Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 11 NR 45:

Rozwijamy kompetencje! - zajęcia psychologiczne dla dzieci

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 11 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Ośrodek Sportowo - Rekreacyjny "Kurdwanów Nowy"

Opis projektu

Celem projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych dzieci i młodzieży z klas 1 – 8 szkół podstawowych. Zaproszenie do uczestnictwa w zajęciach skierowane jest do dzieci i młodzieży mieszkających lub uczących się w szkołach na terenie Dzielnicy XI. 

Podczas zajęć wykorzystane zostaną rozmaite techniki psychospołeczne (trening umiejętności społecznych, relaksacja, arteterapia, choreoterapia, bajkoterapia, dramoterapia, psychorysunek, twórcze myślenie oraz inne techniki należące do repertuaru psychoedukacji). Zajęcia w poszczególnych grupach wiekowych będą obejmowały podobne treści, jednak sposób ich przekazu będzie odmienny ze względu na różnice rozwojowe pomiędzy dziećmi.
Zajęcia obejmować będą takie zagadnienia jak m.in.:
- rozpoznawanie i wyrażanie własnych emocji
- naukę wyrażania emocji w bezpieczny społecznie sposób
- pracę nad własnymi trudnymi emocjami m.in. strachem i złością
- temat asertywności
- naukę relaksacji i własnego wyciszenia
- wyznaczanie bliższych i dalszych celów
- kwestie motywacji wewnętrznej i zewnętrznej
- rozwijanie zachowań prospołecznych
- ćwiczenie przyjmowania perspektywy drugiej osoby
- problematykę odpowiedzialności za drugą osobę
- wątki integracji grupowej i współpracy
- naukę skupiania uwagi na doznaniach płynących z ciała i ze środowiska zewnętrznego
- twórcze rozwiązywanie problemów
- trening kreatywnego myślenia
- problematykę poczucia własnej wartości


W ramach projektu prowadzone będą zajęcia z psychologiem dla dzieci i młodzieży z klas 1-8 szkoły podstawowej oraz konsultacje i prelekcje z psychologiem, psychoterapeutą, psychiatrą dla rodziców/opiekunów. Zapisy na zajęcia, konsultacje i prelekcje będą odbywać się poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na dedykowanej projektowi stronie internetowej a także na podany na stronie adres mailowy. Zapisy na realizowane w ramach projektu zajęcia/konsultacje/prelekcje będą prowadzone wg kryterium kolejności zgłoszeń. Czas trwania każdego działania w ramach realizowanego projektu będzie wynosił 1 godzinę zegarową. Działaniami realizowanymi w ramach projektu planuje się objąć co najmniej 50 osób tj. dzieci i młodzieży oraz rodziców/opiekunów, zamieszkałych na terenie Dzielnicy XI.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży z klas 1-8 szkoły podstawowej

Uczestnicy zajęć zostaną podzielni na 4 grupy wiekowe, każda grupa będzie uczestniczyć w 34 zajęciach, grupa będzie liczyć od 6-10 osób każda. W kameralnym gronie dzieci i młodzież będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez psychologa, podczas których będą mogły rozwijać kompetencje społeczne i emocjonalne oraz swobodnie porozmawiać o problemach z jakimi się borykają. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach będzie pisemna zgoda rodzica/opiekuna. Czas trwania każdych zajęć w ramach realizowanego projektu będzie wynosił 1 godzinę zegarową.

Konsultacje dla rodziców

W ramach realizowanego projektu rodzice/opiekunowie, potrzebujący konsultacji z psychologiem, psychoterapeutą lub psychiatrą, będą mieli możliwość indywidualnej rozmowy. Planuje się przeprowadzić jedną konsultację w miesiącu. Czas trwania każdej konsultacji w ramach realizowanego projektu będzie wynosił 1 godzinę zegarową.

Prelekcje dla rodziców

W trakcie projektu zaplanowano prelekcje dla rodziców/opiekunów z psychologiem, psychoterapeutą lub psychiatrą, które odbywałyby się dwa razy w miesiącu. Tematyka prelekcji obejmowała będzie kwestie związane np. z prawidłowym rozwojem dzieci i młodzieży, problematyką komunikacji między dziećmi i młodzieżą a rodzicami, pomocą dzieciom i młodzieży w poradzeniu sobie z ich trudnymi emocjami. Czas trwania każdej prelekcji w ramach realizowanego projektu będzie wynosił 1 godzinę zegarową.

