Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 142:

Skocz na UEK – naziemne przejścia na całej Rakowickiej

Projekt odrzucony: Zadanie odrzucone na podstawie §17 pkt.1 ust. 2)oraz§2 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie:Projekt został zaopiniowany przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu pismem znak: IR-04.7211.2.48.2021 z dnia 25.06.2021r. W powyższej opinii zaopiniowano negatywnie lokalizację przejścia dla pieszych po stronie zachodniej ze względu na to, że obecna geometria na skrzyżowaniu Wita Stwosza – Rakowicka – Lubomirskiego nie jest odpowiednia do zaprojektowania przejścia i dojść o parametrach normatywnych. Lokalizując przejście najbliżej tarczy skrzyżowania nie ma możliwości doprowadzenia pieszych w północno-zachodnim narożniku z przejścia dla pieszych na chodnik. Przeszkodą jest istniejąca infrastruktura przejść podziemnych (schody) oraz winda. Natomiast odsuwając przejście dalej od tarczy skrzyżowania należy zauważyć, że ul. Wita Stwosza posiada bardzo rozbudowany przekrój uliczny w ciągu którego wyznaczonych zostało kilka relacji Ruchu (dojazd do dworca MDA, zjazd z estakady) i wyznaczenie przejścia dla pieszych w tej lokalizacji wpłynęło by na pogorszenie bezpieczeństwa na danym wlocie. W zakresie wyznaczenia przejścia dla pieszych po stronie wschodniej na skrzyżowaniu ulic: Wita Stwosza – Rakowicka – Lubomirskiego otrzymano odpowiedź, że istnieje możliwość dopuszczenia ruchu pieszego przez ten wlot pod warunkiem: wykonania powierzchni akumulacyjnej między jezdniami, natomiast ze względu na warunki bezpieczeństwa i efektywności sterowania, dopuszczenie tego rozwiązania będzie możliwe jedynie po przebudowie istniejącego skrzyżowania, które będzie obejmować swoich zakresem m.in.: przebudowy i poszerzenia wyspy dzielącej w obrębie przejścia dla pieszych (minimalna szerokość 2,5 m); instalacji sygnalizacji świetlnej S-5 z dwoma sygnalizatorami ostrzegawczymi; dobudowy ciągu pieszego do planowanego przejścia dla pieszych; dostosowania istniejącej infrastruktury (obniżenie krawężników); rozwiązanie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną i drogową. Powyższe warunki właściwie oznaczają konieczność kompleksowej zasadniczej przebudowy skrzyżowania Wita Stwosza – Rakowicka – Lubomirskiego po stronie wschodniej w celu spełnienia ww. warunków. Ponadto należy pamiętać, że na skrzyżowaniu ulic: Rakowicka - Lubomirskiego istnieje przejście podziemne wyposażone w pochylnie dla osób niepełnosprawnych i możliwość przejazdu dla rowerzystów, w przejściu znajdują się dwie windy (w chwili obecnej windy zostały wyłączone z eksploatacji). W przypadku podjęcia się zaprojektowania przejścia dla pieszych przez ul. Lubomirskiego trzeba będzie rozwiązać kwestie rozwiązania kolizji z ww. infrastrukturą przejść podziemnych. W zakresie wniosku dotyczącego wyznaczenia przejazdu rowerowego w ul. Rakowickiej w kierunku bocznych ulic Aleksandra Lubomirskiego powyższy wniosek otrzymał również opinię negatywną Jednostki Miejskiego Inżyniera Ruchu, ponieważ w stanie istniejącym brak jest wyznaczonych dróg dla rowerów w ciągu ul. Lubomirskiego (po stronie południowej). Wprowadzenie takiego rozwiązania wymaga przebudowy ul. Lubomirskiego od ul. Bosackiej do ul. Lubomirskiego bocznej, w zakresie: zapewnienia powiązania projektowanego przejazdu rowerowego z infrastrukturą pozwalającą na kontynuowanie poruszania się rowerzystom; wyznaczenia przejścia i przejazdu rowerowego, poszerzenia powierzchni akumulacji; przesunięcia istniejącej sygnalizacji świetlnej oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do szerokości normatywnej przejścia i przejazdu; wyznaczenia wymaganego przepisami ciągu pieszo-rowerowego: (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach: „przejazdy dla rowerzystów wyznacza się na przedłużeniu drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów”) Obecny przekrój drogowy ul. Lubomirskiego bocznej ma zmienną szerokość i jest współdzielony pomiędzy pieszych, rowerzystów, pojazdy kołowe oraz znajdują się na nim zieleńce oraz elementy infrastruktury drogowej (wiaty przystankowe, elementy przejścia podziemnego, winda) Warto wspomnieć, że powyższy projekt był również opiniowany przez Radę Dzielnicy II Grzegórzki odnośnie potrzeby społecznej jego realizacji i zasadności i uzyskał opinię negatywną. Biorąc pod uwagę powyższe: 1.Realizacja zadania wymagałoby przebudowy skrzyżowania Wita Stwosza – Lubomirskiego – Rakowicka oraz przebudowy fragmentu ul. Lubomirskiego, co byłoby zadaniem kosztowym z uwagi na kolizję z istniejącym podziemnym przejściem dla pieszych, windami, istniejącą infrastrukturą drogową oraz koniecznością dobudowy i przebudowy istniejącej sygnalizacji świetlej. 2.Obserwowany obecnie na ryku wzrost cen materiałów budowlanych oraz analiza porównawcza realizacji ww. zadania z kosztami realizacji innych zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZDMK o podobnym charakterze skłania do wniosku, że ewentualne koszty realizacji wnioskowanego projektu byłyby kilkukrotnie wyższe niż maksymalna dopuszczalna kwota przeznaczona dla realizacji projektu o charakterze ogólnomiejskim tj. 1 400 000 zł brutto. 3.Czas realizacji zgłoszonego projektu (opracowanie dok. projektowej, roboty budowlane) trwałby dłużej niż okres realizacji projektu określony w Regulaminie budżetu obywatelskiego tj. 2 lata.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Skrzyżowanie Rakowicka/Wita Stwosza/Lubomirskiego

