Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica II NR 7:

Liściasty i kwietny Lubicz

Projekt odrzucony: Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt. 2, 4, 6, 7 Regulaminu budżetu obywatelskiego. W celu szczegółowego omówienia projektu odbyło się spotkanie w terenie przedstawicieli ZDMK i ZZM z udziałem Wnioskodawcy. Po spotkaniu Wnioskodawca przesłał zmieniony projekt. W związku z powyższym poniższa opinia odnosi się do skorygowanego zakresu, który w pierwszej kolejności zakłada nasadzenia drzew (nie w donicach), kwiatów oraz krzewów na ulicy Lubicz oraz Rakowickiej. Wskazany obszar znajduje się w układach urbanistycznych: Kleparz (północna pierzeja) oraz Wesoła (południowa pierzeja). Celem właściwej weryfikacji projektu konieczne było pozyskanie pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, która nie została przedstawiona. Należy nadmienić, że Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował, że nie jest uprawniony do wydawania opinii, natomiast celem wydania zaleceń konserwatorskich wezwał (wezwanie nr ZN.III.5183.17.2023.SK z dnia 11.04.2023) do przedłożenia dokumentów zawierających m.in. dokładną lokalizację nasadzeń, parametry okienek i gatunki drzew wraz ze sposobem ich zabezpieczenia, kształt i dokładną lokalizację ogrodzeń. Dokumenty te składane są dopiero na etapie realizacji zadania przez biuro projektowe, z którym zamawiający zawiera stosowną umowę, a nie są możliwe do sporządzenia na etapie weryfikacji propozycji zadania do budżetu obywatelskiego. Poniżej szczegółowe odniesienie się do każdego tematu ujętego w skorygowanym wniosku: Ad.1) Opinia negatywna Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK - z uwagi na fakt, że ulicę Lubicz i Rakowicką na przedmiotowych odcinkach charakteryzuje występowanie dużej ilości generatorów ruchu pieszego w związku z tym zachowanie jedynie minimalnych szerokości chodników jest niewystarczające; zieleńce nie powinny być projektowane w miejscach zapewniających bezpośrednie dojście piesze uwzględniające tendencje do pokonywania odległości prostoliniowo (brachidacja), w szczególności w rejonach przejść dla pieszych z uwagi na potencjalne zadeptanie. Oprócz powyższego brak możliwości nasadzenia drzew z uwagi na gęstą sieć uzbrojenia podziemnego. Ad.2) Nie należy sadzić drzew w rejonie istniejącego przystanku komunikacji publicznej z uwagi na konieczność zachowania większych odległości, tak by nie było kolizji z wiatą i nie doszło do zawężenia ciągów pieszych, działanie nie może kolidować z wybudowaną infrastrukturą naziemną i podziemną części Ronda Mogilskiego. Ad.3) Zakres (nasadzenia oraz rozburzenie budynków) został wskazany na działce nr 508/2 obręb 5 Śródmieście znajdującej się w użytkowaniu osoby fizycznej. Przy ul. Topolowej zdaniem Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu nie powinno się sadzić drzewa z uwagi na istniejące w terenie miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej. Ad.4) Zakres (rozburzenie budynków i wykonanie mikroparku) zostało wskazane na działce nr 508/2 obręb 5 Śródmieście znajdującej się w użytkowaniu osoby fizycznej. Ad.5) Wskazany skwer znajduje się w układzie urbanistycznym Wesoła i wymaga stosownych pozwoleń i zezwoleń Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Ponadto w terenie skweru przebiegają liczne sieci podziemne w tym duża magistrala ciepłownicza MPEC. Obecne skupiny drzew znajdują się poza zagęszczeniami sieci (energetycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, itp.). Ad.6) Wskazany skwer znajduje się w układzie urbanistycznym Wesoła i wymaga stosownych pozwoleń i zezwoleń Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Wskazane zieleńce są bardzo wąskie a ponadto przebiega sieć gazownicza, która uniemożliwia wykonanie nasadzeń. Zdaniem ZZM wskazany w przedmiotowym punkcie zakres powinien stanowić osobny projekt budżetu obywatelskiego wspólnie z zakresem poprzedniego punktu. Ad.7) Wymienione miejsca znajdują się w układzie urbanistycznym Wesoła i wymagają stosownych pozwoleń i zezwoleń Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Ponadto z uwagi na zachowanie parametrów szerokości chodnika ok 2,5 metra brak dostatecznego miejsca na wybudowanie dodatkowych okienek (o szerokości 2.5 m x2.5 metra), w których można byłoby wykonać nowe nasadzania, w pasach zieleni należy zachować wolny od nasadzeń obszar przyległy do słupów oświetlenia zapewniający dostęp serwisowy (ok. 1.0m). Brak wskazanych konkretnych lokalizacji. Ad 8) Działania wprowadzające zieleń w całym pasie drogowym ul. Lubicz wymagają uzyskania wytycznych a następnie zezwoleń Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie (Uwaga Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu - brak zgody na utworzenie terenów zielonych na ul. Lubicz - efektem proponowanych zmian byłoby ograniczenie przestrzeni dla pieszych oraz zmniejszenie liczby miejsc postojowych znajdujących się w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania). Oprócz powyższego występuje liczne uzbrojenie podziemne. Ad 9) Lokalizacja i charakter nasadzeń wymagają zaakceptowania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Brak wskazanych lokalizacji. Ad 10) Należy mieć na uwadze, że niskie ogrodzenia wymagają częstej corocznej konserwacji. Brak wskazanych konkretnych lokalizacji. Ad 11) Drzewa pnączowe (konstrukcja z pnączami) wymagają mniejszej głębokości zakorzenienia w związku z czym lepiej sprawdzają się w trudnych warunkach miejskich niż drzewa. Usuwanie ich nie jest zasadne z uwagi na funkcje które już pełnią tj. pochłaniającą/zatrzymującą pyłki zanieczyszczeń oraz zaciemniającą. Ad 12)Wskazany teren jest miejscem o dużym natężeniu ruchu pieszego oraz stanowi trasę dojścia do przystanków Komunikacji Zbiorowej. Opinia Negatywna Zarządu Transportu Publicznego - ze względu na prowadzoną ulicą Lubicz komunikację miejską wszelkie rozwiązania zakładające nasadzenia w rejonie przystanków mają być realizowane poza obszarem peronu (tak aby nie zmniejszać obszaru przeznaczonego do oczekiwania pasażerów) oraz w sposób nie utrudniający dojścia do przystanków a rozwiązania nie mogą utrudniać przejazdu pojazdów komunikacji Miejskiej po których prowadzone są linie - brak zgody na budowę mikroparku przy przystanku Lubicz z uwagi na bliskość przystanku komunikacji zbiorowej i duże natężenie ruchu pieszego. Ad 13) Ulica Rakowicka wymaga stosownych pozwoleń i zezwoleń Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Została wydana negatywna opinia Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, dotycząca lokalizacji zieleni w rejonie przystanku komunikacji publicznej. Ad 14) Odnośnie ilości okrąglaków na których są powieszone plakaty i ogłoszenia - ZDMK informuje, iż przedmiotowe nośniki reklamowe ustawione są w pasie drogowym na podstawie obowiązujących decyzji administracyjnych (pięć decyzji obowiązuje do 31.12.2023, dwie do 30.09.2027) wydanych zgodnie z tzw. uchwałą krajobrazową. Weryfikacja zgodności wydanego zezwolenia ze stanem faktycznym jest na podstawie opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków. Ponadto projekt stałej organizacji ruchu zawierający rozwiązania zawarte w propozycji modyfikacji wniosku punkty 1, 2, 3 , 8, 12 i 13, które zaopiniowane były negatywnie, zostałby odrzucony w Wydziale Miejskiego Inżyniera Ruchu ze względu na nieefektywność (podstawa prawna §8 ust. 6 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. 2017.784).Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. poz. 1518) szerokość chodnika projektuje się w zależności od funkcji trasy dla pieszych oraz miarodajnego natężenia ruchu pieszych. Szerokość chodnika powinna być nie mniejsza niż 1,8 m (nie wliczając pasa bezpieczeństwa 0,5 m wynikającego z zachowania skrajni drogowej). Zatem w przypadku miejsc o bardzo dużym natężeniu ruchu (jakim są niewątpliwie wskazane lokalizacje w ul. Lubicz i Rakowickiej) zachowane szerokości chodników powinny być większe niż 1,8 m. Wszelkie podejmowane działania wymagają dogłębnej analizy na etapie projektowym. Należy nadmienić że wprowadzenie zieleni w całym pasie drogowym ul. Lubicz i Rakowickiej to wielobranżowa i wieloletnia inwestycja w zakresie przebudowy całego układu drogowego. Koszt takiej inwestycji przekracza limit środków finansowych dla Dzielnicy II wynoszący 524 256,44 zł. Z uwagi na powyższe brak jest możliwości pozytywnej oceny wniosku oraz propozycji modyfikacji.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica II Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