Do prowadzenia zajęć, konsultacji i prelekcji zostaną zatrudnieni specjaliści z zakresu psychologii i terapii tj. psychologowie, psychoterapeuci, psychiatrzy, doświadczeni w pracy z dziećmi i młodzieżą, którzy posiadają niezbędne uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Psycholog - wykształcenie wyższe, minimum roczne doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, preferowani będą psychologowie posiadający certyfikaty ukończenia szkoleń z zakresu m.in. treningu umiejętności społecznych, kontroli złości, arteterapii.

Psychoterapeuta - wykształcenie wyższe, w trakcie atestowanego, całościowego szkolenia w psychoterapii (co najmniej na 2 roku) lub ukończenie przedmiotowego szkolenia potwierdzone certyfikatem.

Psychiatra - wyższe wykształcenie, co najmniej w trakcie specjalizacji z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dorosłych, doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

W razie zapotrzebowania w spotkaniach będą mogli uczestniczyć dzieci i młodzież oraz rodzice/opiekunowie z niepełnosprawnościami, którzy otrzymają pomoc i wsparcie, które pozwolą się na poznanie sposobów radzenia sobie z pojawiającymi się w ich codziennym życiu trudnościami, które są spowodowane występującą niepełnosprawnością.

Zajęcia/konsultacje/prelekcje zaplanowane zostały na okres od kwietnia do grudnia 2022 r. Zajęcia/konsultacje/prelekcje będą się odbywać stacjonarnie i w razie zapotrzebowania online. W przypadku obowiązujących w kraju obostrzeń sanitarnych, spowodowanych występowaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii i braku możliwości spotkań stacjonarnych, będą one organizowane z wykorzystaniem np. narzędzi do wideokonferencji.

Projekt umożliwi dzieciom i młodzieży rozwinięcie kompetencji społecznych i emocjonalnych, co pozwoli im efektywniej radzić sobie w różnorodnych, codziennych sytuacjach. Rezultatem projektu będzie również zwiększenie wiedzy rodziców/opiekunów dotyczącej norm rozwojowych u dzieci i młodzieży oraz sposobów, w jaki najlepiej wpierać i stymulować ich rozwój. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dzieci i młodzież funkcjonują w wielu różnych grupach społecznych np. rodzina, rówieśnicy, czy szkoła. Nieodłącznym elementem życia są emocje, które niejednokrotnie sprawiają, że w danych sytuacjach zachowujemy się w określony sposób. Zadaniem każdego jest nauczenie się wyrażania emocji i zachowywania w aprobowany przez społeczeństwo sposób. Za sprawą pandemii uczniowie doświadczali izolacji społecznej. W tym czasie mogły nasilać się u nich negatywne emocje oraz występować problemy z wyznaczaniem sobie celów i podejmowaniem decyzji. Zajęcia wspierające kompetencje społeczne i emocjonalne wydają się teraz szczególne potrzebne.


