Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 8 NR 47:

Oswoić emocje

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 8 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ZSP nr 7 ul. Skotnicka 86

Opis projektu

Coraz częściej wśród dzieci możemy zauważyć problem okaleczania się czy samobójstw, a niestety dostęp do specjalistów jest utrudniony. Rozpoczynając nasz projekt chcemy zarówno reagować na występujące już problemy u dzieci, ale też równocześnie wśród najmłodszych kształtować postawy otwartości na pomoc psychologiczną.

 
Projekt składa się z dwóch części dyżury psychologa oraz warsztaty z komunikacji i emocji.

-Warsztaty zostaną przeprowadzone w ZSP nr. 7 Odbędzie się 20 warsztatów po trzy godziny z tematyki
dotyczącej emocji oraz 20 warsztatów po trzy godziny dot. komunikacji. Również właśnie dzięki warsztatom dzieci
będą miały szansę dowiedzieć się o innych formach pomocy jaką mogą otrzymać.
-W szkole każdego dnia dyżur będzie pełnił psycholog-psychoterapeuta, który będzie reagował na bieżące
potrzeby dzieci zarówno w ZSP nr 7 jak i innych dzieci z terenu danej dzielnicy. Aby jego praca była

efektywniejsza zostaną zakupione profesjonalne testy diagnostyczne.
 

Zakres treści merytorycznych warsztatów oraz wymagane kwalifikacje: Osoba prowadząca warsztaty musi posiadać wykształcenie psychologiczne lub pedagogiczne, minimum trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z dziećmi i młodzieżą. Dodatkowym atutem będzie posiadanie kursu trenerskiego. W trakcie warsztatów będą realizowane cele zarówno z poziomu rozwoju wiedzy, jak i umiejętności. Główne koncepcje, które będą stały u podstaw programu, to NVC („Porozumienie bez przemocy” Marshalla Rosenberga”) oraz Mindfullnes (trening uważności – udowodniona naukowo metoda wspomagająca zdrowienie psychiczne oraz wspierająca radzenie sobie ze stresem). W oparciu o te 2 koncepcje uczniowie poznają i będą ćwiczyć: -rozpoznawanie emocji - nazywanie emocji - techniki z zakresu treningu uważności, które obniżają napięcie i niwelują skutki długotrwałego stresu - rozróżnianie faktów od opinii i ocen - wyrażanie własnego zdania z szacunkiem do drugiej strony (komunikat typu„ja”) - aktywne słuchanie (parafraza, odzwierciedlenie, zadawanie pytań otwartych) - rozpoznawanie przyczyn konfliktów - wspólne rozwiązywanie konfliktów - rozpoznawanie barier komunikacyjnych - rozpoznawanie sytuacji, w której druga osoba traktuje nas bez szacunku (manipulacja, upokarzanie, przemoc) - reagowanie w sytuacjach, w których druga osoba traktuje nas bez szacunku -rozpoznawanie najbardziej powszechnych symptomów świadczących o tym, że warto skorzystać z pomocy -dowiedzą się, w których miejscach można znaleźć pomoc w sytuacjach kryzysowych (lokalnie oraz globalnie,
bezpośrednio oraz w Internecie); jakie zawody realizują osoby, które mogą pomóc; jakie są wytyczne pozwalające odróżnić profesjonalistę od nieprofesjonalisty. Zajęcia będą prowadzone metodami dostosowanymi do wieku dzieci i młodzieży. Zajęcia będą poprzedzone rozmową prowadzącego z nauczycielami na temat: ogólnego klimatu w szkole, najczęściej powtarzających się problemów, doświadczeń dzieci z formą warsztatową zajęć, poziomu dyscypliny, wiedzy dzieci z zakresu poruszanych tematów, na temat warunków przeprowadzania zajęć.

Ostateczna forma zajęć będzie dostosowana do potrzeb ich uczestników. Prowadzący przekaże listę przynajmniej 5 (łącznie) rekomendowanych pozycji książkowych dla dzieci i rodziców, których samodzielne zgłębienie będzie okazją do przedłużenia procesu edukacji w zakresie dbałości o zdrowie psychiczne.
 

