Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 181:

Park Rzeczny Drwinka - Zielony Pierścień Podgórza

Projekt odrzucony: Projekt zakłada utworzenie ogólnodostępnego parku rzecznego w południowej części Krakowa na obszarze MPZP pn. „Park Rzeczny Drwinka”. Zadanie zostaje odrzucone z uwagi na kolizję z zadaniem ""ZZM/O1.129/21 Park Drwinka - prace projektowe ". Ponadto, zgodnie z wcześniejszymi założeniami dot. ZZM/O1.129/21 Park Drwinka - prace projektowe " , dokumentacja projektowa zostanie zlecona w trybie dwuletnim, a następnie na jej podstawie będą realizowane w kolejnych latach roboty budowlane. Park Rzeczny Drwinka w zakresie dokumentacji projektowej jest już realizowany w ramach dwóch zadań programowych: ZZM/O1.129/21 Park Drwinka - prace projektowe oraz ZZM/O1.35/20 Planty Podgórskie" Z uwagi na powyższe projekt zostaje odrzucony.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Park Rzeczny Drwinka”, położonego w dzielnicy XI Wola Duchacka miasta Krakowa (część w dzielnicy XII Prokocim-Bieżanów).

Opis projektu


Celem projektu jest stworzenie ogólnodostępnego parku rzecznego w południowej części Krakowa na obszarze pomiędzy ul. Wielicką, ul. Facimiech, ul. Nowosądecką, ul. Podedworze i ul. Bochenka. W chwili obecnej dla wspomnianego obszaru został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „Park Rzeczny Drwinka”.

Park ma zachować swój aktualny charakter, ponieważ teren ten odznacza się  dużymi  walorami  naturalnej  i  półnaturalnej roślinności (zadrzewienia, lasy, łąki i odłogi). Zwarte  płaty  zadrzewień  wzdłuż  potoków  Drwinki  i  Basty  stanowią  fragmenty naturalnych siedlisk łęgowych i grądowych. Drzewostan składa się z olchy, topoli, wierzby, brzozy,  dębu,  robinii,  jabłoni,  jesionu,  klonu  i  wiązu.  Wśród  krzewów  do  pospolitych należą: bez czarny, głóg, kalina, porzeczka, róża dzika i jeżyna. Rośnie tu rzadki już  goździk  kropkowy,  wilczomlecz,  sosnka,  jastrzębiec  kosmatek,  pyleniec  pospolity, macierzanka  piaskowa, a także  rozchodnik  olbrzymi. Warto też zaznaczyć, że na  tym  terenie  około  30  gatunków ptaków odbywa swoje lęgi.
W związku z powyższym zagospodarowanie parku powinno uwzględniać zachowanie i wzbogacenie zasobów przyrodniczych, stanowiących o jego wartości i atrakcyjności. Infrastruktura służąca wypoczynkowi i rekreacji nie może pogarszać stanu środowiska. W ramach projektu przewiduje się prace porządkowe, usunięcie dzikich wysypisk śmieci, budowę drewnianych mostków (w miejscu już istniejących) oraz podestów ułatwiających przemieszczanie się po podmokłych częściach terenu, odtworzenie stawu, który znajdował się kiedyś w pobliżu ul. Wielickiej oraz niezbędne prace porządkowe przy schronie amunicyjnym "Prokocim" stanowiącym część szlaku Twierdza Kraków.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

W sprawie budowy Parku Rzecznego Drwinka przeprowadzano już cykl spotkań konsultacji społecznych, w trakcie których zainteresowani mieszańcy XI Podgórze Duchackie i Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim mogli zapoznać się ze wstępnymi założeniami przyszłego parku
W sieci znajduje się ogólno dostępny dokument[1], wytyczający kierunki rozwoju zieleni w Krakowie na lata 2017-2030. Przynosi wiele ciekawych informacji na temat stanu terenów zielonych w poszczególnych dzielnicach. Założonym przez urzędników standardem jest, by na jednego mieszkańca przypadało 10 metrów kwadratowych zieleni publicznej[2]. Okazuje się, że kryterium jest spełnione tylko w pięciu dzielnicach, a w trzynastu już nie! Z dokumentu wynika że, w Krakowie mamy do czynienia z niedoborem terenów zieleni publicznej - chodzi o miejsca o funkcji rekreacyjnej. Takich obszarów jest za mało o około 126 hektarów w skali miasta!

 
Dla Dzielnicy XII - Bieżanów-Prokocim – autorzy dokumentu określili zapotrzebowanie na tereny zielone o funkcji rekreacyjnej na poziomie 65,1 ha (przy podawanej liczbie zameldowanych mieszkańców – 65 096 osób). Tymczasem suma powierzchni takich terenów, dla dzielnicy to tylko 45,61 ha. Łatwo więc policzyć, że deficyt zieleni to prawie 20 ha (19,49 ha)[3]. Pamiętajmy, że w dzielnicy XII powstają kolejne inwestycje deweloperskie dogęszczające zabudowę. Prokocim-Bieżanów z 7 metrami kwadratowymi na osobę plasuje się dopiero na 13 miejscu w rankingu 18 dzielnic grodu Kraka.
 
Dużo gorzej wygląda sytuacja w Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, dla której określono zapotrzebowanie na poziomie 54,2 ha (przy podawanej liczbie zameldowanych mieszkańców – 54 218 osób), natomiast istniejące tereny to tylko 26,5 ha. Wynika ten daje po przeliczeniu na mieszkańca tylko 4,5 metra kwadratowego zielonego terenu i deficyt na poziomie ponad 27 ha . Jest to 15 miejsce na 18 dzielnic, co jest z jednym z najgorszych wyników w Krakowie
Od kilku lat szczególnym uznaniem cieszą się projekty związane z zielenią. Mieszkańcy Krakowa pozytywnie oceniają tego typu działania i doceniają kolejne inicjatywy na tym polu. W okresie pandemii jeszcze wyraźniej odczuwano potrzebę przebywania w otoczeniu przyrody i na terenach zielonych. Ciągłe dogęszczanie zabudowy skutkuje zwiększaniem populacji, za którym nie zawsze nadąża rozwój pozostałej infrastruktury i często terenów zielonych, dlatego tak ważne jest, aby każda pozostała przestrzeń służyła wspólnemu dobru mieszkańców.
 
Park Rzeczny Drwinka wpisuje się w ideę rozwoju tzw. „Plant Podgórskich”, czyli zielonego pierścienia południowego Krakowa składającego się kilku parków (Park Rzeczny Drwinka, Park Jerzmanowskich, Park Lilii Wenedy, Park Aleksandry, Park Rżąka oraz Park Słona Woda). Każda kolejna zielona inicjatywa, niezależnie czy będzie to park, skwer, łąka kwietna w okolicy wielopiętrowej zabudowy rodzinnej jest na wagę złota i niezbędna dla mieszkańców całego Krakowa.
[2] Ibidem, s. 160
[3] Ibidem, s. 161

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Przygotowanie projektu Parku Rzecznego Drwinka i realizacja zadania Przygotowanie projektu parku, prace budowalne związane ze stworzeniem ścieżek, podestów, budowa drewnianych kładek w miejscu już istniejących, odtworzenie stawu, prace porządkowe w pobliżu schronu amunicyjnego "Prokocim" 1 400 000,00 PLN
1 400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie projektu parku grudzień 2021 r.
Uzyskanie niezbędnych pozwoleń i przygotowanie dokumentacji marzec 2021 r.
Rozpoczęcie prac marzec-kwiecień 2022 r.
Zakończenie prac i otwarcie parku III kwartał 2022 r.

Galeria

powrót