Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 57:

Karetka wodna dla ratowników Krakowskiego WOPR

Projekt odrzucony: Zgłoszony projekt zakłada zakup specjalistycznej łodzi kabinowej wraz z wyposażeniem z zakresu ratownictwa medycznego i wodnego z przeznaczeniem dla krakowskiego WOPR. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych polega w szczególności na: 1)dokonaniu, we współpracy z policją i działającymi na danym terenie podmiotami, o których mowa w art. 12 ust. 1, analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji; 2)oznakowaniu i zabezpieczeniu terenów, obiektów i urządzeń przeznaczonych do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach wodnych; 3)prowadzeniu działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających w szczególności na: a)oznakowaniu miejsc niebezpiecznych, b)objęciu nadzorem, we współpracy z policją i podmiotami, o których mowa w art. 12 ust. 1, miejsc niebezpiecznych, w tym miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, c)uświadamianiu zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych, w szczególności prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej; 4)informowaniu i ostrzeganiu o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach mogących powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia osób; 5)zapewnieniu warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Zgodnie z ust. 3 wskazanego przepisu zadania, o których mowa w ust. 1, wykonywane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) należą do zadań własnych gminy. Należy zatem wskazać, że zakres przedmiotowy projektu spełnia wymagania wskazane w § 1 ust. 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego. Projekt spełnia również kryteria weryfikacji wskazane w § 17 Regulaminu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że wskazane zadanie jest realizowane przez Gminę przede wszystkim przy współpracy z Policją oraz Państwową Strażą Pożarną w Krakowie, które to instytucje posiadają w swoich strukturach jednostki wyspecjalizowane w zakresie ratownictwa wodnego i to im w pierwszej kolejności należałoby zapewnić środki do jego wykonywania. Z informacji Wydziału wynika, że 90% wszystkich interwencji dotyczących zdarzeń mających miejsce na rzece Wiśle w Krakowie realizowanych jest przez wskazane instytucje a zaledwie 10% przez WOPR. W opinii Wydziału ocenie merytoryczno-prawnej podlega również treść złożonego projektu. W związku z powyższym Wydział (w dniu 10.05.2023) wskazał projektodawcy, iż konieczna jest weryfikacja jego zakresu rzeczowego oraz modyfikacja tytułu propozycji zadania i szczegółowego opisu w taki sposób aby treść projektu nie wskazywała komu Miasto powinno przekazać zakupioną łódź a tytuł projektu lepiej odzwierciedlał jego cel jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców na rzece Wiśle i przyjął brzmienie np. ,,Karetka wodna dla mieszkańców Miasta”. W tym miejscu należy wskazać, że przywołany wcześniej akt prawny nie precyzuje formy w jakiej organ gminy ma zapewnić warunki do organizowania pomocy a tym bardziej nie nakłada obowiązku wyposażenia w sprzęt konkretnej jednostki lub instytucji. Wydział wskazał, że zakupiona łódź będzie własnością Gminy Miejskiej Kraków i to komu i na jakich zasadach Miasto przekaże przedmiot projektu jest jego wyłączną kompetencją. W omawianej korespondencji wskazano również, że w opisie projektu nie powinno wskazywać się okoliczności, które pozostają bez związku z jego zakresem rzeczowym (Stwierdzenie, że ,,Statystyki w Polsce pokazują, że ilość zdarzeń z nagłym zatrzymaniem krążenia oscyluje w okolicach 50 tys. rocznie”). W ocenie Wydziału taka informacja (pomimo