Narzędzia diagnostyczne, które będą wykorzystywane podczas konsultacji psychologicznych w szkołach,wymagane kwalifikacje oraz zakres pracy psychologa: Osoba prowadząca konsultacje musi posiadać wykształcenie psychologiczne, minimum trzy letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Dodatkowym atutem będzie posiadanie kursu psychoterapii. Rola psychologa/psychoterapeuty w trakcie dyżurów w szkole: -konsultowanie wątpliwości i obaw związanych ze zdrowiem dzieci przez nauczycieli - obserwowanie dzieci w trakcie codziennych aktywności i zgłaszanie wychowawcy oraz rodzicom konieczności uzyskania długofalowej pomocy - prowadzenie rozmów wspierających z dziećmi - wykonywanie wstępnej diagnostyki przesiewowej w celu przyspieszenia procesu dopasowywania właściwych form pomocy dla konkretnego dziecka. Liczba godzin
konsultacji: 40h tygodniowo. Osoba korzystająca z narzędzi musi mieć wykształcenie psychologiczne, tzn. mieć magistra z psychologii. Przy zamawianiu narzędzi należy podać numer konkretnego dyplomu. Z tego względu narzędzia diagnostyczne, w które należy zaopatrzyć psychologa to: 1. Intelekt – krótkie badanie przesiewowe:
CFT20R https://www.practest.com.pl/cft-20-r-neutralny-kulturowo-testinteligencji-cattella-%E2%80%93-
wersja-2-zrewidowana-przez-r-h-weiba-we-ws cena kompletu: 304,30 brutto
2. Zestawy Kwestionariuszy umożliwiające badanie przesiewowe w sytuacjach problemów z zachowaniem,
skupianiem uwagi, wycofania z kontaktów społecznych, obniżenia wyników w nauce, itd. Umożliwiają też
opracowanie wyników w sposób czytelny dla innych specjalistów, w tym lekarza psychiatry.
3.CONNERS Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD https://www.practest.com.pl/conners-3- zestawkwestionariuszy-
do-diagnozy-adhd arkusze dla dzieci, rodziców i nauczycieli, 3 typy-wersje skrócone
(będą wystarczajace): 123,99 zł brutto (41,33zł x 3 za 10 sztuk każdego typu) – trzeba kupić przynajmniej po 3
komplety na szkołę, bo 1 komplet to tylko 10 dzieci! podręcznik – 488,41zł brutto
4. ASRS Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu https://www.practest.com.pl/asrszestawkwestionariuszy-
do-diagnozy-spektrum-autyzmu wersja skrócona dla dzieci dzieci 6-18 (wypełniają i nauczyciele i
rodzice – każdy swój arkusz) 51,68zł za komplet 25 arkuszy – trzeba kupić co najmniej 2 komplety, bo 1 komplet
to tylko 12 dzieci podręcznik – 298,10 zł brutto
5.CDI 2 Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży https://www.practest.com.pl/cdi--
-zestawkwestionariuszy-do-diagnozy-depresji-u-dzieci-i-mlodziezy cena za arkusze (25 sztuk w każdym komplecie)
- wersja pełna dla rodzica (51,68zł), dziecka (103,36zł), nauczyciela (51,68zł): łącznie pełny komplet: 206, 72 zł

brutto podręcznik – 274,25zł brutto 5918,1zł brutto za same arkusze.
 

Sposoby oszacowania rezultatów warsztatów i ich prezentacji.
-Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów, która będzie zawierać pytania dot. Jakie treści poznane na warsztatach
udaje im się stosować na co dzień? Jakie zmiany zauważyli w relacjach z rówieśnikami/dorosłymi? Które z
poznanych technik na warsztatach dot. radzenia sobie ze stresem udaje im się stosować na co dzień?
- Przeprowadzenie rozmowy z nauczycielami jakie zmiany w wyniku warsztatów zauważyli w komunikacji między
uczniami, a także między nimi a uczniami. Podsumowanie tych badań zostanie przygotowane w formie prezentacji
i udostępnione wszystkim szkołom biorącym udział w projekcie.
Sposoby oszacowania rezultatów konsultacji psychologicznych w szkole:
-W tym wypadku trzeba mieć świadomość, że skutki interwencji nie będą widoczne od razu i osoba z nich
korzystająca nie będzie wstanie od razu ocenić ich przeprowadzenia. Dlatego do oceny rezultatów proponowane
jest prowadzenie dziennika dot. ile i jakiego rodzaju interwencje, konsultacje zostały przeprowadzone.

Podsumowanie zostanie przygotowane w formie prezentacji.
 
