Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 203:

WYŚWIETLACZ NADMIERNEJ PRĘDKOŚCI Z URZĄDZENIEM RADAROWYM

Projekt odrzucony: Zadanie opiniuje się negatywnie na podstawie § 17 ust. 1 pkt 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego, zatwierdzonego uchwałą nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r., zgodnie z którym w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa(…) oraz § 17 ust.1 pkt. 8, stanowiącym, że w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które zakładają realizację jedynie części zadania (…) Uzasadnienie: Na etapie opiniowania pod kątem merytoryczno – prawnym, propozycji zadania, złożonej w ramach budżetu obywatelskiego 2021 r., Zarząd Dróg Miasta Krakowa pozyskał opinię Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Krakowa, z której wynika, że wskazane we wniosku znaki informujące o prędkości pojazdu można określić, jako „urządzenie sygnalizacyjne do wskazywania prędkości rzeczywistej”, zdefiniowane w Załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2311). Oznacza to, że jako środek organizacji ruchu, wdrażane rozwiązanie musi być zgodne z poniższymi warunkami: • zastosowanie w miejscach, w których obserwuje się rozwijanie przez kierujących prędkości większej, niż wynika to z przepisu ogólnego lub szczegółowego ograniczenia prędkości i jest to zjawisko szczególnie niepożądane, • wyświetlanie prędkości tylko tych pojazdów, które przekraczają prędkość, • wybór środka powinien zależeć od szczegółowej analizy warunków bezpieczeństwa ruchu na danym odcinku i badań zachowań kierujących, Ponadto: • rozporządzenie nie przewiduje, aby tego typu urządzenie wyświetlało inne komunikaty, jak np. „buźki”, podziękowania itp. • urządzenie takie może być sprzężone z rejestratorem zdarzeń i stanowić dowód przekroczenia przepisów, • cyfry pokazywane przez wyświetlacz nie mogą być barwy białej, • warunki zastosowania, usytuowanie, kształt tablicy, piśmiennictwo, wymiary itd. powinny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 poz. 2311 z późn. zm.) • wprowadzenie wnioskowanego rozwiązania jest czynnością organizacyjno-techniczną podejmowaną w ramach zarządzania ruchem na drogach (nie dotyczy uzgodnień branżowych instalacyjnych); zastosowanie urządzenia na drodze publicznej wymaga sporządzenia i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu zgodnie z procedurą obowiązującą w Krakowie (procedura IR-2 UMK). Zaproponowane w budżecie obywatelskim rozwiązanie jest stosunkowo rzadko stosowanym narzędziem z grupy środków organizacji ruchu, którego skuteczność nie została potwierdzona badaniami. Stanowi rozwiązanie nietypowe i jego wprowadzenie powinno być ograniczone do wyjątkowych przypadków, gdyż nadmiernie częste stosowanie będzie prowadzić do zmniejszenia jego efektywności (jeśli taka występuje). Ponadto nie można wykluczyć iż nieprawidłowo zastosowane rozwiązanie będzie skutkować obniżeniem bezpieczeństwa ruchu zarówno w miejscu występowania jak i na poziomie ogólnym poprzez deprecjację tradycyjnego oznakowania i urządzeń brd. Skuteczność rozwiązań, które oddziałują na zachowanie kierujących jest m.in. pochodną częstości ich stosowania. Należy zaznaczyć, że celem nadrzędnym organizacji ruchu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu, a nie zastosowanie określonego rozwiązania (znaku, urządzenia brd). Tymczasem wnioskowany budżet skupia się na konkretnym środku technicznym organizacji ruchu zamiast na realizacji celu, jakim jest poprawa bezpieczeństwa, a nie wykorzystanie danego urządzenia. W warunkach miejskich niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jako przyczyna wypadków jest wskazywana rzadziej (w Krakowie to 10% przyczyn wypadków). Organ zarządzający ruchem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 784) opracowuje lub zleca do opracowania projekty organizacji ruchu uwzględniające wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu. Przeprowadzone rzetelnej analizy poprzedzającej projekt organizacji ruchu, która wykaże zasadność lub brak stosowania danego rozwiązania w określonych warunkach w czasie przewidzianym harmonogramem opiniowania budżetu obywatelskiego nie jest możliwe. Ponadto obecnie brak jest poligonów, na których można dane rozwiązanie przeanalizować. