dalej: P.r.d.), w innym zaś, wykraczającym poza realizowany zakres, są z tymi przepisami niezgodne. Propozycja zadania to: „Program usuwania zdezelowanych rowerów z ulicy”. W opisie zadania jest mowa o „Zwiększeniu dostępności miejsc parkingowych [dla rowerów] poprzez wymuszenie ich rotacji…”, a z kolei z opisu szczegółowego wynika wprost, że chodzi przede wszystkim o wymuszenie rotacji rowerów sprawnych, prawidłowo zaparkowanych w jednym miejscu dłużej niż 6 tygodni. Nie wiadomo jak rozumieć pojęcia „zdezelowany rower”, „usuwanie z ulicy”, itp. Ze szczegółowego opisu zadania wynika, że chodzi nie tylko o „zdezelowane rowery”, ale również „nieużywane rowery” . Przepis art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi, że pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza. Pojazd usunięty w tym trybie, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy. Przepis ten stosuje się odpowiednio, gdy w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie została ustalona osoba uprawniona do jego odbioru. Ponieważ rower również jest pojazdem (pojazd - środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane, z wyjątkiem urządzenia wspomagającego ruch – art. 2 pkt 31 P.r.d.), usuwanie rowerów, których stan wskazuje na to, że nie są używane należy do wyłącznych kompetencji straży miejskiej lub policji. Przy czym „Nieużywanie pojazdu w rozumieniu art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) jest, jak należy przyjąć zgodnie z ratio legis przepisu, stanem trwającym dłuższy czas. Inaczej można by usuwać pojazdy niewykorzystywane przez właściciela, np. przez tydzień” (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 maja 2008 r., sygn. akt: I OW 10/08). Ocena stanu pojazdu, kiedy można go zakwalifikować jako „nieużywany” należy do kompetencji ww organów. Reasumując, propozycja zdania BO Program usuwania zdezelowanych rowerów z ulicy w tym zakresie jest zbędna, ponieważ zadania te są realizowane przez Straż Miejską i Policję. Z opisu zadania wynika, że należy usuwać rowery używane, sprawne, lecz zajmujące dłużej niż 6 tygodni miejsca przeznaczone do ich parkowania, co powoduje, iż ta propozycja jest niezgodna z przepisami prawa. Ustawa Prawo o ruchu drogowym określa: 1. zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu, 2. zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, a także działalność właściwych organów i podmiotów w tym zakresie, 3. wymagania w stosunku do innych uczestników ruchu niż kierujący pojazdami, 4. zasady i warunki kontroli ruchu drogowego. Zatem tylko przepisy rangi ustawowej mogą regulować zasady kontroli ruchu drogowego, w tym przypadki kiedy pojazdy mogą być usuwane z dróg, zasady pokrywania kosztów tego usunięcia, kosztów przechowywania pojazdów, przepadku pojazdów, itp. Przepisami, które upoważniają do usuwania pojazdów z dróg oraz określają przesłanki takiego działania są art. 50a i 130a P.r.d. Z analizy tych przepisów wynika, że pojazd używany, zaparkowany prawidłowo, który nie utrudnia ruchu lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, którego stan techniczny nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, nie powoduje uszkodzenie drogi i nie narusza wymagania ochrony środowiska może być parkowany bez ograniczeń czasowych w dozwolonym do tego miejscu. Nie ma zatem podstaw prawnych do usuwania sprawnych i używanych rowerów tylko z tego powodu, że stoją zaparkowane w jednym miejscu (dozwolonym) dłużej niż 6 tygodni. Brak podstawy prawnej do samego podjęcia tego rodzaju działań wyklucza możliwość wdrożenia proponowanego Programu. Należy wskazać również inne braki prawne Programu, m. in.: brak podstawy prawnej do obciążenia właściciela roweru kosztami jego usunięcia w proponowanym przypadku. Przepisy ustawy wskazują wprost, że kosztami usunięcia pojazdu w trybie art. 50a i 130a P.r.d obciążany jest właściciel lub posiadacz pojazdu, a organy jednostek samorządu terytorialnego nie mają żadnych upoważnień do obciążania właścicieli (posiadaczy) pojazdów kosztami ich usunięcia w innych przypadkach. W Programie brak określenia dalszego postępowania w przypadku nieodebrania usuniętego roweru przez właściciela. W tej ostatniej kwestii należy zwrócić uwagę, iż przepisy Prawa o ruchu drogowym bardzo precyzyjnie określają sposób postępowania z usuniętym pojazdem. W przypadku usunięcia pojazdu w trybie art. 50a pojazd nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się i przechodzi na własność gminy z mocy ustawy. W przypadku usunięcia pojazdu w trybie art. 130a, starosta w występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Z całą pewnością roweru usuniętego tylko dlatego, że przez ponad 6 tygodni zajmuje miejsce parkingowe nie będzie można uznać za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Wskazane powyżej braki podstaw prawnych dla podejmowania przez gminę samodzielnych działań w zakresie usuwania pojazdów z dróg publicznych wykraczających poza przypadki wskazane wprost w ustawie Prawo o ruchu drogowym wykluczają możliwość wdrożenia Programu. Prawo o ruchu drogowym, jeżeli chodzi o usuwanie pojazdów z dróg publicznych jest regulacją kompletną i precyzyjną i żadne własne regulacje gmin (powiatów) w tym zakresie nie są dopuszczalne. Z uwagi na brak podstaw prawnych do takich regulacji wniosek w zasadzie zakłada realizację jedynie części zadania - wprowadzenie zmian w Prawie - bez faktycznej realizacji.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Opis projektu

