Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 215:

SIŁOWNIA WIATROWA

Projekt odrzucony: Podstawą odrzucenia są zapisy uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa mówiące, że w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 1. § 17 ust. 1 pkt 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, 2. § 17 ust. 1 pkt 7) które są planowane do realizacji na gruntach nie należących i nie pozostających we władaniu Miasta. Według zgłoszonego wniosku: 1. miejsce o współrzędnych 50.06465009999999, 19.9449799 jest zlokalizowane na działce gminnej o nr 107/1 obręb 120 Śródmieście objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Kleparz” (uchwała nr LIII/1464/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 lutego 2021 r.). Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7) wyżej wymienionej uchwały: „Jako ogólne zasady obsługi obszaru w zakresie infrastruktury technicznej, dotyczące całego obszaru planu ustala się zakaz lokalizacji instalacji wykorzystujących energię wiatru”. 2. miejsce o współrzędnych 49.98361244676806, 20.009803213725437 – jest zlokalizowane na działce gminnej o nr 62/36 obręb 98 Podgórze stanowiącej obszar składowiska odpadów komunalnych Barycz. Działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Barycz” (uchwała nr XXI/268/07/ Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2007 r.). Teren działki znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „1.O”, czyli tereny przeznaczone, zgodnie z dotychczasowym użytkowaniem i zagospodarowaniem, na potrzeby składowiska odpadów komunalnych oraz innych obiektów i urządzeń związanych z gospodarowaniem odpadami. Ponadto zgodnie z § 18 ust. 1 treści rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 poz. 523 z późn. zm.) cyt.: „Na koronie składowisk odpadów niebezpiecznych oraz składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne nie mogą być budowane budynki przez okres pięćdziesięciu lat od dnia zamknięcia składowiska, wykonywane wykopy, instalacje naziemne i podziemne, z wyłączeniem instalacji związanych z funkcjonowaniem składowiska”. 3. miejsca o współrzędnych: 50.00106260934191, 20.01091432799823 49.94457546130007, 19.80688719635364 49.98344484201012, 20.035196827701295 49.973509634459745, 20.02386717682239 49.966957402521125, 20.01453304894033 zlokalizowane są poza obszarem Gminy Miejskiej Kraków. 4. miejsca o współrzędnych: 49.97778551014427, 20.007777032428734 – dz. nr 90 obręb 98 Podgórze 49.998083354115295, 19.99718141784198 – dz. nr 74/12 obręb 99 Podgórze 49.981899500024255, 19.99605803375598 – dz. nr 370/2 obręb 97 Podgórze 49.99584057920932, 19.998069682088893 – dz. nr 100 obręb 99 Podgórze zlokalizowane są na działkach należących do osób fizycznych.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Opis projektu

 

Położenie elektowni wiatrowej jest kluczowym czynnikiem wpływającym na jej efektywność (tego rodzaju inwestycje wymagają sprzyjającego wiatru)ale może udało by się w jakiś sposób doładowywać taką turbinę?
„Można się spotkać z opinią, że warunki naturalne w naszym kraju nie sprzyjają budowie elektrowni wiatrowych, ponieważ dominują niziny a wiatr nie wieje z wystarczającą siłą. Tymczasem na wysokości 100 m przeciętna prędkość wiatru wynosi w Polsce około 6,5 m/s, a na terenach nadmorskich nawet 8 m/s. Większość turbin zaczyna produkować energię już przy prędkości 3-4 m/s.”

UZASADNIENIE PROJEKTU

GLOBALNY PRIORYTET GOSPODARCZY
 
Rosnące ceny energii ,ochrona klimatu, redukcja gazów cieplarnianych. 
 
Intensywnie rozwijają się odnawialne źródła energii w tym energetyka wiatrowa.
Energetyka wykorzystująca siłę wiatru na świecie jest obok fotowoltaiki jednym z najszybciej rozwijających się obszarów OZE.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
SIŁOWNIA WIATROWA Koszty BO 1 400 000,00 PLN
1 400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Harmonogram rozmowa rozpatrzenie decyzja II połowa 2022 r.
powrót