Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica II NR 1:

Zielona ścieżka do Ojcowa

Projekt odrzucony: Projekt zakłada stworzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki pomiędzy ul. Prądnik Czerwony i ul. Rakowicką. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek m.in. Wydziału Planowania Przestrzennego, który zaopiniował wniosek projektu negatywnie, ze względu na przeznaczenie wskazanych działek w miejscowym planie pod ogrody i zieleń towarzyszącą obiektom budowlanym (por. §30 ust.1 tekstu planu), co nie odpowiada funkcjonalnie realizacji parku. Zgodnie z § 17. pkt. 6. UCHWAŁY NR LI/1410/21 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. Dodatkowo, realizacja zadania wymaga budowy kładki pieszo-rowerowej nad rzeką oraz/lub przejść pod torami kolejowymi, których realizacja jest możliwa jedynie na gruntach Skarbu Państwa we władaniu Wód Polskich lub PKP. Zgodnie z par.17 ust.1 pkt. 7 Uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa sprawie Regulaminu BO w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które są planowane do realizacji na gruntach nie należących i nie pozostających we władaniu Miasta. Co więcej, budowa kładki wiąże się z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, co znacznie wydłużyłoby realizację zadania. Zgodnie z Regulaminem BO, realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w cyklu jednorocznym lub w cyklu dwuletnim na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. W związku z powyższym, projekt wniosku został odrzucony.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica II Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

220 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, ul. Otwinowskiego

Dodatkowe lokalizacje: Główna lokalizacja: Działki zlokalizowane na terenie: • Dzielnicy II: 116/1, 116/3, 116/4, 116/5, 116/6, 116/7, 116/8, 117, 118, 134/6 - obręb 7 Śródmieście i inne umiejscowione przy rzece Białucha/Prądnik

Krótki opis projektu

Utworzenie parku wzdłuż rzeki Białuchy, który stanowić będzie część trasy spacerowo-rowerowej, łączącej Wisłę z Ojcowem ciągłym pasem naturalnego koryta rzeki. Park obejmie teren na styku dzielnic I, II i III.

Opis projektu

Zadanie obejmuje utworzenie trasy spacerowo-rowerowej na wybranych działkach zlokalizowanych wzdłuż koryta rzeki Białuchy oraz w okolicy stacji kolejowej Kraków Olsza. Park, w założeniu ma stanowić kolejny etap realizacji rewitalizacji zdegradowanych i zaniedbanych od dekad bulwarów Białuchy.
 
Idea polega na umożliwienie mieszkańcom Dzielnic I, II, III i IV korzystania z użytku rekreacyjnego łączącego Wisłę z Ojcowem ciągłym pasem naturalnego koryta rzeki. Dzielnica III zrealizowała już większość zadań w projekcie parku linearnego wzdłuż Białuchy. Dzielnica IV jest w trakcie opracowywania koncepcji. Dzielnica II zakończyła etap analizy formalno-prawnej działek, które mogą zostać uwzględnione w parku linearnym wzdłuż Białuchy. Jednak w żadnych analizach miejskich nie pojawia się fragment między ul. Czerwonego Prądnika a ul. Rakowicką. Ten projekt dotyczy właśnie tego fragmentu.

Autor projektu proponuje połączenie dzielnic właśnie za pomocą parku rzecznego.


W zakresie projektu są:
- przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami i ankiety
- opracowanie koncepcji programowo-funkcjonalnej terenu wraz ze wskazaniem potencjalnych lokalizacji kładek pieszo-rowerowych nad rzeką oraz przejść pod torami kolejowymi umożliwiającymi swobodne przejście lub przejazd rowerem pomiędzy dzielnicami,
- analiza formalno-prawna działek sąsiadujących z działkami wymienionymi pod kątem pozyskania ich do zasobu działek Gminy Kraków,
- budowa nowej ścieżki rowerowej, traktu pieszego zbudowanych z materiałów dobrej jakości
- wykonanie nowych nasadzeń gatunkami rodzimych
- wykonanie odpowiedniego oświetlenia ulicznego/parkowego
- montaż ławek, koszy i innych obiektów małej architektury
- zagospodarowanie terenu po hangarze na działce 117 obr. 7 Śródmieście (np. ogród społeczny)
- przygotowanie wybranych działek do dołączenia do parku linearnego biegnącego wzdłuż Białuchy
- opracowanie linii tematycznej i montaż tablic informacyjnych dotyczących rzeki, fauny, flory a może nawet historii kolei
- inne obiekty, które mogły zostać nie uwzględnione przez Autora projektu, a mogą wyniknąć z potrzeb mieszkańców wyrażonych w przeprowadzonej ankiecie
- zabezpieczenie siedlisk rzadkich gatunków np. bobrów oraz licznych gatunków ptaków
- opracowanie dokumentacji projektowej dla wybranych działek
- konsultacje ze specjalistami

