Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 21:

ZAZIELEŃMY PL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - PRZYKŁAD IDZIE Z GÓRY!

Projekt odrzucony: Podczas weryfikacji propozycji zadania w oparciu o uchwałę nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13.01.2021 roku w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa stwierdzono, że: Projekt zakłada nasadzenie zieleni oraz wyeliminowanie możliwości parkowania na terenie drogi sąsiadującej z budynkiem Magistratu na Placu Wszystkich Świętych. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek m.in. Zarządu Zieleni Miejskiej, Miejskiego Inżyniera Ruchu, Klimatu – Energii – Gospodarki Wodnej, Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Stwierdzono, że wszelkie prace, które miałyby zostać wykonane na terenie Placu Wszystkich Świętych, który znajduje się na terenie Układu urbanistycznego Miasta Krakowa wpisanego do rejestru zabytków, powinny być prowadzone na warunkach i pod nadzorem Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków. Dodatkowo konieczne jest opracowanie programu badań archeologicznych. Wykonanie prac w terenie również winno odbywać się pod nadzorem archeologicznym. W związku z powyższym realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga długotrwałego procesu projektowego w koordynacji z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie. Okres realizacji całości inwestycji przekroczyłby 2 lata, co jest niezgodne z §2 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Ponadto projekt uzyskał negatywną opinię Wydziału Obsługi Urzędu Miasta Krakowa, w związku z tym, iż proponowany do zazielenienia fragment działki nr 594/4 przed budynkiem Magistratu przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 jest działką drogową i częściowo stanowi również parking dla pojazdów Urzędu Miasta Krakowa. Droga dojazdowa od strony ulicy Franciszkańskiej - wzdłuż budynku, aż do wejścia głównego do Magistratu - nie jest drogą pożarową, jednakże zapewnia dojazd dla wszystkich służb ratunkowych. Dla budynku przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 plan ewakuacji przewiduje dojazd drogą pożarową, jaką jest ulica Franciszkańska o szerokości 5 metrów i kierowanie prądów wody z hydrantów umieszczonych w infrastrukturze miejskiej od strony pomnika Józefa Dietla oraz zieleńca. Alternatywną drogę pożarową stanowi ulica Poselska o szerokości 4,25 metra i wykorzystanie hydrantów umieszczonych na dziedzińcu wewnętrznym Pałacu Wielopolskich. Budynek Pałacu Wielopolskich jest siedzibą Prezydenta jednego z największym miast w Polsce oraz Rady Miasta Krakowa. To tutaj podejmowani są goście z kraju i zagranicy, a także osobistości ze świata polityki, kultury i sportu. W salach reprezentacyjnych Magistratu odbywają się liczne uroczystości, spotkania (niektóre z nich wymagają obecności BOR), dla organizacji których parking jest niezbędny. Ponadto należy mieć na uwadze, że zarządzanie dużym miastem, w którego skład wchodzą liczne jednostki Gminy Miejskiej Kraków oraz kilkadziesiąt siedzib komórek organizacyjnych Urzędu wiąże się konieczność utrzymania taboru samochodowego dla zapewnienia sprawnego transportu, obsługi poczty i dostaw, a to wymaga utrzymania własnego parkingu. Należy dodać, że w ostatnich latach zlikwidowano miejsca postojowe przy pomniku Józefa Dietla urządzając ten teren na nowo. Co więcej, w 2021 roku uruchomiono projekt pn. Ogród przy Magistracie, który jest rozwiązaniem alternatywnym dla identycznego zadania Budżetu Obywatelskiego zgłoszonego w roku 2020. Ogród ten powstał na wewnętrznym dziedzińcu za przedmiotową działką, czyli na tzw. „Psim rynku”, za parkingiem wewnętrznym i skrzydłem budynku z salami reprezentacyjnymi. Ogród ten w założeniu ma stanowić rekompensatę za nieutworzenie zielonego skweru przed głównym wejściem do Magistratu i być cichą oazą zieleni dla mieszkańców. Mając na uwadze powyższe, powołując się na: §2 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w cyklu jednorocznym lub w cyklu dwuletnim na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. §17.1 pkt 4) w ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta Wniosek nr BO.OM.21/23 został oceniony negatywnie.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

200 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Plac Wszystkich Świetych

Krótki opis projektu

🌿CELEM PROJEKTU JEST WPROWADZENIE ZIELENI NA CZĘŚCI PLACU WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I UWOLNIENIE W TEN SPOSÓB CHODNIKA ORAZ DROGI POŻAROWEJ OD PARKUJĄCYCH NA NIEJ POJAZDÓW, CO JEST ZGODNE PRZEPISAMI PRAWA, JAK I POLITYKĄ TRANSPORTOWĄ MIASTA 🚋

Opis projektu

Projekt zakłada:

- Zerwanie kostki brukowej i posadzenie zieleni w tej części placu Wszystkich Świętych, która nie będzie kolidowała z drogą pożarową.

