Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 4:

ZIELONE TOROWISKO WZDŁUŻ PAWIEJ

Projekt odrzucony: Podczas weryfikacji propozycji zadania, stwierdzono, że wprowadzenie zielonego torowiska wzdłuż ul. Pawiej poprzez zerwanie obecnej kostki brukowej i zastąpienie nawierzchnią trawiastą wymaga zmiany całej konstrukcji torowiska tzn. wiąże się to z przebudową torowiska w całości. Istniejąca konstrukcja torowiska tramwajowego w ul. Pawiej jest na płycie żelbetowej na podlewie ciągłym z wypełnieniem kostką kamienną. W stanie istniejącym przedmiotowe torowisko wykorzystywane jest przez służby ratownicze oraz policję , a także przez pracowników utrzymujących torowisko i trakcję. Wprowadzenie zielonego torowiska wzdłuż ul. Pawiej będzie się wiązało ze zmianą całej konstrukcji torowiska tj. z przebudową torowiska w całości. Szacunkowy koszt zadania ok.13 000 000 zł (w tym dokumentacja projektowa z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych - 800 000 zł, realizacja zadania 12 200 000 zł). Obecnie dopuszczalna prędkość tramwajów na torowisku w ciągu ul. Pawiej wynosi 20km/h. Zgodnie z wytycznymi WR-D-41-3 (Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu. Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych) przejścia dla pieszych przez torowisko, na których prędkość dopuszczalna jest wyższa niż 30 km/h powinny być osygnalizowane. W celu zwiększenia prędkości dla tramwajów wzdłuż ul. Pawiej konieczne jest odseparowanie torowiska od ciągów pieszych na całej długości (nie tylko na wysokości przejść dla pieszych). Mając na względzie w/w wytyczne oraz warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego pieszych opiniuje się negatywnie zwiększenie prędkości dopuszczalnej tramwajów (na odcinku od ul. Westerplatte do ul. Szlak) do 50 km/h. Powyższe uzyskało negatywną opinię Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Krakowa. Dla omawianego obszaru opracowany został projekt organizacji ruchu zakładający dopuszczenie ruchu rowerów na torowisko. Z uwagi na negatywne stanowisko Zespołu ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, na dzień dzisiejszy projekt nie został zatwierdzony. W przypadku jego realizacji projekt stoi w sprzeczności z projektem wnioskowanego zielonego torowiska wzdłuż ul. Pawiej. Dla części dotyczącej zmiany organizacji ruchu na ciągu ul. Pawiej, wątpliwym jest wprowadzenie proponowanych w projekcie zmian wyłącznie przy pomocy organizacji ruchu. Analizując przedstawione propozycje, zmiana typu skrzyżowania na rondo wymaga dostosowania geometrii układu drogowego w tym jego przebudowy. Ponadto, sygnalizacja na skrzyżowaniu ulic Pawiej i Szlak pełni istotną rolę warunkującą bezpieczeństwo – jest powiązana z systemem sterowania ruchem w tunelu Kalinowskiego tj.: w chwili zamknięcia tunelu (awarie, wypadki) automatycznie uniemożliwia wjazd samochodów w tę stronę. Przekształcenia układu drogowego muszą uwzględniać powyższą funkcjonalność. Ponieważ zaproponowane rozwiązania z rondami muszą być dostosowane do przejazdu autobusów KMK we wszystkich relacjach – nie jest możliwe stosowanie rond z przejezdną wyspą środkową. Sygnalizacja świetlna musi zapewniać priorytet dla pojazdów KMK. Wymagane jest ustalenie możliwości ingerencji w sposób sterowania ruchem w tunelu Kalinowskiego. Przy czym na chwilę obecną z tego powodu nie jest możliwa likwidacja sygnalizacji na skrzyżowaniu Pawia – Szlak - tunel Kalinowskiego. Z uwagi na powyższe zakres dotyczący zmian organizacji ruchu na skrzyżowaniach został zaopiniowany negatywnie przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Krakowa. Ponadto ul. Pawia jest położona w układzie urbanistycznym „Kleparz” wpisanym do rejestru zabytków o nr A-648, dla którego należy uzyskać wytyczne do projektowania, a następnie pozwolenie konserwatorskie od Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Z uwagi na powyższe MWKZ odmówił wydania opinii przedmiotowego wniosku co w kwestii uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robót budowlanych znacznie wydłuży cykl przygotowania zadania (cykl dwuletni nie zostanie zachowany ). Przykładem może być „przebudowa węzła Piłsudskiego” - wniosek o wytyczne do projektowania został złożony w dniu 02.08.2022r. – wytyczne uzyskano w dniu 16.05.2023 r. Z uwagi na fakt, że zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego, nie mogą być realizowane projekty: § 2 których czas realizacji przekracza dwa lata (realizacja projektów odbywa się w cyklu jednorocznym lub w cyklu dwuletnim na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych), § 17.1 pkt 2) których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 13 ust 2 pkt 2 do 3 Regulaminu, § 17.1 pkt 4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta, § 17.1 pkt 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, wniosek nr BO.OM.4/23 został oceniony negatywnie.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 055 450,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Pawia

Krótki opis projektu

Wprowadźmy zielone torowisko tramwajowe wzdłuż ulicy Pawiej – wystarczy zerwać obecną kostkę brukową! Projekt zakłada też podniesienie prędkości przejazdu dla tramwajów oraz likwidację skomplikowanej sygnalizacji świetlnej wraz z wyznaczeniem rond.

Opis projektu

Projekt zakłada demontaż kostki brukowej na torowisku tramwajowym wzdłuż ulicy Pawiej oznaczonych na mapce kolorem jasnozielonym (z wyłączeniem przejść dla pieszych i przejazdów samochodowych). Ponadto kolejnym założeniem jest likwidacja skomplikowanej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach i zastąpienie jej trzema rondami z podstawową sygnalizacją świetlną wyłącznie na przejazdach tramwajowych wzbudzaną przez tramwaje z odpowiednim czasowym wyprzedzeniem (rozmieszczenie pętli indukcyjnych w ten sposób, aby tramwaj nie musiał hamować przed sygnalizatorem). Oprócz tego zadanie przewiduje zniesienie ograniczenia prędkości dla tramwajów 20 km/h i zwiększenie jej do 50 km/h. Przy przejściach dla pieszych planuje się montaż ostrzegawczej sygnalizacji świetlnej wraz z ewentualnym zastosowaniem barierek (jak przy Parku Jordana) zapobiegającym bezpośrednim wtargnięciom pieszych pod rozpędzony tramwaj.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dzięki realizacji zadania:
→ zwiększy się ilość zieleni, co poprawi estetykę ulicy,
→ skróci się czas podróży komunikacją miejską,
→ zmniejszy się hałas wydawany przez przejeżdżające tramwaje po zielonym torowisku,
→ zlikwidowana zostanie skomplikowana sygnalizacja świetlna,
→ powstaną trzy ronda, które upłynnią ruch.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
projekt budowlany i nowej organizacji ruchu 95 950,00 PLN
demontaż i wywóz 2700 m^2 kostki 162 000,00 PLN
urządzenie 2700 m^2 trawnika 67 500,00 PLN
wyznaczenie trzech rond wraz ze zmianą oznakowania pionowego i poziomego oraz korekcją krawężników 375 000,00 PLN
demontaż i przebudowa sygnalizacji świetlnej z montażem pętli indukcyjnych 295 000,00 PLN
montaż barierek ochronnych przy przejściach dla pieszych 60 000,00 PLN
1 055 450,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
projekt budowlany i nowej organizacji ruchu 2024
Roboty budowlane 2025

Galeria

powrót