Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 5:

Park rzeczny wzdłuż Białuchy - trójstyk Dzielnic I, II i III

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 520 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: 116/1, 118, 134/6 - obręb 7 Śródmieście oraz 1052/40 i 1052/47 obr. 23 Śródmieście

Dodatkowe lokalizacje: 116/1, 118, 134/6 - obręb 7 Śródmieście oraz 1052/40 i 1052/47 obr. 23 Śródmieście

Krótki opis projektu

Zadanie polega na utworzeniu trasy spacerowo-rowerowej. Park obejmie trójstyk trzech dzielnic Krakowa

Opis projektu

Zadanie obejmuje utworzenie trasy spacerowo-rowerowej na wybranych działkach zlokalizowanych wzdłuż koryta rzeki Białuchy oraz w okolicy stacji kolejowej Kraków Olsza. Park, w założeniu ma stanowić kolejny etap realizacji rewitalizacji zdegradowanych i zaniedbanych od dekad bulwarów Białuchy.
 
Idea polega na umożliwienie mieszkańcom Dzielnic I, II, III i IV korzystania z użytku rekreacyjnego łączącego Wisłę z Ojcowem ciągłym pasem naturalnego koryta rzeki. Dzielnica III zrealizowała już większość zadań w projekcie parku linearnego wzdłuż Białuchy. Dzielnica IV jest w trakcie opracowywania koncepcji. Dzielnica II zakończyła etap analizy formalno-prawnej działek, które mogą zostać uwzględnione w parku linearnym wzdłuż Białuchy. Jednak w żadnych analizach miejskich nie pojawia się fragment między ul. Czerwonego Prądnika a ul. Rakowicką. Ten projekt dotyczy właśnie tego fragmentu.

Autorzy projektu proponują połączenie dzielnic właśnie za pomocą parku rzecznego.


W zakresie projektu są:

- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu,
- analiza formalno-prawna działek sąsiadujących z działkami wymienionymi pod kątem pozyskania ich do zasobu działek Gminy Kraków,
- budowa nowej ścieżki rowerowej, traktu pieszego zbudowanych z materiałów dobrej jakości
- wykonanie nowych nasadzeń
- montaż ławek, koszy i innych obiektów małej architektury
- opracowanie linii tematycznej i montaż tablic informacyjnych dotyczących rzeki, fauny, flory a może nawet historii kolei
- zabezpieczenie siedlisk rzadkich gatunków np. bobrów oraz licznych gatunków ptaków
- opracowanie dokumentacji projektowej dla wybranych działek

Projekt będzie realizowany ze szczególną dbałością o zachowanie naturalnego charakteru rzeki. W ramach inwestycji ograniczone będzie zanieczyszczenie światłem, co jest kluczowe dla rytmów okołodobowych i migracji zwierząt, zwłaszcza nad rzekami, które są trasami migracji. Zminimalizowane zostanie użycie asfaltu i betonu. Nie przewiduje się również nasadzeń gatunków obcych dla flory tego regionu.

Autor projektu: dr inż. Karol Kwiatek (karol@kwiatek.krakow.pl / www.kwiatek.krakow.pl)

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W Krakowie powstają lub już istnieją przyjazne dla mieszkańców parki linearne wzdłuż rzek (Wilga, Rudawa). Park rzeczny (linearny) Białuchy dopiero powstaje w wybranych dzielnicach. Nazwa parku wskazuje, że powinien to być ciąg terenów wzdłuż rzeki umożliwiający przejścia lub przejazdy rowerem mieszkańcom przynajmniej 4 dzielnic Krakowa (Dzielnica I, Dzielnica II, Dzielnica III i Dzielnica IV).
 
Koncepcja Parku Linearnego wzdłuż Białuchy została uchwalona przez Radnych Miasta Krakowa w uchwale LII/984/16 z dn. 14 września 2016 r. w sprawie ustalenia kierunków dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia nowego parku miejskiego Bulwary Białuchy.
 
Koncepcja połączenia rzeki Białuchy z rzeką Wisłą znajduje się w dokumentach strategicznych Miasta Krakowa oraz w projekcie "Wisła łączy" jednak do tej pory nie znane są szczegóły wykorzystania Bulwarów Białuchy w tym strategicznym projekcie miejskim z uwagi na liczne problemy prawne z pozyskiwaniem licznych gruntów wzdłuż Białuchy do zasobu działek miejskich.

Warto dodać, że plan parku rzecznego wzdłuż Białuchy pojawił się już przed I wojną światową i zaczął być realizowany w latach 20. XX wieku.
Wszystkie działki objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Wybrane uchwały można znaleźć na stronie www.kwiatek.krakow.pl/bialucha w dziale: Uchwały dotyczące Parku Linearnego Białuchy.
Na powyższej stronie znaleźć można filmy 360-stopniowe, wirtualny spacer wzdłuż Białuchy (www.kwiatek.krakow.pl/bialucha3d) i wiele artykułów dotyczących potencjału rzeki Białuchy.

Bardzo ważnym argumentem przemawiającym za ważnością realizacji tego projektu jest poprawa bezpieczeństwa w okolicy stacji Kraków Olsza, o co wnioskowali mieszkańcy wypełniając ankietę do projektu BO2021 (https://kwiatek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/03/20220308_opracowanie_ankieta_B02021.pdf). Wartość ciągów pieszych wzdłuż rzeki deprecjonują działki służące jako schronienie dla osób poszukujących ustronnych miejsc do spożycia alkoholu. Podczas spacerów między stacją Kraków Olsza a mostem kolejowym nad Białuchą można nierzadko napotkać osoby handlujące prawdopodobnie narkotykami. Ogrody działkowe są też ustawicznie zaśmiecane.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania 1 520 000,00 PLN
1 520 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opracowanie dokumentacji projektowej Opracowanie dokumentacji projektowej 2024
Roboty budowlane i inne Roboty budowlane i inne 2025

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada budowę parku rzecznego na terenie działek S-7, 116/1, 118, 134/6, S-23, 1052/40 i 1052/47. Jego realizacja przyczyni się do poprawy estetyki wymienionych terenów. Dodatkowo zieleń wpłynie pozytywnie na jakość powietrza w tym rejonie.
powrót