Sposoby upowszechniania informacji o danym projekcie:
Przygotowanie plakatu(pliku graficznego) informującego o projekcie

Informacji o warsztatach, konsultacjach psychologicznych nastąpi poprzez rozesłanie tej informacji w
szkole biorących udział w projekcie za pomocą edziennika i słownej informacji komunikowanej przez nauczycieli
podczas godzin wychowawczych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wielu specjalistów i nauczycieli alarmuje o wzroście problemów dot. zdrowia psychicznego wśród polskich obywateli. Badania przeprowadzone przez fundację Dajemy dzieciom siłę wyraźnie pokazują, iż w Polsce notujemy drugie miejsce w Europie pod względem samobójstw wśród dzieci. Jest to realny problem, który trzeba rozwiązywać na dwóch płaszczyznach;
-poprzez edukację i uświadamianie, że korzystanie z pomocy psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów jest
czymś naturalnym i nie należy się tego obawiać
-reagując na powstałe już problemy natury zdrowia psychicznego.
Celem projektu jest zorganizowanie rocznego wsparcia w wymiarze 120 h warsztatów prowadzonych przez psychologów dla dzieci i młodzieży na terenie ZSP nr 7, aby edukować i uświadamiać uczniów w danym temacie.
Dotyczyć będą one emocji oraz komunikacji, podczas których uczniowie dowiedzą się również o pozostałych formach pomocy. Drugim wymiarem będą konsultacje psychologiczne w wymiarze 40 h tygodniowo przez cały okres trwania projektu. Korzyściami płynącymi z tego działania, będzie rozmowa i pomoc dzieciom, które wcześniej wstydziły się swoich problemów, nie wiedziały do kogo się z nimi zgłosić.

 
Dzieci, które będą uczyć się skutecznej komunikacji i zarządzania swoimi emocjami będą mieć pozytywny wpływ na całe swoje rodziny i społeczności, w których funkcjonują. Codziennym funkcjonowanie będą przekazywać swoim najbliższym wiedzę zdobytą podczas warsztatów.

Osoby prowadzące warsztaty maja również polecić literaturę dla rodziców dot. tematyki komunikacji oraz zarządzania emocjami. Działanie te wpływają na fakt ogólnodostępności projektu.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Intelekt – krótkie badanie przesiewowe: CFT 20R 304,30 PLN
CONNERS3 Podręcznik 488,41 PLN
ASRS Podręcznik 298,10 PLN
CDI2 Podręcznik 274,25zł 274,25 PLN
Ewaluacja i podsumowanie projektu Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej wśród uczestniczących w warsztatach oraz przygotowanie prezentacji z wynikam 1 000,00 PLN
Zatrudnienie psychologa Pełny etat psychologa 40h tygodniowo przeznaczony na konsultacje psychologiczne w szkołach 5900zł brutto x 8 miesięcy 47 200,00 PLN
Warsztaty Warsztaty dla dzieci z komunikacji i emocji 166,67zl/h x 120h 20 000,40 PLN
CONNERS 3 arkusze 123,99zł x 5 619,95 PLN
ASRS Arkusze 51,58zl x3 154,74 PLN
Koszty koordynacji projektu: Rozmowy z dyrekcją, ustalanie grafiku 4 000,00 PLN
Koszty promocji projektu Zaprojektowanie plakatu, zredagowanie irozesłanie informacji o projekcie 1 500,00 PLN
75 840,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Czynności organizacyjne Przeprowadzenie rozmów z dyrekcjamiszkół, ustalenie harmonogramu warsztatów i konsultacji psychologicznych 03.01.2022r - 20.01.2022r
Działania marketingowe Promocja warsztatów i konsultacji psychologicznych wśród uczniów 20.01.2022r -31.01.2022r
Zebranie zgód na udział w warsztatachoraz konsultacjach psychologicznych odrodziców uczniów Zgody rodziców na udział dzieci w warsztatach i konsultacjach 01.02.2022r - 28.02.2022r
Zakup narzędzi diagnostycznych Przygotowanie oferty i zakup narzędzi diagnostycznych 01.03.2022r - 31.03.2022
Przeprowadzenie warsztatów (proponowane jest, aby warsztaty byłyprowadzone np. w czasie godzinwychowawczych) 01.04.2022r - 30.11.2022r
Przeprowadzenie konsultacji psychologicznych w szkołach Konsultacje psychologa 01.04.2022r - 30.11.2022r
Ewaluacja i podsumowanie projektu Przeprowadzenie ewaluacji 01.12.2022r - 15.12.2022r

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada organizację warsztatów związanych z tematem emocji i komunikacji oraz konsultacje psychologa dla dzieci narażonych na problemy okaleczania się i samobójstw. Dostęp do specjalistów jest szczególne utrudniony, a w okresie pandemii negatywne zjawiska spowodowane izolacją i brakiem bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, nasiliły się wśród młodych osób, stąd oferta uczestnictwa w zajęciach skutecznej komunikacji i zarządzania emocjami. Mając na względzie skutki społeczne pandemii zadanie ma na celu pomoc i zwiększenie dostępności zajęć dla dzieci i młodzieży, a w konsekwencji pomoc rodzinom. Ponadto zadanie umożliwi reagowanie na problemy psychiczne i rozwiązanie problemów dotyczących samobójstw zwłaszcza w okresie pandemii.
powrót