Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 1 NR 28:

Tam gdzie przyszły papież przekroczył próg synagogi

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 1 - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Chodnik przez synagogą Tempel u zbiegu ulicy Podbrzezie i Miodowej

Dodatkowe lokalizacje: alternatywna lokalizacja: chodnik przed wejściem do synagogi Remuh ul. Szeroka 40

Opis projektu

Projekt zakłada umieszczenie w chodniku przed wejściem do synagogi Tempel (względnie Remuh) - albo tez obu - spiżowej (względnie granitowej) tablicy pamiątkowej w języku polskim, angielskim i hebrajskim o przykładowej treści: 28 lutego 1969 roku podczas wizytacji kanonicznej Parafii Bożego Ciała na Kazimierzu ówczesny Metropolita Krakowski – kardynał Karol Wojtyła nawiedził tę synagogę jako pierwszy w nowożytnej historii kościoła katolickiego hierarcha. .

UZASADNIENIE PROJEKTU

28 lutego 1969 roku podczas wizytacji kanonicznej Parafii Bożego Ciała na Kazimierzu ówczesny Metropolita Krakowski – kardynał Karol Wojtyła nawiedził także dwie czynne synagogi: synagogę Remuh i Tempel. Był to pierwszy w nowożytnej historii Kościoła przypadek przekroczenia progu synagogi przez hierarchę kościoła katolickiego. Znamienna i nieprzypadkowa jest także data. To niespełna rok po „wydarzeniach marcowych”, kiedy to w wyniku walki politycznej ocalali z Holocaustu Polacy żydowskiego pochodzenia lub tylko podejrzewani o takowe byli rugowani ze stanowisk i życia publicznego, a często zmuszani do emigracji. Wizyta w synagodze Metropolity Krakowskiego była wyraźnym znakiem solidarności i poparcia dla tej grupy osób. Można ją także uznać za moment narodzin – nienazwanego wtedy jeszcze – ekumenizmu, a także aktem osobistej odwagi. Fakty te wymagają upamiętnienia i wyeksponowania, gdyż w popularnych produkcjach filmowych czy różnego rodzaju wydawnictwach eksponowany jest głównie wątek odwiedzin synagogi rzymskiej przez papieża Jana Pawła II, co miało miejsce dopiero 13 kwietnia 1986 roku, a więc 17 lat później w jakże odmiennych warunkach społecznych i politycznych. Ważne jest, ale też mieć będzie znaczenie symboliczne,  aby płyta została zaprojektowana przez któregoś z krakowskich rzeźbiarzy mających wcześniejsze  doświadczenie poparte zakończonymi skutecznie realizacjami np. w Jerozolimie, Betlejem jak i w Rzymie. 
Projekt ma charakter uniwersalny, ponadnarodowy i ponadwyznaniowy, a przede wszystkim edukacyjny. Służył będzie upowszechnieniu dokonań św. Jana Pawła II jeszcze w krakowskim okresie jego działalności, jako biskupa i metropolity krakowskiego. Stanowił będzie rozszerzenie o nowe wątki i elementy tzw. Szlaku Papieskiego służącego nie tylko mieszkańcom miasta, ale przede wszystkim odwiedzającym Kraków przybyszom z kraju i ze świata. 

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Przygotowanie projektu, redakcja tekstu, tłumaczenia 10 000,00 PLN
Realizacja Wykonanie modelu formierskiego, odlew, montaż w miejscu przeznaczenia 39 000,00 PLN
49 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie Przygotowanie projektu, redakcja tekstu, tłumaczenia, uzyskanie koniecznych zgód i pozwoleń I kw. 2022
Wykonanie Przygotowanie modelu, odlew wzg. wyrycie w kamieniu, montaż w miejscu przeznaczenia II kw. 2022
Odsłonięcie Uroczyste odsłonięcie pocz. III kw. 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego po zasięgnięciu opinii właściwych komórek i jednostek organizacyjnych pozytywnie opiniuje projekt pn. „Tam gdzie przyszły papież przekroczył próg synagogi” zgłoszony do Budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa 2021 (wniosek nr BO.D1.28/21) z następującymi uwagami: • teren przed Synagogą Tempel jest położony w układzie urbanistycznym Kazimierza w obrębie tzw. „Nowego Miasta” wraz z historycznymi przedmieściami: Łąką św. Sebastiana, Podbrzeziem oraz Polami Kazimierzowskimi, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-1273/M, natomiast teren przy synagodze Remuh znajduje się w układzie urbanistycznym Kazimierza ze Stradomiem wpisanym do rejestru zabytków pod numerem, A-12 - w związku z tym zadanie wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.); • podejmowane działania winny być zgodne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierz”; • projekt będzie podlegał akceptacji Plastyka Miasta (właściwa ocena plastyczna dokonywana jest na podstawie dokumentacji projektowej, w tym projektu wykonawczego zatem na tym etapie opiniowania nie jest możliwa); • w przypadku realizacji zadania niezbędne będzie wystąpienie o szczegółowe warunki techniczne dla poszczególnych branż, projekt będzie podlegał uzgodnieniom w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa; • tablicę należy wykonać w sposób umożliwiający wykorzystanie jej jako ciągu pieszego, nie dopuszcza się, by tablica była wydzielonym elementem chodnika, po którym nie może odbywać się ruch pieszy. • należy mieć także na uwadze, że realizowane zadanie nie może stać w sprzeczności z zasadami i wytycznymi wdrażanego przez Miasto Systemu Informacji Miejskiej (w przypadku podjęcia przez Miasto uregulowań prawnych w tym zakresie, zadanie może nie zostać zrealizowane lub zostać zrealizowane w innej formie). Ponadto Miejski Konserwator Zabytków oraz Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie zwracają uwagę na techniczną stronę związaną z umieszczaniem tablicy w chodniku tj. niebezpieczeństwo zadeptywania przez pieszych, niszczenie solą zimową, podatność na zabrudzenia i uszkodzenia. Dodatkowo Zarząd Dróg Miasta Krakowa poinformował, że tereny przed wejściem do synagogi Remuh przy ul. Szerokiej oraz u zbiegu ul. Miodowej i Podbrzezie nie są objęte zakresem ewentualnych umów związanych z inwestycjami nie drogowymi na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych. W przypadku wyboru tego projektu do realizacji, zasadnym jest aby wykonawcą był Zarząd Dróg Miasta Krakowa jako zarządca terenu.
powrót