iż należy ją traktować jako zgodną z prawdą) może wprowadzać w błąd mieszkańców Miasta, którzy czytając ją mogą odnieść wrażenie, że zdarzenia te w większości mają miejsce na obszarach wodnych w Krakowie a tak nie jest. Ponadto, Wydział zwrócił również uwagę, że w projekcie nie uwzględniono potrzeby zakupu przyczepy do transportu wskazanej łodzi, co może powodować dodatkowe trudności i koszty w przypadku konieczności przemieszczenia jej na inny akwen lub w celu wykonania prac serwisowych lub konserwacyjnych. W odpowiedzi na powyższe uwagi projektodawca wskazał, że regulamin Budżetu Obywatelskiego nie zabrania wskazania podmiotu, któremu gmina powinna przekazać sprzęt w przypadku realizacji projektu oraz nie rozumie czemu zapis odnoszący się do ilości zdarzeń z nagłym zatrzymaniem krążenia w odniesieniu do całego kraju jest przez Wydział kwestionowany. Projektodawca nie widział również potrzeby zakupu przyczepy transportowej. W toku dalszej weryfikacji projektu Wydział zwrócił się (w dniu 15.05.2023) o przekazanie informacji jakim sprzętem pływającym dysponuje Krakowskie WOPR (wykaz wszystkich łodzi ratowniczych własnych/użyczonych itp) ponieważ w projekcie ograniczono się jedynie do wskazania, że ,, w służbie krakowskich ratowników wodnych obecnie jest tylko jedna łódź kabinowa-patrolowa.” W opinii Wydziału tak sformułowane stwierdzenie (pomimo iż należy je traktować jako zgodne z prawdą) również może wprowadzać w błąd potencjalnego odbiorcę. Z danych będących w dyspozycji Wydziału wynika, że poza wskazaną łodzią kabinową Krakowskie WOPR dysponuje również innym sprzętem pływającym w tym co najmniej dwiema łodziami aluminiowymi Quicksilver oraz poduszkowcem HT-P 400 Anaconda wraz z wyposażeniem (użyczonymi przez UMK). W kontekście sygnalizowanej wcześniej ,,ilości zdarzeń z nagłym zatrzymaniem krążenia…” Wydział zwrócił się z prośbą o podanie informacji ile tego typu sytuacji miało miejsce na obszarach wodnych w Krakowie. Niestety, wszystkie wskazane kwestie pozostały bez odpowiedzi projektodawcy. W tym miejscu należy wskazać, że decyzje dotyczące gospodarowania publicznymi środkami finansowymi regulowane są przez ustawę o finansach publicznych, która w art. 44 ust 3 pkt 1 lit a i b nakłada obowiązek wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. W opinii Wydziału przedmiotowy projekt nie spełnia wskazanych założeń. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów na obszarach wodnych w Krakowie powinno być traktowane jako cel nadrzędny a nie służyć jako pretekst do zaspokajania potrzeb sprzętowych konkretnego podmiotu. Jednocześnie informuję, że Krakowskie WOPR nie jest żadną jednostką organizacyjną powiązaną z Gminą Miejską Kraków lub powołaną do realizacji zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków w jakikolwiek sposób, który wymuszałby na Gminie wsparcie finansowe tej jednostki, jak to ma miejsce w przypadku np. miejskich jednostek kultury czy też jednostek organizacyjnych Gminy ( ZIKIT, ZZM, ZIS i inne), które swoje wydatki w ramach planu finansowego danej jednostki pokrywają ze środków finansowych pochodzących z budżetu Miasta Krakowa. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych formą w jakiej WOPR może otrzymać wsparcie finansowe jako podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego jest dotacja celowa. Ustawodawca wskazał, że podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego wykonują zadania z zakresu ratownictwa wodnego, na podstawie zlecania realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Mając powyższe na uwadze, przedmiotowy projekt został oceniony negatywnie.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