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie opiniuje projekty organizacji ruchu przed podjęciem decyzji przez organ zarządzający ruchem o ich zatwierdzeniu, odrzuceniu lub zwróceniu w celu wykonania poprawek. Biorąc pod uwagę przedstawione wymagania oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i efektywności organizacji ruchu nie można pozytywnie zaopiniować budżetu obywatelskiego. Instalacja środka bezpieczeństwa ruchu musi być poprzedzona analizą celowości jego zastosowania oraz wyboru rozwiązania właściwego dla danej lokalizacji. Dopiero po przeprowadzeniu stosownych analiz można określić, czy dane urządzenie jest możliwe i zasadne do zastosowania jako środek organizacji ruchu, czy też nie. Wynikiem analizy może być także brak zasadności zastosowania danego rozwiązania, co jest sprzeczne z założeniami budżetu obywatelskiego (brak wdrożenia). Nie można również a priori określić liczby miejsc i urządzeń, w których dany środek może być zastosowany. Miejsca wskazane przez Policję są jedynie jedną z przesłanek do zastosowania wyświetlaczy prędkości rzeczywistej, natomiast oprócz tego istotne są kwestie formalne (zgodność z przepisami), wymagania podstawowe (zapewnienie widoczności, brak nadmiaru informacji przekazywanej kierowcom, rozpraszania uwagi, dostosowanie do możliwości percepcji kierujących pojazdem itd.) i kwestie techniczne (możliwość instalacji). Po wdrożeniu rozwiązań konieczne jest prowadzenie analizy efektywności zastosowanego rozwiązania. W przypadku braku skuteczności lub wystąpienia przesłanek o wzroście zagrożenia bezpieczeństwa ruchu dane urządzenie należy usunąć. Dodatkowo należy podkreślić, że IR UMK pozyskał dodatkowo informacje od Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie, eksploatującego w dużej liczbie wyświetlacze rzeczywistej prędkości, w świetle których: • Instalacja urządzeń nie spowodowała zauważalnej poprawy bezpieczeństwa ruchu i zmiany zachowań uczestników ruchu, niezależnie od kategorii drogi, na której wyświetlacze zastosowano, • Efekt stosowania urządzeń jest bardzo krótkotrwały (liczony w dniach), — • Wyświetlacze mogą być rozważone do zastosowania jako uzupełnienie urządzeń fizycznego uspokojenia ruchu w przypadku zmiany zagospodarowania w otoczeniu drogi infrastruktury i charakteru drogi. Mając na uwadze powyższe informacje, oznacza to, że instalacja wyświetlaczy prędkości w sposób wskazany we wniosku oznaczałaby zastosowanie urządzeń brd w sposób nieefektywny (nie podnoszący poziomu bezpieczeństwa ruchu), a tym samym stanowiłoby naruszenie art. 44 Ustawy o finansach publicznych.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Główne ulice Krakowa według wskazań Policji.

Opis projektu

Montaż wyświetlacza prędkości z urządzeniem radarowym,zasilanym panelem fotowoltaicznym na wysięgniku ,nad pasem jezdni,Wyświetlacz będzie pokazywał na czerwono nadmierną prędkość pojazdu .

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wyświetlanie nadmiernej prędkości pojazdu spowoduje , że kierujący zwolni i tym samym zmniejszy zagrożenie wypadkiem w ruchu miejskim,Nadmierna prędkość jest częstą przyczyną wypadków,a stwierdzenie że kierujący nie zachował odpowiedniej prędkości do warunków jazdy pojawia się nader często w opisie wypadków..

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt i montaż Montaż tablic w wybranych miejscach 1 399 999,00 PLN
1 399 999,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt i montaż Montaż tablic w wybranych miejscach druga polowa 2022

Galeria

powrót