Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 143:

Warsztaty i szkolenia nt. pozytywnej komunikacji z dziećmi

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Rodzice często skarżą się, że ich sposoby na współpracę z dzieckiem są nieskuteczne.

Projekt obejmuje warsztaty dla rodziców/opiekunów oraz osób pracujących w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w trakcie których poznają oni i przećwiczą w praktyce konkretne narzędzia i metody, w oparciu o metodę Pozytywnej Dyscypliny - znaną na całym świecie metodę wychowawczą, bazującą na szacunku i empatii.

Zajęcia z zakresu metod Pozytywnej Dyscypliny były prowadzone w ramach zajęć odbywających się w 2021 r. w Klubach Rodziców prowadzonych przez Stowarzyszenie Daleko Więcej w Pracowni Piastów 22 oraz w ramach Programu Aktywności Lokalnej, os. Na Skarpie w 2020 r. i 2021 r. a także w w ramach Programu Aktywności Lokalnej w Mistrzejowicach w 2020 r.

Uczestnicy projektu nauczą się:

 • skutecznie radzić sobie z codziennymi trudnościami, takimi jak ubieranie się, wychodzenie z domu, wybuchy złości, konflikty między dziećmi, sprzątanie, mycie zębów, obrabianie zadań domowych, itp.
 • rozumieć, akceptować i wspierać dzieci
 • wychowywać je na mądrych, pewnych siebie, odpowiedzialnych i wrażliwych dorosłych

Nabór uczestników do projektu będzie prowadzony poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na dedykowanej stronie internetowej projektu. Uczestnikiem warsztatów może zostać osoba pełnoletnia, która jest rodzicem/opiekunem dziecka lub pracuje w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Przy zgłoszeniu uczestnik deklaruje gotowość do wzięcia udziału w jednym cyklu warsztatów, wybierając miejsce i dogodny termin dostępny na stronie projektu.

Szkolenia dla rodziców/opiekunów dzieci oraz pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych będą mieć formę cotygodniowych warsztatów.

Jedna edycja (cykl) szkoleń będzie obejmować:

 • 5 spotkań w tygodniu (od poniedziałku do piątku) po 3 godziny dziennie – w sumie 15 godzin,

lub

 • 2 spotkania w weekend (od soboty do niedzieli) po 7,5 godziny dziennie – w sumie 15 godzin.

Uczestnicy będą mieli możliwość wyboru cyklu szkolenia, który będzie bardziej odpowiadał ich potrzebom (tygodniowy lub weekendowy). Jedna grupa składać się będzie z: od 6 do 16 osób.

Projekt zakłada organizację 28 edycji (cyklów) szkoleń dla 28 grup rodziców/opiekunów dzieci oraz pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych. Łącznie, podczas 420 godzin szkoleń. W ramach projektu przeszkolonych zostanie minimum 168 osób a maksymalnie 448 osób.

Warsztaty będą prowadzone przez 2 specjalistów - certyfikowanych edukatorów Pozytywnej Dyscypliny.

Wymagania wobec osób prowadzących warsztaty:

- niezbędne (formalne): Certyfikowani Edukatorzy Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców (certyfikat wydany przez Positive Discipline Association), wykształcenie wyższe humanistyczne,

- dodatkowe (będące przedmiotem oceny): ukończone szkolenia/ kursy z zakresu komunikacji psychologii, umiejętności i technik trenerskich lub uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela. Udokumentowane referencjami doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla rodziców. Mile widziane kursy/szkolenia z zakresu psychoterapii.

Szkolenia będą miały formę cyklu tygodniowych lub weekendowych warsztatów, które dadzą rodzicom/opiekunom dzieci oraz osobom pracującym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych możliwość przećwiczenia w praktyce technik wychowawczych opartych o metodę Pozytywnej Dyscypliny. W trakcie warsztatów, uczestnicy otrzymają materiały podsumowujące omawiane tematy, a po ukończeniu kursu – zaświadczenie.