Projekt ma na celu stworzenie możliwości kontaktu ze specjalistami, którzy wskażą sposoby radzenia sobie z różnymi sytuacjami z życia codziennego. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania, zrozumienia określonych zachowań i umiejętności. Dzięki zajęciom uczestnicy będą mieli możliwość lepszego poznania siebie, swoich mocnych i słabych stron. Nauczą się rozpoznawać emocje oraz radzić sobie z emocjami własnymi i innych osób. Będą mogli poćwiczyć przyjmowanie perspektywy drugiej osoby, nauczą się współpracy i odpowiedzialności. Rozwiną zachowania prospołeczne i asertywną postawę. Ponadto nauczą się wyznaczać sobie bliższe i dalsze cele oraz znajdować w sobie motywację do ich realizacji. Będą umieli poszukiwać nowych rozwiązań zaistniałych problemów i rozwiną kreatywne myślenie. Za sprawą zajęć wzmocnią również poczucie własnej wartości.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Koszt napojów/małego poczęstunku dla uczestników Koszt za cały projekt 900,00 PLN
Koszt zakupu m.in. biurowych, zakup licencji do platform do wideokonferencji, środków czystości, artykułów higienicznych, środków do dezynfekcji. Koszt materiałów dla uczestników spotkań, zakup licencji do platform do wideokonferencji, koszt zakupu środków czystości, artykułów higienicznych, środków do dezynfekcji dla uczestników, specjalistów 5 130,00 PLN
Koszty związane z promocją projektu Koszt przygotowania materiałów promocyjnych m.in. ulotek, plakatów, stworzenie strony internetowej z formularzem złoszeniowym, reklama w mediach społecznościowych 15 000,00 PLN
Koszt zakupu materiałów potrzebnych w ramach realizacji projektu Zakup materiałów m.in. gry psychologiczne i edukacyjne, głośnik do zajęć z choreoterapii i relaksacji, materiały kreatywne do zajęć z twórczego myślenia, książki psychologiczne np. bajki relaksacyjne 3 600,00 PLN
Koszt wynajmu sali Wynajęcie sali na zajęcia/prelekcje/konsutlacje. Przyjęto stawkę 40 zł za godzinę zegarową. 6 520,00 PLN
Wynagrodzenie specjalisty prowadzącego zajęcia dla dzieci i młodzieży Przyjęto stawkę za prowadzenie zajęć przez jednego specjalistę, stawka maksymalna 250 zł za godzinę zegarową tj. 34 zajęcia x 4 grupy x 250 zł 34 000,00 PLN
Wynagrodzenie specjalisty prowadzącego konsultacje dla rodziców Koszt 1 godziny zegarowej konsultacji wynosi 150 zł. (9 konsultacji x 150 zł) 1 350,00 PLN
Wynagrodzenie specjalisty prowadzącego prelekcje dla rodziców Koszt 1 godziny zegarowej prelekcji wynosi 250 zł. (18 prelekcji x 250 zł) 4 500,00 PLN
Koszt obsługi księgowo-prawnej projektu Koszt za cały projekt 1 500,00 PLN
Koszt wynagrodzenia koordynatora Koszt za cały projekt. Zadaniem koordynatora będzie m.in. prowadzenie rekrutacji, koordynacja spraw organizacyjnych projektu, działania promocyjne itp. 3 500,00 PLN
76 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Reklama i promocja projektu Przygotowanie projektu graficznego materiałów promocyjnych m.in. ulotek, plakatów, ich wydruk. Umieszczenie informacji o projekcie m.in. na stronie internetowej, na portalach społecznościowych, umieszczenia plakatów na terenie dzielnicy XI kwiecień-wrzesień 2022
Zakup materiałów i artykułów potrzebnych podczas realizacji projektu Zakupione zostaną niezbędne materiały do prowadzenia spotkań, zajęć m.in. materiałów biurowych, zakup licencji do platform do wideokonferencji, środków czystości, artykułów higienicznych, środków do dezynfekcji kwiecień 2022 – grudzień 2022
Realizacja projektu Realizacja zajęć dla dzieci i młodzieży oraz konsultacji i prelekcji dla rodziców w terminie od kwietnia do grudnia. Zapisy do projektu będą prowadzone wg kryterium kolejności zgłoszeń. Projektem planuje się objąć co najmniej 50 osób (dzieci i młodzieży oraz rodziców/opiekunków) z terenu Dzielnicy XI. Każde spotkanie będzie trwało 1 godzinę zegarową. Uczestnicy będą mieć możliwość otrzymania bezpłatnego napoju/małego poczęstunku.W przypadku obowiązujących w kraju obostrzeń sanitarnych, spowodowanych występowaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii i braku możliwości spotkań stacjonarnych, spotkania będą organizowane z wykorzystaniem np. narzędzi do wideokonferencji. kwiecień 2022 – grudzień 2022
Rekrutacja do projektu Zapisy do projektu będą odbywać się poprzez formularz internetowy a także na podany na stronie adres mailowy. Zapisy do projektu będą prowadzone wg kryterium kolejności zgłoszeń. Projektem planuje się objąć co najmniej 50 osób (dzieci i młodzież oraz rodziców/opiekunów). kwiecień-październik 2022
Wyłonienie realizatora projektu Przygotowanie dokumentacji konkursowej i ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację przedmiotowego projektu styczeń-marzec 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt umożliwi dzieciom i młodzieży rozwinięcie kompetencji społecznych i emocjonalnych, co pozwoli im efektywniej radzić sobie w różnorodnych, codziennych sytuacjach. Rezultatem projektu będzie również zwiększenie wiedzy rodziców/opiekunów dotyczącej norm rozwojowych u dzieci i młodzieży oraz sposobów, w jaki najlepiej wpierać i stymulować ich rozwój.
powrót