Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 179:

Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Rzepichy

Projekt odrzucony: Zadanie odrzucone na podstawie §2, §17 ust. 1 pkt. 7, oraz §17 ust. 1 pkt. 2 budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz uzyskanych opinii stwierdza się, że w celu realizacji wskazanego przez Wnioskodawcę zadania należy opracować dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na wykonanie robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych. Określa się konieczność wykonania przejścia dla pieszych na wysokości przystanków autobusowych „Rzepichy” i „Rzepichy na żądanie” w ul. Rzepichy. Zgodnie z otrzymanymi opiniami wykonanie przejścia dla pieszych pomiędzy obydwoma przystankami jest możliwe przy prawidłowym dowiązaniu z istniejącymi obustronnymi chodnikami, których ul. Rzepichy nie posiada. Do obsługi przejścia dla pieszych należy wybudować obustronne ciągi piesze o szer. min. 2,0 m, oraz w rejonie przejścia dla pieszych wykonać oświetlenie dedykowane. W rejonach planowanego przejścia dla pieszych należy zapewnić odwodnienie elementów drogi.Ponadto wg opinii uzyskanej z Zarządu Transportu Publicznego wskazana przez wnioskodawcę lokalizacja przejścia dla pieszych nie spełnia wymagań w zakresie odległości przejścia od miejsca zatrzymania autobusu – z uwagi na bezpieczeństwo pieszych i zapewnienie widoczności należy zapewnić odległość min. 10 m pomiędzy przejściem dla pieszych, a tyłem stojącego autobusu. W związku z powyższym w celu wyznaczenia przejścia dla pieszych we wskazanym miejscu konieczne byłoby wydłużenie peronów przystankowych, lub wykonanie przejść dla pieszych w innym miejscu zapewniającym widoczność i bezpieczeństwo ruchu drogowego.Co do możliwości wykonania progów zwalniających, ze względu na generowanie przez nie niekorzystnych czynników typu: zwiększenie emisji spalin, zwiększenie poziomu hałasu poprzez hamujące przed progiem i przyspieszające za nim pojazdy samochody, przed wprowadzeniem progów konieczne będzie uzyskanie akceptacji ze strony społeczności lokalnej, której przedstawicielem jest Rada Dzielnicy.Ponadto przy montażu progów wyspowych jezdnia ograniczona krawężnikami powinna mieć szerokość minimum 6,0 m przy czym odległość progu od krawędzi jezdni powinna wynosić minimum 60 cm (z każdej strony), a przestrzeń miedzy progami minimum 80 cm, co wraz z szerokością progów wyspowych daje 5,60 m, a wraz z obustronnymi ściekami przykrawężnikowymi szerokość. 6,0 m. Dlatego lokalizacja progów zwalniających w ul. Rzepichy możliwa jest na odcinkach o minimalnej szerokości jezdni 6,0 m. W związku z powyższym realizacja przejścia dla pieszych oraz progów zwalniających wymaga opracowania dokumentacji projektowej uwzględniającej korektę ul. Rzepichy do parametrów ulicy o szerokości 6,0 m z obustronnymi chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem dedykowanym, oraz zmianę lokalizacji peronów przystankowych zapewniając wymaganą długość krawędzi zatrzymania przy przystanku równą 20 m, oraz szerokość przejścia dla pieszych równą 4,0 m.Koszty realizacji inwestycji zostały oszacowane na podstawie aktualnie prowadzonych inwestycji o podobnym charakterze. Szacowany koszty opracowania dokumentacji projektowej : 90 000 zł – 100 000zł; Szacowany koszt realizacji robót budowlanych około: 1 800 000 zł; Szacowany termin opracowania dokumentacji projektowej: około 24 miesiące. Jednocześnie zwraca się uwagę na fakt że wskazane kwoty są szacunkowe, a dokładniejsze wartości są możliwe do określenia dopiero na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Nie jest wykluczone, że w trakcie procesu projektowego zajdzie konieczność procedowania decyzji administracyjnej w oparciu o decyzję o Zezwoleniu na Realizację inwestycji Drogowej (ZRiD) w przypadku kiedy konieczność zaprojektowania obustronnych chodników do obsługi peronów przystankowych oraz zmiana lokalizacji peronów przystankowych poprzez ich rozsunięcie, przy równoczesnym zachowaniu parametrów jezdni dla pojazdów komunikacji zbiorowej wymusi wejście w działki nie drogowe (nie będące własnością Gminy Miejskiej Kraków), oraz konieczność wykupu od ich właścicieli w celu realizacji inwestycji. Biorąc pod uwagę powyższe: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej (pozwolenia na budowę, lub decyzji ZRiD) przekracza okres 2 lat w jakich ma być zrealizowane zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego w sposób kompleksowy tj. (projekt + realizacja) 2. Ewentualna realizacja wymagałaby przejęcia przez Miasto części działek nie należących i nie pozostających we władaniu Miasta. 3. Budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi, który dla jednego projektu o charakterze ogólnomiejskim nie może być niższy niż 25 000 zł , oraz wyższy niż 1 400 000,00 zł

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Ul. Rzepichy Kraków

Opis projektu

Wykonanie przejścia dla pieszych pomiędzy przystankami autobusowymi oraz progów zwalniających wyspowych

UZASADNIENIE PROJEKTU

Brak przejścia i progów zwalniających powoduje niebezpieczeństwo potrącenia pieszego, kierowcy nie zmniejszają prędkości w tym miejscu do prędkości obowiązywującej na tej drodze.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
wykonanie przejścia dla pieszych wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz oświetlenia przejścia z dwóch stron jezdni. 70 000,00 PLN
wykonanie progów zwalniających instalacja progów zwalniających wyspowych 4 sztuki w obszarze przed i za przystankami 10 000,00 PLN
80 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
wykonanie przejścia prace przy ustawieniu znaków oraz malowaniu oznakowania poziomego 11-07-2022
wykonanie progów zwalniających prace przy ustawieniu progów zwalniających wyspowych 4 sztuki w obszarze przed i za przystankami 14-07-2022
powrót