Projekt będzie realizowany ze szczególną dbałością o zachowanie naturalnego charakteru rzeki. W ramach inwestycji ograniczone będzie zanieczyszczenie światłem, co jest kluczowe dla rytmów okołodobowych i migracji zwierząt, zwłaszcza nad rzekami, które są trasami migracji. Zminimalizowane zostanie użycie asfaltu i betonu. Nie przewiduje się również nasadzeń gatunków obcych dla flory tego regionu.

Autor projektu: Karol Kwiatek (karol@kwiatek.krakow.pl)
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

W Krakowie powstają lub już istnieją przyjazne dla mieszkańców parki linearne wzdłuż rzek (Wilga, Rudawa). Park rzeczny (linearny) Białuchy dopiero powstaje w wybranych dzielnicach. Nazwa parku wskazuje, że powinien to być ciąg terenów wzdłuż rzeki umożliwiający przejścia lub przejazdy rowerem mieszkańcom przynajmniej 4 dzielnic Krakowa (Dzielnica I, Dzielnica II, Dzielnica III i Dzielnica IV).
 
Koncepcja Parku Linearnego wzdłuż Białuchy została uchwalona przez Radnych Miasta Krakowa w uchwale LII/984/16 z dn. 14 września 2016 r. w sprawie ustalenia kierunków dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia nowego parku miejskiego Bulwary Białuchy.
 
Koncepcja połączenia rzeki Białuchy z rzeką Wisłą znajduje się w dokumentach strategicznych Miasta Krakowa oraz w projekcie "Wisła łączy" jednak do tej pory nie znane są szczegóły wykorzystania Bulwarów Białuchy w tym strategicznym projekcie miejskim z uwagi na liczne problemy prawne z pozyskiwaniem licznych gruntów wzdłuż Białuchy do zasobu działek miejskich.

Warto dodać, że plan parku rzecznego wzdłuż Białuchy pojawił się już przed I wojną światową i zaczął być realizowany w latach 20. XX wieku.
Wszystkie działki objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Wybrane uchwały można znaleźć na stronie www.kwiatek.krakow.pl/bialucha w dziale: Uchwały dotyczące Parku Linearnego Białuchy.
Na powyższej stronie znaleźć można filmy 360-stopniowe, wirtualny spacer wzdłuż Białuchy (www.kwiatek.krakow.pl/bialucha3d) i wiele artykułów dotyczących potencjału rzeki Białuchy.

Bardzo ważnym argumentem przemawiającym za ważnością realizacji tego projektu jest poprawa bezpieczeństwa w okolicy stacji Kraków Olsza, o co wnioskowali mieszkańcy wypełniając ankietę do projektu BO2021 (https://kwiatek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/03/20220308_opracowanie_ankieta_B02021.pdf). Wartość ciągów pieszych wzdłuż rzeki deprecjonują działki służące jako schronienie dla osób poszukujących ustronnych miejsc do spożycia alkoholu. Podczas spacerów między stacją Kraków Olsza a mostem kolejowym nad Białuchą można nierzadko napotkać osoby handlujące prawdopodobnie narkotykami. Ogrody działkowe są też ustawicznie zaśmiecane.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Opracowanie dokumentacji projektowej Opracowanie dokumentacji projektowej 20 000,00 PLN
Roboty budowlane i inne Roboty budowlane i inne 200 000,00 PLN
220 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opracowanie dokumentacji projektowej Opracowanie dokumentacji projektowej 2024
Roboty budowlane i inne Roboty budowlane i inne 2024-I kw. 2025

Galeria

powrót