Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 52:

Szlak Kajakowy Dłubnia - Nowa Huta z przystankiem

Projekt odrzucony: Projekt zakłada utworzenie pomostu kajakowego na terenie działki NH-44, 516/6. Na etapie weryfikacji projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie poinformowało, iż ww. działka niemal w całości położona jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Dłubni. W związku z powyższym, w obrębie ww. obszarów obowiązują zakazy wynikające z art. 77 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego. Ponadto zachodzi konieczność uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego wskazanego w art. 390 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne tj. na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa § 2. Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w cyklu jednorocznym lub w cyklu dwuletnim na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, realizacja zadania w trybie dwuletnim nie jest możliwa. Mając na względzie powyższe, projekt zostaje odrzucony.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

500 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Bardosa

Krótki opis projektu

Projekt zakłada utworzenie miejsca spoczynku na Szlaku Kajakowym Dłubnia - Nowa Huta wyposażonym w małą architekturę turystyczną oraz dającą schronienie przed niedogodnymi warunkami atmosferycznymi.

Opis projektu

Przystań Kajakowa Nowa Huta to miejsce na Szlaku Kajakowym Dłubnia - Nowa Huta zapewniającą bezpieczne zatrzymanie się uczestników spływów kajakowych na brzegu wyposażone w małą architekturę turystyczną i piknikową również zapewniającą schronienie przed niedogodnymi warunkami atmosferycznymi.

 

 
Planowane miejsce utworzenia to działka miejska znajdująca się w Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Jednostka ewidencyjna: Nowa Huta Numer obrębu: NH-46 Numer działki: 516/6 będąca Parkiem Krakowian a tym samym zarządzana przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Zaproponowane miejsce posiada dogodne i bezpieczne miejsce do zatrzymania się na szlaku kajakowym.
 
Celem zadania jest utworzenie miejsca odpoczynku i schronienia dla osób korzystających ze Szlaku Kajakowego Dłubnia - Nowa Huta jakim jest Przystań Kajakowa. W miejscu tym będzie można odpocząć przed dalszą częścią spływu jak i schronić się przed niedogodnymi warunkami atmosferycznymi jakie nieprzewidzianie mogą wystąpić w trakcie kajakowej wycieczki. 
 


Miejsce powinno posiadać m.in. takie elementy małej architektury jak:
  • tablicę informacyjną wraz z regulaminem stanicy,
  • znak informacyjny o stanicy, 
  • ławki i stoliki piknikowe / ławostoły, 
  • kosze na śmieci, 
  • zadaszone miejsce chroniące przed wiatrem i deszczem, 
  • wyznaczone miejsce na grill/ognisko,
  • wyznaczone miejsce na rozbicie namiotu, 
  • przenośną ubikację szczególnie w okresie wakacyjnym. 
Wszystko powinno być utworzone z materiałów pochodzenia naturalnego.
 


Zadanie ma charakter ogólnomiejski co związane jest z faktem uczęszczania ze szlaku kajakowego a tym samym z planowanej Stanicy Kajakowej mieszkańców całego Krakowa ale również odwiedzających Kraków turystów.

Podane obiekty małej architektury stanowią przykład elementów wyposażenia i wskazówkę dla projektantów projektu budowlanego. Konkretne typy obiektów małej architektury i ich ilości zostają doprecyzowane na etapie uzgodnień branżowych (dostosowanie do przepisów prawa, m.in. odległości od budynków, dróg, strefy bezpieczeństwa, sieci infrastruktury technicznej). 

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. 

Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.
Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Podczas organizowanych na rzece Dłubni spływów uczestnicy bardzo często pytają o możliwość zatrzymania się na szlaku kajakowym. 
 
Szczególnie dotyczy to osób w podeszłym wieku, seniorów oraz rodziców z dziećmi. Miejsce dawać będzie schronienie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi jakie mogą wystąpić podczas spływu jak i miejscem odpoczynku w trakcie spływu. Proponowane zadanie spełni całkowicie oczekiwania korzystających ze szlaku mieszkańców Krakowa.

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 35 000,00 PLN
Realizacja Roboty budowlane 465 000,00 PLN
500 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. pierwsza połowa 2024
Realizacja Roboty budowlane druga połowa 2024

Galeria

powrót