Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 8:

Budowa kładki rowerowo-pieszej przy ul. Wrocławskiej

Projekt odrzucony: Zadanie odrzucone na podstawie §2 oraz §17 ust. 1 pkt. 2, 7 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Budowa kładki pieszo – rowerowej wzdłuż ulicy Wrocławskiej została wyceniona przez Wnioskodawcę na etapie składania wniosku na kwotę 1 500 000,00 zł. Przyjmując średnią wartość podobnych inwestycji koszt budowy kładki rowerowej szacowany jest na kwotę 5 240 973, 15 zł w tym opracowanie koncepcji na kwotę 262 048, 65 zł. Należy również zaznaczyć, że tego typu zadanie wymaga dłuższego czasu realizacji niż dwa lata. Konieczne jest wykonanie wyprzedzająco koncepcji (w pierwszym roku realizacji), która wskaże możliwe rozwiązania, a następnie na jej podstawie projektu w drugim roku realizacji. Prace budowlane możliwe byłyby dopiero w trzecim roku realizacji. Ponadto biorąc pod uwagę warunki Zarządu Transportu Publicznego dot. szerokości kładki należy dążyć do wykonania rozdzielonej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów na obiekcie o szerokości odpowiedniej dla prognozowanego natężenia ruchu min 2.0 m i 2.5 m + obustronna skrajnia 0.5 m lub ciągu pieszo – rowerowego o szerokości min. 3.5 m + 0.5 m obustronnej skrajni, co może skutkować koniecznością ingerencji w istniejące skrzyżowanie dróg. Dodatkowo w obrębie wskazanej lokalizacji znajdują się urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne będące w posiadaniu Wodociągów Miasta Krakowa, bezpieczna odległość planowanej kładki (w tym jej elementów konstrukcyjnych) od ww. urządzeń wynosi min. 8,0 m, od zaprojektowanej sieci wodociągowej min. 3,0 m, natomiast od istniejącego kolektora kanalizacji ogólnospławnej odległość wynosi min. 5,0 m. W związku z powyższym budowa proponowanej kładki będzie wymagała wejścia w teren działek przyległych będących własnością PKP Polskie Linie Kolejowe. W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego projekty nie mogą być realizowane na gruntach nie należących do Gminy Miejskiej Kraków. Biorąc pod uwagę powyższe wnioskowany zakres inwestycji opiniuje się negatywnie.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 500 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Działki ewidencyjne nr 305/1 i nr 967, w obrębie K-41.

Krótki opis projektu

Wybudowanie kładki dla rowerzystów i pieszych, łączącej rozdzielone dotychczas odcinki drogi dla rowerów i chodnika, przy skrzyżowaniu ulic: Wrocławskiej/Stachiewicza z Radzikowskiego/Wybickiego.

Opis projektu

Planowana kładka dla rowerzystów i pieszych ma stanowić drogę rowerową i chodnik dla pieszych, względnie samą drogę rowerową, nad ul. Wrocławską, równolegle do wiaduktu kolejowego, po stronie skrzyżowania ulic: Wrocławskiej/Stachiewicza z Radzikowskiego/Wybickiego. Zajmować ma gminne działki ewidencyjne nr 305/1 i nr 967, w obrębie K-41 (w załączeniu schematyczny szkic na mapie).
Konstrukcja kładki pozostaje do decyzji w dalszym toku postępowania, biorąc pod uwagę koszty jej budowy, które pozostają w pełni realne, np. w przypadku konstrukcji metalowej.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wzdłuż ul. Wybickiego przebiegają drogi dla rowerów (drogi dla pieszych i rowerów) po obydwu jej stronach, które w istocie kończą się na skrzyżowaniu ulic: Wrocławskiej/Stachiewicza z Radzikowskiego/Wybickiego. Natomiast od tego skrzyżowania, wzdłuż ul. Radzikowskiego nie ma drogi rowerowej (nie licząc krótkiego wyprowadzenia ze skrzyżowania). Jednakże na tym odcinku ul. Radzikowskiego, po stronie torów kolejowych, jest szeroki chodnik, który nie jest wykorzystywany ze względu na konieczność – dla celu dojścia na drugą stronę ul. Wrocławskiej – pokonania trzech przejść dla pieszych lub trzech przejazdów rowerowych, co naturalnie trwa bardzo długo.
Budowa kładki pozwoli na wykorzystanie powołanego chodnika, również po późniejszym dostosowaniu go do ruchu rowerowego. Docelowo zatem będzie możliwy szybki przejazd rowerowy wzdłuż ul. Radzikowskiego (które jest w tym miejscu prawie stale „zakorkowana”), kładką ponad ul. Wrocławską, do drogi rowerowej wzdłuż ul. Wybickiego lub pod wiaduktem kolejowym do ul. Wrocławskiej. Będzie również możliwy przejazd w drugą stronę.
Kładka będzie wielkim udogodnieniem dla dzieci, których sporo dojeżdża do szkół w tym rejonie. Obecnie jeżdżą one w większości – zupełnie nie nadającym się do tego celu – chodnikiem od powołanego skrzyżowania wzdłuż ul. Radzikowskiego, po stronie zabudowań lub niekiedy ulicą Radzikowskiego. Chodnik po stronie zabudowań ul. Radzikowskiego jest bardzo wąski, ma wysokie krawężniki oraz jest poprzecinany licznymi ulicami dochodzącymi do ul. Radzikowskiego.    

Wnioskodawca bierze pod uwagę budowę kładki tylko z drogą dla rowerów (bez chodnika dla pieszych, którym służą istniejące chodniki), gdyby takie rozwiązanie okazało się bardziej odpowiednie do realizacji. 
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Całość 1 500 000,00 PLN
1 500 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Rozpoczęcie i przygotowanie inwestycji. Opiniowanie i zamówienie publiczne. zima 2023/2024
Realizacja. lato 2024

Galeria

powrót