Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 112:

Zielone Rondo Mogilskie

Projekt odrzucony: Podczas weryfikacji propozycji zadania w oparciu o uchwałę nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13.01.2021 roku w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa stwierdzono, że: W obrębie Ronda Mogilskiego planowana jest inwestycja prowadzona przez Zarząd Inwestycji Miejskich dotycząca budowy podziemnego przystanku premetra T6D. Lokalizacja przystanku została określona w dokumencie pn.: „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”. Aktualnie dla inwestycji trwa uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach celem realizacji przedsięwzięcia. Po uzyskaniu ww. decyzji planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy pierwszej linii premetra w Krakowie. Realizacja przedmiotowego projektu Budżetu Obywatelskiego będzie w kolizji z planowaną inwestycją premetra. Ponadto, z uwagi na fakt, że teren stanowi zabytek archeologiczny - na obszarze Ronda Mogilskiego znajdują się relikty jednego z fortów Twierdzy Kraków – Bastion V „Lubicz” realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga długotrwałego procesu projektowego w koordynacji z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie. W związku z powyższym, okres realizacji całości inwestycji znacznie przekraczałby 2 lata, co jest niezgodne z §2 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Należy mieć na względzie również fakt, że z uwagi na relikty fortu, liczne uzbrojenie podziemne oraz podłoże stanowiące litą skałę (co stwierdzono podczas ostatniej przebudowy Ronda Mogilskiego) wytypowanie lokalizacji dla wykonania odpowiednich dołów sadzeniowych może być bardzo utrudnione lub praktycznie niemożliwe. Powyższe działania musiałyby zostać poprzedzone szeroką analizą, również pod względem tras komunikacyjnych użytkowników Ronda Mogilskiego. Należy nadmienić, że Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, celem wydania opinii/zaleceń konserwatorskich wezwał do przedłożenia m.in. mapy z dokładną lokalizacją nasadzeń w formie rzutu, parametrów i gatunków drzew wraz ze sposobem ich stabilizacji i zabezpieczenia. Ponieważ dokumenty te składane są dopiero na etapie realizacji zadania przez biuro projektowe, z którym Zamawiający zawiera stosowną umowę (a nie są możliwe do sporządzenia na etapie weryfikacji propozycji zadania do budżetu obywatelskiego), należy uznać, że opinia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na tym etapie nie jest znana. Mając na uwadze powyższe, powołując się na: § 17.1 pkt 4) Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, które w dniu zgłoszenia stoją sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta §2 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w cyklu jednorocznym lub w cyklu dwuletnim na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Wniosek nr BO.OM.112/23 został oceniony negatywnie.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

652 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Rondo Mogilskie, działka 604/1

Krótki opis projektu

Zmiana Ronda Mogilskiego z wyspy ciepła w wyspę zieleni. Zastąpienie powierzchni brukowanej w możliwie największym stopniu roślinami oraz posadzenie min. 10 nowych drzew. Zamiast ciasnych "okienek" dla zieleni, alejki dla pieszych i rowerzystów.

Opis projektu

Projekt zakłada zmianę Ronda Mogilskiego z betonowo-brukowej wyspy ciepła w strefę zieloną, przyjazną dla setek przechodniów oraz będącą oazą zieleni w coraz gęściej zabudowanym mieście. Obecnie na Rondzie rośnie niewiele drzew. Są wprawdzie ładne nasadzenia krzewów, ale w upalne dni wymagają one podlewania, a same nie dają cienia. Pojedyncze drzewa zasadzone są w ciasnych "okienkach". Projekt zakłada odwrócenie tej logiki i przeprojektowanie terenu na dole Ronda (przede wszystkim na obszarze pomiędzy przystankami Rondo mogilskie 2t i 5t) w. taki sposób, aby zmaksymalizować teren zielony, przy zachowaniu wygodnych tras przejścia dla pieszych i ścieżek rowerowych. 

W wybranych miejscach postawione powinny zostać także ławki i kosze na śmieci. Zasadzone powinny zostać drzewa (stale związane z gruntem, nie w donicach), które mają szansę urosnąć możliwie duże, tak aby w przyszłości mogły być prawdziwym źródłem cienia. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Rondo Mogilskie jest ważnym węzłem komunikacyjnym naszego miasta. Każdego dnia setki Krakowian i turystów przechodzą przez nie, czekają tam na tramwaj lub autobus wsiadają i wysiadają. Wokół Ronda rośnie trawa i drzewa, na samym Rondzie rosną krzewy i kwiaty. Jednak ogromne powierzchnie bruku, w upalne dni nagrzewają się i sprawiają, że przejście przez Rondo (nie mówiąc już o dłuższym postoju) jest bardzo męczące. Jednocześnie podczas gwałtownych deszczów Rondo jest zalewane masami wody, które nie mają gdzie wsiąkać. Zmiana nawierzchni przyniosłaby poprawę tej sytuacji. Przede wszystkim zmniejszyłoby stopień nagrzewania się powierzchni Ronda, a także spowolniłoby przepływ wody deszczowej na dłużej zatrzymując ją w glebie. Realizacja projektu sprawiłaby także, że Rondo Mogilskie stałoby się przyjemniejszą i bardziej zachęcającą do zatrzymywania się przestrzenią. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Wykonanie projektu przebudowy nawierzchni Ronda 100 000,00 PLN
Zmiana nawierzchni Zmiana nawierzchni z bruku na 500 000,00 PLN
Zakup i posadzenie drzew Zakup i posadzenie drzew 52 000,00 PLN
652 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 2024
Realizacja Przebudowa nawierzchni i wykonanie nasadzeń 2025

Galeria

powrót