Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 43:

Zielony Bitcoin dla Krakowa!

Projekt odrzucony: Projekt nr BO.OM.43/23 pn. ,,Zielony Bitcoin dla Krakowa!", w wersji po modyfikacji dokonanej przez wnioskodawcę również, nie spełnia wymogów przewidzianych dla projektów zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, wynikających z przepisów uchwały Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (zwanej dalej Regulaminem). Nie można uznać, aby zadanie przewidziane w Projekcie, mieściło się w kompetencjach gminy i powiatu, czego wymaga § 1 ust. 2 Regulaminu. Obowiązujące przepisy, w tym przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) nie przewidują bowiem prowadzenia przez gminę lub powiat działalności polegającej na prowadzeniu kopalni kryptowaluty (Bitcoina) i pozyskiwaniu środków finansowych w wyniku ich sprzedaży. Należy podkreślić w tym miejscu, że zgodnie z zasadą praworządności przewidzianą w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.), organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, że prawo powinno stanowić kompetencję do działania i wyznaczać ramy jego prawne, zaś kompetencji takich nie można domniemywać. Jednocześnie, wedle art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), sposób gromadzenia środków publicznych z poszczególnych tytułów określają odrębne ustawy, przy czym przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267) ani przepisy szczególne nie zaliczają tego rodzaju działalności do źródeł dochodu gminy lub powiatu. Należy dodać, że w świetle dostępnej wiedzy zbudowanie i utrzymanie wystarczająco wydajnego systemu komputerowego wymaga niebagatelnych nakładów finansowych, w tym wydatków na energię elektryczną niewspółmiernie większych niż przy standardowym systemie, zaś nie jest też wiadome czy wskazane w projekcie zasilanie systemu energią z paneli fotowoltaicznych spełni założone wymagania energetyczne, a przynajmniej czy przewidziane środki wystarczą na takie działania. Wedle § 17 ust. 1 pkt 3 Regulaminu w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty które, w przypadku projektów, których szacunkowy koszt realizacji przekracza 20 tys. zł, po realizacji generowałyby roczne koszty utrzymania wyższe niż 20% wartości projektu. Jednocześnie, nie można określić choćby w przybliżeniu, dochodów na jakim poziomie generowałby taki system, zwłaszcza w obliczu możliwej niepewności i zmienności rynku kryptowalut. To zaś zdaje się naruszać zasadę wyrażoną w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wskazującą, iż wydatki publiczne powinny być dokonywane: 1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; 2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Dodatkowo, należy podnieść, iż przedmiotowy Projekt nie spełnia wymogu przewidzianego w § 17 ust. 1 pkt 1 Regulaminu, a mianowicie jego efekty nie spełniają kryterium ogólnodostępności. Zgodnie z definicją wyrażoną w Słowniku pojęć (pkt 10), przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie wszystkim albo ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – w wymiarze co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne – realizacja powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji zadania. Wymogu tego nie wypełnia bynajmniej ogólne założenie Projektu, iż docelowo środki finansowe pozyskane przez Gminę Miejską Kraków w wyniku sprzedaży wydobytych bitcoinów na giełdzie po cenie rynkowej, miałyby zostać przeznaczone na zakup i posadzenie drzew i krzewów na wybranych przez Zarząd Zieleni Miejskiej działkach gminnych.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

25 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Krótki opis projektu

Zakup sprzętu umożliwiającego wydobywanie bitcoina w wybranym budynku użyteczności publicznej wykorzystującym energię z paneli fotowoltaicznych.

Opis projektu

Zakup sprzętu do wydobycia kryptowaluty bitcoin. Podłączenie sprzętu do odnawialnych źródeł energii. Przygotowanie procedury umożliwiającej wydobycie bitcoinów przez Gminę Kraków, sprzedanie ich na giełdzie po cenie rynkowej, a następnie, za otrzymane w zamian środki finansowe, posadzenie drzew na wybranych przez Zarząd Zieleni Miejskiej działkach gminnych.
 
 
 
 
 
 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

* wydobycie kryptowaluty bitcoin przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii zlokalizowanych na budynkach gminnych pozwoli zasilić budżet miasta dodatkowymi środkami, które pozwolą sfinansować dodatkowe nasadzenia drzew
* przygotowanie odpowiedniej procedury pozwoli miastu wykorzystać możliwości, jakie daje rozwój technologii blockchain oraz długoletni wzrost wartości bitcoina, nazywanego cyfrowym złotem
* korzystanie z możliwości, jakie dają nowoczesne technologie i bitcoin będą świetną promocją miasta na całym świecie

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
zakup sprzętu zakup sprzętu, przeprowadzenie analiz formalno-prawnych 25 000,00 PLN
25 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
przygotowanie analizy formalno-prawnej, wybranie lokalizacji na sprzęt przygotowanie analizy formalno-prawnej, wybranie lokalizacji na sprzęt 2024
zakup sprzętu do wydobycia kilkumiesięczne wydobywanie kryptowaluty bitcoin, a następnie sprzedaż i wymiana na PLN 2024
posadzenie drzew i krzewów posadzenie drzew i krzewów 2025

Galeria

powrót