Projekt adresowany jest do wszystkich rodziców/opiekunów dzieci oraz osób pracujących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Materiały warsztatowe, w razie zgłoszonej potrzeby, będą dostosowane do potrzeb osób niewidomych, słabowidzących, głuchoniemych, z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną itp. Materiały informacyjne o projekcie (np. plakaty, ulotki) oraz dokumenty rekrutacyjne tj. formularze zgłoszeniowe będą przygotowane w sposób dostępny i udostępniane co najmniej w wersji elektronicznej. Komunikacja na linii organizator – uczestnik/-czka projektu będzie zapewniona, przez co najmniej dwa sposoby komunikacji (np. z wykorzystaniem telefonu, e-maila, spotkania). Informacja o projekcie (w tym o dostępności budynku/miejsca), w którym realizowane będzie wsparcie będzie umieszczana na stronie internetowej. Formularze wykorzystywane w procesie rekrutacji będą zawierać, co najmniej jedno pytanie o specjalne potrzeby uczestnika/czki projektu.

Wszystkie działania stacjonarne świadczone w ramach projektu, odbędą się w budynkach (miejscach), w których:

· wejście do budynku jest na poziomie parteru, jest dostępność windy;

 • jeżeli przy wejściu do budynku znajdują się schody to dostępny jest również podjazd dla wózków lub sprawna platforma przyschodowa, o ile to możliwe, zainstalowana przy wejściu głównym/schodach głównych;
 • na kondygnacjach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością będą przystosowane toalety;
 • o ile to możliwe na korytarzach nie będzie wystających gablot, reklam, elementów dekoracji, które mogłyby być przeszkodą dla osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy spotkań będą mieć możliwość otrzymania bezpłatnego napoju (co najmniej: herbaty, kawy, soku lub wody).

Warsztaty zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi wynikającymi np. z pandemii. Organizator zapewni uczestnikom środki do dezynfekcji oraz maseczki. W razie zakazu organizowania szkoleń/zgromadzeń w związku z sytuacją epidemiologiczną, szkolenia zostaną przeprowadzone w formie on-line, z użyciem platformy ZOOM, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Warsztaty są dedykowane dla rodziców/opiekunów, bez udziału dzieci.

W programie warsztatów m.in.:

 1. Dlaczego dzieci nie słuchają i co z tym zrobić?
 2. Jak poradzić sobie ze złością własną i dziecka?
 3. Błędnie strategie, czyli dlaczego dzieci zachowują się „źle"?
 4. Rodzic życzliwy i stanowczy - jak wprowadzać zasady, budując jednocześnie dobre relacje z dzieckiem?
 5. Życiowe kompetencje dzieci a wyzwania rodzicielskie.
 6. Nawiąż relacje zanim naprawisz sytuację, czyli jak nakłonić dzieci do współpracy?
 7. Co zamiast kar i nagród?
 8. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci: wzmacnianie samodzielności, stosowanie pytań, moc zachęty.
 9. Typowe błędy rodzicielskie i jak ich uniknąć?
 10. Praktyczne ćwiczenia ze stosowania 52 narzędzi Pozytywnej Dyscypliny.
 11. Rodzice pomagają rodzicom - rozwiązywanie konkretnych problemów i wyzwań uczestników warsztatów.

Powyższy zakres tematów zawiera bazowy program Pozytywnej Dyscypliny, rekomendowany do wykorzystania w programie szkoleń rodziców i zatwierdzony przez Positive Discipline Association. Po zrealizowanym cyklu warsztatów, każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie ich ukończenia, zawierające opis programu.

 

Dla projektu zostanie stworzona dedykowana strona internetowa, zawierająca opis metody, plan i harmonogram warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy dla uczestników. Uruchomiony zostanie również profil na Facebooku, który będzie promowany poprzez płatną reklamę. Celem tych działań będzie uzyskanie jak największego zasięgu oraz świadomości o możliwości zgłaszania się do wzięcia udziału w projekcie.


