Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 41:

1,5 mln na zabytki Krakowa

Projekt odrzucony: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego negatywnie opiniuje projekt pn. „1,5 mln na zabytki Krakowa” ze względu na niespełnienie wymogów Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Zgodnie z par. 17, ust. 1 pkt. 4 i 7 Regulaminu w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta oraz które są planowane do realizacji na gruntach nie należących i nie pozostających we władaniu Miasta. Natomiast przedmiotowy projekt zakłada dofinansowanie prac przy obiektach prywatnych, niebędących własnością Gminy Miejskiej Kraków. Ponadto obowiązuje uchwała Nr CII/2665/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności. Na podstawie ww. uchwały oraz poprzedzających ją uchwał nr LXXXIV/853/05 z dnia 7 lipca 2005 r. oraz nr CIV/1394/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. corocznie przyznawane są dotacje na prace konserwatorskie przy obiektach niebędących wyłączną własnością Miasta. W 2023 roku Rada Miasta Krakowa uchwalą nr CVI/2891/23 z dnia nr 22 marca 2023 r. rozdysponowała kwotę w wysokości 5 mln zł na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy zabytkach niebędących własnością Miasta, w tym przy zabytkach osób prywatnych czy wspólnot mieszkaniowych. W oparciu o powyższe stwierdza się, że projekt nie spełnia wymogów Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa i nie może zostać pozytywnie zaopiniowany.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 480 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Krótki opis projektu

Projekt zakłada przeznaczenie 1,5 mln złotych na odnowę i rewitalizację zabytków i dóbr kultury Krakowa znajdujących się w rękach prywatnych właścicieli i mieszkańców, których często nie stać na samodzielne pokrycie kosztów odnowy zabytków.

Opis projektu

Projekt zakłada przeznaczenie 1,5 mln. złotych na dofinansowanie właścicieli nieruchomości, w tym budynków, pomników i figurek wpisanych do rejestru zabytków, które wymagają remontu oraz prac konserwatorskich. Koszty remontu i prac konserwatorskich są wysokie i mieszkańców miasta, którzy są w posiadaniu zabytkowych nieruchomości często nie są w stanie samodzielnie pokryć kosztów ich odnowy.  Projekt ma na celu dofinansować planowane prace konserwatorskie na zabytkach nieruchomych przez ich właścicieli. Projekt zakłada dofinansowanie właścicieli będących osobami fizycznymi.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wsparcie właścicieli zabytkowych nieruchomości finansowo przy planowanych przez nich pracach konserwatorskich pozwoli im na szybszą i mniej dla nich kosztowną odnowę zabytków, których są właścicielami. Troska o wspólne dziedzictwo narodowe i kulturowe jest dla nas wszystkich sprawą ważną. Nie tylko pozwoli to utrwalić te zabytki na kolejne lata, ale pozwoli również cieszyć się ich pięknem. Znikną obskurne scenerie odrapanych kamienic, zaśniedziałych i zamszonych pomników i figurek. W ich miejsce pojawi się zadbane, kolorowe i cieszące swoim pięknem otoczenie, pełne historii i pamięci.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Opracowanie projektowe przygotowanie planu i warunków dofinansowania 30 000,00 PLN
Dofinansowanie kwota dofinansowania 1 450 000,00 PLN
1 480 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opracowanie projektowe przygotowanie planu i warunków dofinansowania 2024
Dofinansowanie kwota dofinansowania 2025
powrót