- Wytyczenie drogi pożarowej od strony placu Wszystkich Świętych wzdłuż budynku magistratu i jej oznakowanie, a także zapewnienie jej przejezdności o każdej porze dnia i nocy (zgodnie z obowiązującymi przepisami - załącznik: “Usytuowanie i podstawowe parametry drogi pożarowej”)
 
- Wprowadzenie zielni wzdłuż chodnika przy budynku magistratu, na którym często stoją zaparkowane samochody, uniemożliwiając dojście do budynku mieszkańcom, a także bezpieczną ewakuację w razie pożaru.

Projekt w budżecie obywatelskim nie koliduje w żaden sposób z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, a w 2 lata temu otrzymał już pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pałac Wielopolskich jest pięknym i bardzo reprezentacyjnym budynkiem w centrum miasta i uważamy, że jego otoczenie powinno być bardziej zielone i bardziej przyjazne dla mieszkańców, a na placu Wszystkich Świętych powinna zostać wytyczona droga pożarowa, na której nie powinny parkować pojazdy.

 
Projekt jest zgodny z polityką transportową miasta, która zakłada ograniczanie ruchu samochodowego na rzecz komunikacji zbiorowej, szczególnie w centralnych obszarach miasta, a jak wiadomo - dobry że przykład powinien iść z góry.

Projekt powstał przy udziale grupy mieszkanek i mieszkańców zrzeszonych w ramach inicjatywy Aktywni w Dzielnicach, a jego autorami są Natalia Nazim i Maciej Fijak.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Bezpieczeństwo urzędników, radnych, a przede wszystkim mieszkańców nie jest zapewnione w sposób należyty, gdyż wbrew zapewnieniu Urzędu Miasta na placu Wszystkich Świętych nie wyznaczono wzdłuż budynku magistratu do tej pory drogi pożarowej, a sama droga dojazdowa do magistratu ma status drogi wewnętrznej (brak oznakowania, że jest do droga pożarowa) i w związku z tym jest często zastawiona zaparkowanymi samochodami. W razie pożaru może to stanowić poważne zagrożenie dla życia znajdujących się w budynku osób. Tym bardziej, że miejsce zbiórki w przypadku pożaru dla jednego z budynków magistratu znajduje się właśnie na placu Wszystkich Świętych.

 
Z informacji pozyskanych z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Krakowie jasno wynika, że nie posiada ona żadnej dokumentacji dotyczącej przebiegu drogi pożarowej na placu Wszystkich Świętych, a w odpowiedzi prezydenta Miasta Krakowa na interpelację można przeczytać, że “dla budynku przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 plan ewakuacji przewiduje dojazd drogą pożarową od ul. Franciszkańskiej”. Niestety wg dokumentów, którymi dysponuje UMK parking na placu Wszystkich Świętych stanowi drogę wewnętrzną i nie ma też na jego obszarze wytyczonej drogi pożarowej. Tymczasem w uzasadnieniu odrzucenia ubiegłorocznego projektu “Zazieleńmy plac Wszystkich Świętych” w budżecie obywatelskim można przeczytać, że “istniejący parking [...]  stanowi drogę przeciwpożarową” oraz, że “istniejący układ drogowy jest związany funkcjonowaniem Urzędu oraz zapewnieniem jego bezpieczeństwa (w tym przeciwpożarowego).”
 
Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) właściciele i zarządcy terenów mają obowiązek utrzymywania znajdujących się w ich obrębie dróg pożarowych w stanie umożliwiającym wykorzystanie tych dróg przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych. Jeżeli parkowanie samochodów w miejscach wskazanych przez zarządcę powoduje, iż dojazd do budynków nie spełnia wymagań Rozdziału „Drogi pożarowe”, wówczas taka sytuacja stanowi rażące naruszenie cyt. powyżej przepisu § 5 rozporządzenia MSWiA.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt i realizacja 200 000,00 PLN
200 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt i realizacja 2024

Galeria

powrót