Program usuwania zdezelowanych i nieużywanych rowerów z przestrzeni publicznej ma na celu zwiększenie dostępności miejsc parkingowych poprzez wymuszenie ich rotacji oraz poprawę estetyki miasta.
Proponuje stworzenie analogicznego systemu do tego działającego w Amsterdamie tj. wprowadzenie reguły 6 tygodni.
Reguła 6 tygodni polega na tym, że  zaparkowane rowery oznaczane są przez pracowników gminy, jeśli po upływie 6 tygodni rower nie zostanie przeparkowany (zdjęte oznaczenie i zmieniona lokalizacja), to na rowerze pojawia się wezwanie do przeparkowania. 
Jeśli po upływie 7 dni od wystawienia wezwania rower nie zostanie przeparkowany, to pracownicy gminy odcinają zabezpieczenie i rower zostaje przetransportowany do magazynu.
Oczywiście rower może być odzyskany z magazynu przez mieszkańca. 

 
Zasady działania magazynu opisane są na poniższej stronie:
 

Działania jakie należy podjąć do realizacji programu:
1. Przygotowanie opinii prawnej, procedur oraz regulaminów zgodnych z polskim prawem umożliwiających realizację zadania.   
    (Np. przy stojakach w miejscach szczególnie popularnych może być dodatkowo  postawiona tabliczka z regulaminem korzystania stojaka co wymuszało by na korzystającym przyjęcie zasady 6 tygodni, itd.). 
 
2. Stworzenie strony internetowej na której mieszkańcy będą mogli wykonać następujące czynności:
 •  zgłaszać lokalizację na których występuje deficyt miejsc (te miejsca powinny być poddawane regularnej kontroli),
 • zgłaszać lokalizację rowerów które sprawiają wrażenie porzuconych w celu ich kontroli, 
 • sprawdzić czy ich rower nie został usunięty i  nie trafił do magazynu. 
Przykładowa strona magazynu : https://www.verlorenofgevonden.nl/overzicht?search=fietsendepot+amsterdam

3. Powołanie komórki w urzędzie lub zatrudnienie firmy zewnętrznej do:
 • przyjmowania zgłoszeń o potencjalnie nieużywanych rowerach,
 • kontroli popularnych miejsc do parkowania rowerów i sprawdzania ich rotacji,
 • oznaczania rowerów,
 • wystawiania ostrzeżeń po 6 tygodniach, 
 • odcięcie i odholowanie roweru do magazynu po 7dniach od wystawienia ostrzeżenia,
 • magazynowanie rowerów,
 • wydawanie rowerów  z magazynu.

UZASADNIENIE PROJEKTU

 • Zwiększenie dostępności deficytowych miejsc parkingowych poprzez wymuszenie ich rotacji. 
 • Polepszenie estetyki miasta. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Obsługa systemu Wynajęcie magazynu, wynajem samochodu transportowego do przewozu rowerów, zatrudnienie pracowników obsługujących system 700 000,00 PLN
Opinia prawna i regulaminy Wykonanie opinii prawnej dotyczącej możliwości usuwania rowerów oraz ich magazynowania na gruncie polskiego prawodastwa. Stworzenie regulaminów. 50 000,00 PLN
Stworzenie strony internetowej. Stworzenie strony internetowej do obsługi magazynu i zgłoszeń. 80 000,00 PLN
830 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opinia prawna i regulaminy Wykonanie opinii prawnej dotyczącej możliwości usuwania rowerów oraz ich magazynowania na gruncie polskiego prawodastwa. Stworzenie regulaminów. 2022-01-05
Stworzenie strony internetowej. Stworzenie strony internetowej do obsługi magazynu i zgłoszeń. 2022-03-05
Uruchomienie systemu Wyłonienie w przetargu firmy lub zatrudnienie nowych pracowników urzędu od obsługi systemu wraz z wynajmem miejsca do magazynowania. 2022-06-05
powrót