400 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Dodatkowe lokalizacje: Obszar rzeki Wisły

Krótki opis projektu

Zadanie obejmuje zakup specjalistycznej łodzi kabinowej wraz z wyposażeniem z zakresu ratownictwa wodnego, medycznego oraz defibrylatorem i środkami łączności. Karetka wodna pozwoli na szybkie dotarcie i udzielenie pomocy poszkodowanym.

Opis projektu

W służbie krakowskich ratowników wodnych obecnie jest tylko jedna łódź kabinowa- patrolowa. Zadania stawiane przed ratownikami podczas codziennej służby wymagają nowej i sprawnej łodzi kabinowej. Jednocześnie ratownicy zgodnie z nazwą organizacji: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wykonują przeważającą liczbę zadań na rzecz mieszkańców nieodpłatnie, łódź kabinowa jest im niezbędny do takich działań jak m.in patrolowanie akwenu rzeki Wisły, dotarcie na miejsce zdarzenia ze specjalistycznym sprzętem  ratownictwa wodnego oraz medycznego. 

Statystyki w Polsce pokazują, że ilość zdarzeń z nagłym zatrzymaniem krążenia oscyluje w okolicach 50 tys. rocznie. Nie podjęcie wczesnego RKO oraz defibrylacji w ciągu 7-10 minut od zdarzenia prowadzi do śmierci, dlatego tak niezwykle ważnym jest szybkie dotarcie ratowników wraz z niezbędnym sprzętem  do poszkodowanego w jak najkrótszym czasie.

Głównym celem realizacji zadania będzie podniesienie sprawności i efektywności działań ratowników Krakowskiego WOPR. Jest to cel bezcenny, który pozwoli na podniesienie bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na bulwarach wiślanych w Krakowie.

Krakowskie WOPR działa nieprzerwanie na terenie Krakowa od 1971 roku. Swoje działania opiera przede wszystkim na : 

  • ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego
  • prowadzeniu patroli akwenów krakowskich
  • prowadzeniu objazdów i nadzoru nad akwenami krakowskimi
  • prowadzenie działań edukacyjnych: prelekcji, festynów, pikników, imprez plenerowych
  • prowadzenie szkoleń i ćwiczeń
Wszystkie te działania w swoim głównym i najważniejszym założeniu mają poprawić bezpieczeństwo. 
Prowadzimy działania przy współpracy z innymi służbami, posiadamy również numer alarmowy 984.

Krakowskie WOPR jest w gotowości do niesienia pomocy przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

Zakres projektu obejmuje zakup łodzi kabinowej wraz z wyposażeniem z zakresu ratownictwa wodnego, medycznego wraz defibrylatorem AED i łącznością.

Planowany osprzęt:

- sygnalizacja dźwiękowo-świetlną uprzywilejowania (niebieska) z opcją megafonu (w konfiguracji: belka Led na dachu, oraz oświetlenie boczne) wraz z głośnikiem typu rumbler,
- radiotelefon bazowy, kamera 
- oświetlenie robocze ledowe przednie, boczne i tylnie, załączane osobnym włącznikiem z kabiny,
- oznakowanie Krakowskiego WOPR oraz Miasta Krakowa

Dodatkowe wyposażenie:

- torba PSP R1- modułowa
- deska ortopedyczna składana z kompletem pasów i stabilizatorem głowy poszkodowanego,
- defibrylator AED wraz z dodatkowymi elektrodami + defibrylator szkoleniowy,
- 2 pasy ratownicze typu węgorz,
- rzutka rękawowa- 2 szt.
- ratownicza lina asekuracyjna z szelkami - 1 szt.
- 2x radiotelefon przenośny 
- 4 skafandry mokre,
- 4 kamizelki ratunkowe,
- 4 kaski ratownicze z systemem łączności,
- Środki ochrony indywidualnej.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Realizacja przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców miasta Krakowa, którzy tak licznie przebywają, w swoim wolnym czasie na bulwarach Wiślanych. Wyposażenie jednostki pozwoli na podniesienie efektywności i sprawności w podejmowanych działaniach przez ratowników Krakowskiego WOPR.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup łodzi -karetki ratwoniczej Zakup karetki zgodnie z opisem i wyposażeniem w opisie zadania 400 000,00 PLN
400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zakup karetki wodnej Zakup zgodnie z opisem marzec-listopad 2024
powrót