Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 151:

Tężnia solankowa w Parku Jordana

Projekt odrzucony: Projekt zakłada budowę tężni solankowej na terenie Parku Jordana – działka 182/5, obręb12, jedn. ewid. Krowodrza. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek, m. in. Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wydziału Planowania Przestrzennego, Wydziału Kształtowania Środowiska. Park Jordana decyzją z dnia 18.05.1976 r. jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-579, w związku z czym wszelkie działania planowane na terenie Parku wymagają pozwolenia konserwatorskiego na podstawie art. 36 ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 710 ze zm.). W 2018 r. opracowano kompleksowy projekt rewaloryzacji parku, który uzyskał zgodę MKZ (pozwolenie nr 453/18 z 30.05.2018 r.), zgodnie z którym założono spójne zagospodarowanie przestrzeni oparte o układ wnętrz architektoniczno-krajobrazowych. Projekt rewaloryzacji nie zakłada budowy tężni na przedmiotowym terenie, co ma uzasadnienie historyczne. Ponadto, zgodnie z projektem, południowo-wschodnia część parku ma pozostać otwartą przestrzenią o roślinności łąkowej pomiędzy zadrzewieniami. W związku z powyższym, projekt opiniuje się negatywnie zgodnie z § 17. 1. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami,strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta; 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Południowo-wchodnia część działki nr 182/5 obr. K-12

Opis projektu

Projekt zakłada budowę tężni solankowej w Parku Jordana. Obiekt ma mieć charakter całoroczny i składać się z budynku tężni oraz pawilonu usługowego dedykowanego jej obsłudze. Całość przedsięwzięcia powinna wpisywać się w ogólny charakter Parku, jako miejsca wypoczynku mieszkańców, cechującego się popularyzacją zdrowia i kultury fizycznej.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Park Jordana od lat jest miejscem rekreacji wielu mieszkańców Krakowa. Charakter tego miejsca cechuje się popularyzacją zdrowego trybu życia i kultury fizycznej. Proponowany obiekt ma stanowić - wpisujące się w ten kontekst - miejsce relaksu, odpoczynku, a nade wszystko poprawy zdrowia mieszkańców poprzez udostępnianą do ich dyspozycji terapię wziewną. Realizacja projektu wydatnie uatrakcyjni również ofertę turystyczną Krakowa w obszarze wellness.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt budowlany Przygotowanie kompleksowego projektu budowlanego obiektu tężni 70 000,00 PLN
Budowa obiektu Realizacja obiektu tężni oraz infrastruktury towarzyszącej 730 000,00 PLN
800 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt budowlany Przygotowanie kompleksowego projektu budowlanego obiektu tężni 31.08.2022
Budowa obiektu Realizacja obiektu tężni oraz infrastruktury towarzyszącej 31.12.2022
powrót