Opis projektu


Propozycja zadania obejmuje wyznaczenie 2 naziemnych przejść dla pieszych, wraz z przejazdami dla rowerzystów, w ciągu ul. Rakowickiej, na skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza i ul. Aleksandra Lubomirskiego - koło Uniwersytetu Ekonomicznego.

Po stronie zachodniej, naziemne przejście dla pieszych przecinałoby ul. Wita Stwosza, łącząc północną i południową stronę ul. Rakowickiej. Ponadto, przejazd dla rowerzystów łączyłby drogę dla rowerów biegnącą w ciągu ul. Wita Stwosza po stronie północnej z bocznym, uspokojonym fragmentem ul. Aleksandra Lubomirskiego po stronie południowej.
Po stronie wschodniej, naziemne przejście dla pieszych przecinałoby ul. Aleksandra Lubomirskiego, łącząc północną i południową stronę ul. Rakowickiej. Ponadto, przejazd dla rowerzystów łączyłby drogę dla rowerów biegnącą w ciągu ul. Aleksandra Lubomirskiego po stronie północnej z bocznym, uspokojonym fragmentem ul. Aleksandra Lubomirskiego po stronie południowej.
Przy okazji realizacji zadania, postulujemy domalowanie czwartego, brakującego przejazdu dla rowerzystów, który po stronie południowej łączyłby 2 boczne (zachodni i wschodni), uspokojone fragmenty ul. Aleksandra Lubomirskiego po stronie południowej.

 


 

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Ruch pieszych w ciągu ul. Rakowickiej, na skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza i ul. Aleksandra Lubomirskiego (nieopodal Uniwersytetu Ekonomicznego) odbywa się aktualnie wyłącznie przez przejścia podziemne.