 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem projektu jest kreowanie świadomego rodzicielstwa, budowanie długofalowej relacji między rodzicami a dziećmi oraz zmniejszenie liczby zachowań przemocowych, które zdarzają się w rodzinach. Uczestnicy szkoleń otrzymają konkretne narzędzia i metody, pozwalające wychowywać dzieci w oparciu o szacunek i empatię. Projekt pełni funkcję profilaktyczną, aby zapobiegać problemom psychicznym dzieci i nastolatków, wynikających z braku wspierających relacji z rodzicami/opiekunami oraz komunikacji opartej na przemocy psychicznej i fizycznej, skutkiem czego może być nasilająca się izolacja społeczna, depresja, zachowania autodestrukcyjne oraz zaburzenia wymagające konsultacji/leczenia terapeutycznego. W ramach projektu przeszkolonych zostanie minimum 168 osób a maksymalnie 448 osób. tj. rodziców/opiekunów dzieci oraz pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy wprowadzą nowe metody działania w swoich domach, zmieniając życie swoich rodzin na lepsze.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Koszt wynajmu sal na spotkania Przyjęto stawkę 250 zł za 1 godzinę zegarową, tj. 420 godzin szkolenia x 250 zł/h 105 000,00 PLN
Wynagrodzenie dla 2 specjalistów prowadzących warsztaty Przyjęto stawkę za prowadzenie warsztatów przez jednego specjalistę – max. 150 zł za godzinę zegarową, tj. 420 godzin szkolenia x 300 zł 126 000,00 PLN
Koszty związane z promocją projektu: dedykowana strona internetowa z formularzem zgłoszeniowym, projekt ulotek i plakatów, ulotki, plakaty, płatna reklama w Internecie oraz zakup licencji dostępu do platformy Zoom Strona internetowa z formularzem zgłoszeniowym, projekt ulotek i plakatów, ulotki format A6 - druk 10 tys. sztuk, plakaty format A2 - druk 1 tys. sztuk, reklama w Internecie, licencja Zoom 20 000,00 PLN
Koszt zakupu materiałów potrzebnych do organizacji warsztatów m.in. materiałów biurowych, środków czystości, artykułów higienicznych, środków do dezynfekcji Koszt za cały projekt 3 000,00 PLN
Zakup napojów dla uczestników spotkań Koszt za cały projekt 1 000,00 PLN
Wynagrodzenie dla koordynatora projektu Koszt za cały projekt 5 000,00 PLN
Koszt obsługi księgowo-prawnej projektu Koszt za cały projekt 2 000,00 PLN
262 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wyłonienie organizatora projektu Wyłonienie organizatora projektu w drodze otwartego konkursu ofert styczeń-marzec 2022 r
Rekrutacja rodziców do projektu i opis działań Zapisy będą prowadzone według kryterium kolejności zgłoszeń. W ramach projektu przeszkolonych zostanie minimum 168 osób a maksymalnie 448 osób, rodziców/opiekunów dzieci, którzy podzieleni będą na 28 grup. Każda grupa będzie uczestniczyć w 5 spotkaniach po 3 godziny zegarowe każde, tj. w jednym cyklu szkoleniowym. Podczas każdego spotkania obecnych będzie 2 specjalistów prowadzących warsztaty. kwiecień-wrzesień 2022 r.
Zbadanie potrzeb uczestników projektu W momencie rekrutacji do projektu za pomocą formularza zgłoszeniowego (wiek dzieci, trudności wychowawcze, oczekiwania). Umożliwi to dobór treści w stopniu możliwie jak najbardziej odpowiadającym potrzebom uczestników kwiecień-wrzesień 2022 r .
Realizacja warsztatów Organizacja warsztatów dla rodziców/opiekunów dzieci oraz osób pracujących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych kwiecień-październik 2022 r.
Zakończenie projektu Podsumowanie, sprawozdanie i zakończenie projektu. listopad 2022 r
Charakterystyka długoterminowych skutków: Długoterminowymi efektami realizacji przedmiotowego projektu będzie w szczególności:- wzmocnienie kompetencji rodzicielskich i podniesienie świadomości w zakresie rozwoju ich dzieci oraz nabycie umiejętności przez dzieci, młodzież radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
powrót