Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 8 NR 50:

Pychowicki Plac Sąsiedzki

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 8 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Dz. 408/8; obręb 7; jedn ewid Podgórze. jednostka ewidencyjna Podgórze - Kraków, teren dzielnicy Pychowice. Działka ma powierzchnię 2 102 m2, aktualnie jej fragment jest zagospodarowany pod funkcję ogródka jordanowskiego, pozostała część stoi odłogiem jako nieużytek.

Opis projektu

Celem projektu jest utworzenie ogólnostępnej publicznej przestrzeni rekreacyjno-kulturowej na terenie dzielnicy VIII Dębniki dla osiedla (dawnej podmiejskiej wsi) Pychowice, przy ul. Sodowej, na terenie pierwotnie przeznaczonym pod oczyszczalnię ścieków dla Pychowic wraz ze strefą ochronną. Cel ten dawno został porzucony, gdyż Pychowice zostały włączone w obszar kanalizacji Krakowa. 

 
Pychowice cierpią na deficyty przestrzeni wspólnej, ogólnodostępnej. Część działki jest już zagospodarowana pod funkcję ogródka jordanowskiego, logicznym się więc wydaje oddanie tego terenu pod użytek mieszkańców i rozszerzenie funkcji rekreacyjno-społecznej. Zagospodarowana przestrzeń byłaby publiczna, ogólnodostępna, bezpłatna, dostępny dla niepełnosprawnych (brak barier architektonicznych). 
 
Teren o którym mowa jest aktualnie wykorzystywany jako dziki parking. Niezagospodarowana część ma powierzchnię około 1500m2. Przekształcenie obejmowałoby odnowienie istniejącej roślinności, a także nowe nasadzenia drzew i krzewów. Cały plac został wzbogacony w elementy małej architektury.  Powstałoby tutaj 5 stref funkcjonalno-rekreacyjnych. Wśród nich wydzielono m.in. 
  • specjalne miejsca na piknik, podwyższone grządki ziołowe tworzące obrzeże, estetycznie porządkując istniejące ogrodzenie
  • podwyższony drewniany podest - “scena” przeznaczony do organizowania plenerowych zajęć z jogi, zabawy rekreacyjnie, mini koncerty na powierzchni około 100 m2 w połowie posiadający zadaszenie. 
  • w bezpośrednim sąsiedztwie zaplanowano obszar wypoczynkowy z leżakami i hamakami.

Ponadto na tererenie przewidziano miejsce pod altanę, aby móc schować ruchomy sprzęt, oraz toaletę (jeśli będzie możliwość jej wykonania) służąca dla placu sąsiedzkiego oraz dla istniejącego ogródka jordanowskiego. Całości dopełniają ogrody deszczowe, zwiększające małą retencją terenu, oraz zbiorniki retencyjne zbierające wodę z zadaszenia nad podestem do podlewania grządek podwyższonych. Miejsce ma umożliwiać aktywny wypoczynek, gry i zabawy, udział w kameralnych wydarzeniach np. wystawy plenerowe, organizowanie pikników sąsiedzkich, targów warzywnych, okazjonalnych imprez typu dzień dziecka. 

Zakres projektu BO będzie realizowany do wysokości zabezpieczonych środków finansowych. Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

  1. Projekt, który ma na celu stworzenie przestrzeni w której będzie możliwy aktywny wypoczynek, organizacja zajęć plenerowych, warsztatów, targów, spotkań i imprez o charakterze kulturalnym, rozwojowym oraz integracyjnym dla mieszkańców Pychowic. 
  2. W Pychowicach występuje deficyt miejsc, lokali oraz instytucji, które umożliwiałyby dostęp do tego typu usług publicznych. Stąd pomysł na “plac sąsiedzki”.
  3. Również ciągle trwający stan panedemii pokazuje, iż miejsca umożliwiające spotkania na otwartej przestrzeni (dawniej takim miejscem była w czasach starożytnych agora) zyskują na popularnoności.
  4. Dodatkowo postępująca cyfryzacja zamyka wiele osób w świecie wirtulanym - stworzenie otwartego miejsca spotkań pomoże odbudować poluzowane więzi społeczne.
  5. Średnia wieku w społeczeństwie polskim jest coraz wyższa - ważne jest stworzenie miejsca spotkań wsparcia, tworzenia więzi loklanych, grup wsparcia, a także budowanie więzi międzypokoleniowych. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 12 000,00 PLN
Realizacja Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania. 600 000,00 PLN
612 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 2022
Realizacja Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 2023

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada utworzenie przestrzeni integracyjnej i rekreacyjnej dla mieszkańców Pychowic. Jego realizacja pozytywnie wpłynie na integrację Mieszkańców oraz zachęci ich do spędzania czasu na świeżym powietrzu.
powrót