Należy jednak zauważyć, pomimo iż przejścia te wybudowano stosunkowo niedawno (na początku XXI wieku), to generalnie podziemne przejścia dla pieszych są obecnie powszechnie uznawane za rozwiązania przestarzałe, jako, że były często budowane w Europie w latach 70. XX wieku w tym w Polsce Ludowej ze względu na popularność modernistycznych idei rozdzielania ruchu pieszego i samochodowego. Wadą przejść podziemnych pozbawionych jest brak funkcjonalności i nieprzyjazny charakter dla osób z dziećmi na wózkach, niepełnosprawnych i rowerzystów. Przejścia takie rzadko umożliwiają przejazd wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych. Z tego powodu od lat 90. XX wieku rozpoczęto w Polsce wyposażanie przejść podziemnych w windy. Niektóre przejścia podziemne wyposaża się także w schody ruchome. Aktualnie nie buduje się już praktycznie na świecie przejść podziemnych ponieważ są niefunkcjonalne. W niektórych miastach Europy zdecydowano się nawet na usunięcie przejść podziemnych, aby ułatwić komunikację osobom zmęczonym, starszym i z bagażami, co równocześnie wiąże się z likwidacją dominacji samochodów na ulicy i przywróceniem przejść dla pieszych czego przykładem są remonty ul. Babenberger w Wiedniu, ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie oraz Trasy W-Z w Łodzi. Z przykładów krakowskich warto zaś wspomnieć powstanie przejść naziemnych, funkcjonujących niezależnie od przejść podziemnych, na Moście Dębnickim.
Oraz na pl. Bohaterów Getta.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wyznaczenie 2 naziemnych przejść dla pieszych, wraz z przejazdami dla rowerzystów, w ciągu ul. Rakowickiej, na skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza i ul. Aleksandra Lubomirskiego - koło Uniwersytetu Ekonomicznego Wyznaczenie 2 naziemnych przejść dla pieszych, wraz z przejazdami dla rowerzystów, w ciągu ul. Rakowickiej, na skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza i ul. Aleksandra Lubomirskiego - koło Uniwersytetu Ekonomicznego 100 000,00 PLN
Wyznaczenie 2 naziemnych przejść dla pieszych, wraz z przejazdami dla rowerzystów, w ciągu ul. Rakowickiej, na skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza i ul. Aleksandra Lubomirskiego - koło Uniwersytetu Ekonomicznego Wyznaczenie 2 naziemnych przejść dla pieszych, wraz z przejazdami dla rowerzystów, w ciągu ul. Rakowickiej, na skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza i ul. Aleksandra Lubomirskiego - koło Uniwersytetu Ekonomicznego 100 000,00 PLN
Wyznaczenie 2 naziemnych przejść dla pieszych, wraz z przejazdami dla rowerzystów, w ciągu ul. Rakowickiej, na skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza i ul. Aleksandra Lubomirskiego - koło Uniwersytetu Ekonomicznego Wyznaczenie 2 naziemnych przejść dla pieszych, wraz z przejazdami dla rowerzystów, w ciągu ul. Rakowickiej, na skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza i ul. Aleksandra Lubomirskiego - koło Uniwersytetu Ekonomicznego 100 000,00 PLN
Wyznaczenie 2 naziemnych przejść dla pieszych, wraz z przejazdami dla rowerzystów, w ciągu ul. Rakowickiej, na skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza i ul. Aleksandra Lubomirskiego - koło Uniwersytetu Ekonomicznego Wyznaczenie 2 naziemnych przejść dla pieszych, wraz z przejazdami dla rowerzystów, w ciągu ul. Rakowickiej, na skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza i ul. Aleksandra Lubomirskiego - koło Uniwersytetu Ekonomicznego 100 000,00 PLN
Wyznaczenie 2 naziemnych przejść dla pieszych, wraz z przejazdami dla rowerzystów, w ciągu ul. Rakowickiej, na skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza i ul. Aleksandra Lubomirskiego - koło Uniwersytetu Ekonomicznego Wyznaczenie 2 naziemnych przejść dla pieszych, wraz z przejazdami dla rowerzystów, w ciągu ul. Rakowickiej, na skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza i ul. Aleksandra Lubomirskiego - koło Uniwersytetu Ekonomicznego 100 000,00 PLN
