Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 132:

Konkurs wspomnień kresowego samokształcenia (KWKS)

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Bieżanów: Klub Eden, Dwór Czeczów, Polska: platforma internetowa www.pedagogikasolidarności.pl .

Dodatkowe lokalizacje: Bieżanów: Klub Eden, Dwór Czeczów, Polska: platforma internetowa www.pedagogikasolidarności.pl .

Opis projektu

Konkurs kierowany jest osób które z własnych doświadczeń lub ze świadectw pozostawionych przez ich bliskich, potrafią przedstawić w formie wspomnień przesłanki, zasady, metody lub praktyki samokształcenia prowadzone w dowolnym okresie czasu na wschodnich lub zachodnich kresach Polski. Szczególnie ważkimi tematami tej pozaszkolnej edukacji mogą być zagadnienia historyczne, przyrodnicze, geograficzne czy ekonomiczne. Oczekuje się na pisemne opracowania wspomnień w dowolnym gatunku literackim o zakresie do 10 stron tekstu Word (czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5 pkt). Wartościowym jest uzupełnianie wspomnień zdjęciami, rysunkami oraz odniesieniami do źródeł opisywanych zdarzeń.

Projekt realizowany będzie w czterech etapach: (1) wstępnego przygotowania Konkursu, (2) ogłoszenie Konkursu, (3) promocja i nabór prac Konkursowych (4) promocji rezultatów Konkursu.

Pierwszy etap Projektu.  Przygotowania Konkursu, który rozpoczną się niezwłocznie po złożeniu  wniosku z Projektem do Budżetu Obywatelskiego i będzie realizowana bez względu na późniejsze losy Projektu do połowy listopada 2021, nastąpi opracowanie Regulaminu Konkursu, opracowanie grafiki Konkursu, zaprojektowanie strony internetowej, uruchomienie pierwszej wersji strony internetowej, zawiązanie Komisji Konkursowej, identyfikacja partnerów dla akwizycji Konkursu, ustalenia organizacyjne Konferencji otwierającej Konkurs. Wszelkie prace przygotowawcze prowadzone będą z wariantowymi perspektywami przeprowadzenia Konkursu: w scenariuszu 1 zadania publicznego: czyli z uzyskaniem finansowania z Budżetu Obywatelskiego albo w scenariuszu 2 finansowania prywatnego, bez uzyskania finansowania z Budżetu Obywatelskiego.

Drugi etap Projektu. W oczekiwanym scenariuszu 1 realizacji Projektu jako zadania publicznego, w połowie listopada 2021 nastąpi nastąpi koncentracja prac organizacyjnych, celem przygotowania Konferencji otwierającej w tradycyjnym dla środowiska Bieżanowskich społeczników dniu ostatniej soboty listopada (27 listopada 2021). W trakcie Konferencji nastąpi prezentacja idei i warunków Konkursu w tym ostatecznej wersja stron internetowych.

Trzeci etap Projektu. Promocja Konkursu prowadzona będzie w trybie ciągłym poprzez współpracę z partnerami Konkursu w całej Polsce oraz w poprzez platformy społecznościowe. Równocześnie do 15 maja 2022 sekretariat prowadzić będzie nabór prac Konkursowych i udostępniać je członkom Komisji Konkursowej zgodnie z Regulaminem. Zamknięcie prac Komisji Konkursowej i dokonanie ustaleń nastąpi przed  3 czerwca, by można było zaprosić laureatów do udziału w Konferencji podsumowującej (10 czerwca 2022).

W miesiącach maj/czerwiec prowadzona też będzie promocja Konferencji podsumowującej.

Czwarty etap Projektu. Promocja rezultatów Konkursu wymagać będzie opracowania redakcyjnego i publikacji otrzymanych prac. Działania preliminowane w ramach Projektu powinny się zakończyć do końca lipca 2022, natomiast inicjatorzy przewidują trwałe udostępnianie uzyskanych wspomnień na zasadzie otwartego repozytorium.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wywołane ekonomiczną koniecznością uczenia się przez całe życie zmiany w systemie edukacji wymagają nowych metod i zasobów dla samokształcenia w rodzinie. W podejmowaniu tego cywilizacyjnego wyzwania modernizacji dla ułatwienia solidarnego rozwoju wiedzy, Polska wykorzystać może doświadczenia narodowej samorządności edukacyjnej, z okresu zaborów i okresu okupacji.  

Szczególnie bogate praktyki takiego kształcenia opartego na solidarności międzypokoleniowej i międzystanowej, prowadzone były na wschodnich kresach dawnej Rzeczpospolitej. Dlatego wiele z świadectw tej praktyki i metody zostało przywiezionych do Polski przez osoby przesiedlane w granice Piastowskiej Polski już od rozpoczęcia wojny w 1939 roku.

Splotem życiowych okoliczności kilkaset kresowych rodzin osiadło w podkrakowskim Bieżanowie, początku ogromnego węzła kolejowego Bieżanów – Płaszów, na drodze transportu ze wschodu na zachód.

Zdarzenia te były przywoływane w trakcie cyklicznych konferencji Gromadzkie Repozytoria Pamięci, organizowanych od kilku lat w Bieżanowie. Pierwszym z zagadnień podejmowanych na tej Konferencji było ułatwianie dostępu do cyfrowych wspomnień, jako zasób majątku narodowego konieczny dla solidarnego rozwoju wiedzy.

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
1. Sekretariat Działalność Sekretariatu Konkursu w całym okresie realizacji zadania. 40 000,00 PLN
2. Platforma Internetowa Stworzenie i prowadzenie platformy medialnej. 30 000,00 PLN
3. Komisja Konkursowa Wynagrodzenie ekspertów, obrady konkursowe, dokumenty eksperckie, uczestnictwo w konferencjach 10 000,00 PLN
4. Promocja konferencyjna Konferencja pokonkursowa z kampaniami w mediach tradycyjnych i w Internecie. 50 000,00 PLN
5. Nagrody konkursowe Nagrody rzeczowe dla autorów trzech najlepszych projektów. 30 000,00 PLN
6. Wydawnictwa pokonkursowe Papierowe i cyfrowe 30 000,00 PLN
190 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
1. Sekretariat Prace administracyjno – biurowe. luty 2022 – listopad 2022
2. Platforma Internetowa Prowadzenie platformy Internetowej. marzec 2022 - grudzień 2022
3. Komisja Konkursowa Działalność Komisji Konkursowej, opracowanie regulaminu, procedur, dokumentacji konkursowej. luty 2022 - listopad 2022
4. Konferencja otwierająca Konkurs Ogłoszenie Konkursu warunków i harmonogramu naboru prac konkursowych. marzec 2022
5. Promocja Konkursu Medialna promocja idei konkursowych. marzec 2022 – wrzesień 2022
6. Nabór prac konkursowych Praca sekretariatu. maj 2022 - październik 2022
7. Ocena prac konkursowych Posiedzenie Komisji Konkursowej. październik 2022
8. Konferencja pokonkursowa Ogłoszenie wyników Konkursu, prezentacja prac, przekazanie nagród. listopad 2022
9. Publikacje pokonkursowe Opracowanie materiałów, publikacja, promocja. grudzień 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja konkursowego naboru wspomnień o formach samokształcenia opartych na doświadczeniu wschodnich Kresów Rzeczpospolitej, pozwoli na refleksje naukowo-badawcze nad modernizacją systemu edukacji i rozwój praktyki samokształcenia w rodzinie. Zebrane wspomnienia, zdjęcia i rysunki zaprezentowane zostaną na specjalnie stworzonej platformie internetowej.
powrót