Wyznaczenie 2 naziemnych przejść dla pieszych, wraz z przejazdami dla rowerzystów, w ciągu ul. Rakowickiej, na skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza i ul. Aleksandra Lubomirskiego - koło Uniwersytetu Ekonomicznego Wyznaczenie 2 naziemnych przejść dla pieszych, wraz z przejazdami dla rowerzystów, w ciągu ul. Rakowickiej, na skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza i ul. Aleksandra Lubomirskiego - koło Uniwersytetu Ekonomicznego 100 000,00 PLN
Wyznaczenie 2 naziemnych przejść dla pieszych, wraz z przejazdami dla rowerzystów, w ciągu ul. Rakowickiej, na skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza i ul. Aleksandra Lubomirskiego - koło Uniwersytetu Ekonomicznego Wyznaczenie 2 naziemnych przejść dla pieszych, wraz z przejazdami dla rowerzystów, w ciągu ul. Rakowickiej, na skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza i ul. Aleksandra Lubomirskiego - koło Uniwersytetu Ekonomicznego 100 000,00 PLN
Wyznaczenie 2 naziemnych przejść dla pieszych, wraz z przejazdami dla rowerzystów, w ciągu ul. Rakowickiej, na skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza i ul. Aleksandra Lubomirskiego - koło Uniwersytetu Ekonomicznego Wyznaczenie 2 naziemnych przejść dla pieszych, wraz z przejazdami dla rowerzystów, w ciągu ul. Rakowickiej, na skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza i ul. Aleksandra Lubomirskiego - koło Uniwersytetu Ekonomicznego 80 000,00 PLN
Wyznaczenie 2 naziemnych przejść dla pieszych, wraz z przejazdami dla rowerzystów, w ciągu ul. Rakowickiej, na skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza i ul. Aleksandra Lubomirskiego - koło Uniwersytetu Ekonomicznego Wyznaczenie 2 naziemnych przejść dla pieszych, wraz z przejazdami dla rowerzystów, w ciągu ul. Rakowickiej, na skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza i ul. Aleksandra Lubomirskiego - koło Uniwersytetu Ekonomicznego 100 000,00 PLN
Wyznaczenie 2 naziemnych przejść dla pieszych, wraz z przejazdami dla rowerzystów, w ciągu ul. Rakowickiej, na skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza i ul. Aleksandra Lubomirskiego - koło Uniwersytetu Ekonomicznego Wyznaczenie 2 naziemnych przejść dla pieszych, wraz z przejazdami dla rowerzystów, w ciągu ul. Rakowickiej, na skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza i ul. Aleksandra Lubomirskiego - koło Uniwersytetu Ekonomicznego 100 000,00 PLN
Wyznaczenie 2 naziemnych przejść dla pieszych, wraz z przejazdami dla rowerzystów, w ciągu ul. Rakowickiej, na skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza i ul. Aleksandra Lubomirskiego - koło Uniwersytetu Ekonomicznego Wyznaczenie 2 naziemnych przejść dla pieszych, wraz z przejazdami dla rowerzystów, w ciągu ul. Rakowickiej, na skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza i ul. Aleksandra Lubomirskiego - koło Uniwersytetu Ekonomicznego 100 000,00 PLN
Wyznaczenie 2 naziemnych przejść dla pieszych, wraz z przejazdami dla rowerzystów, w ciągu ul. Rakowickiej, na skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza i ul. Aleksandra Lubomirskiego - koło Uniwersytetu Ekonomicznego Wyznaczenie 2 naziemnych przejść dla pieszych, wraz z przejazdami dla rowerzystów, w ciągu ul. Rakowickiej, na skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza i ul. Aleksandra Lubomirskiego - koło Uniwersytetu Ekonomicznego 100 000,00 PLN
Wyznaczenie 2 naziemnych przejść dla pieszych, wraz z przejazdami dla rowerzystów, w ciągu ul. Rakowickiej, na skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza i ul. Aleksandra Lubomirskiego - koło Uniwersytetu Ekonomicznego Wyznaczenie 2 naziemnych przejść dla pieszych, wraz z przejazdami dla rowerzystów, w ciągu ul. Rakowickiej, na skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza i ul. Aleksandra Lubomirskiego - koło Uniwersytetu Ekonomicznego 100 000,00 PLN
1 280 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wyznaczenie 2 naziemnych przejść dla pieszych, wraz z przejazdami dla rowerzystów, w ciągu ul. Rakowickiej, na skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza i ul. Aleksandra Lubomirskiego - koło Uniwersytetu Ekonomicznego Wyznaczenie 2 naziemnych przejść dla pieszych, wraz z przejazdami dla rowerzystów, w ciągu ul. Rakowickiej, na skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza i ul. Aleksandra Lubomirskiego - koło Uniwersytetu Ekonomicznego 2023
powrót