524 256,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ulica Lubicz

Dodatkowe lokalizacje: 604/1 obr. 5 Śródmieście 604/2 obr. 5 Śródmieście i inne: 126 obr. 50 Śródmieście 88 obr. 50 Śródmieście 80/1 obr. 50 Śródmieście 78/1 obr. 50 Śródmieście 65 obr. 50 Śródmieście 106/2 obr. 50 Śródmieście

Krótki opis projektu

Zadanie polega na dodaniu drzew (nie w donicach!), kwiatów oraz krzewów na ulicy Lubicz. To ma być piękna reprezentacyjna zielona ulica w Krakowie, o której będą mówić pozytywnie w całej Polsce. Powstaną nowe zielone przestrzenie wokół przystanków.

Opis projektu

Zadanie obejmuje następujący zakres:
 • Usunięcie słupków blokujących/odgradzających na zakładanym odcinku, odgrodzenie chodnika od ulicy pasem zieleni jak na ul. Fabrycznej, Botanicznej lub Kopernika
 • Zastąpienie stojaków z pnączami (10szt) drzewami (nowe nasadzenia, ale nie w donicach!)
 • Wyznaczenie nowych miejsc pod drzewa
 • Zbudowanie parku kieszonkowego/ przestrzeni z ławkami i kwiatami przy przystanku tramwajowym Mogilskie-> Teatr Słowackiego i ew. na miejscu obecnych miejsc parkingowych między Rakowicką a Zygmunta Augusta
 • Zbudowanie parku kieszonkowego z placem zabaw dla dzieci  na  dz. 106/2 obr. 50 Śródmieście
 • Dosadzenia drzew w początkowym odc. ul. Rakowickiej
 • Usunięcie nośników reklamowych (okrąglaków) - w tym momencie jest ok. 7 okrąglaków (do weryfikacji z uchwałą krajobrazową obowiązującą od 1.07.2022)
 • Usunięcie budek do sprzedaży pieczywa z ul. Borowickiej
 • Nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów
 • Zakup drzew rodzimych i cebulek kwiatów jednorocznych i wieloletnich
 • Utworzenie parku miejskiego na działce 88 obr. 50 Śródmieście i na dz. 106/2 obr. 50 Śródmieście
 • Zastąpienie tui przy Operze rodzimymi gatunkami drzew
 • Ogrodzenie niskimi ogrodzeniami nasadzeń (przy ulicy Zygmunta Augusta nasadzenia zostały zadeptane)
 • Wyburzenie nieużywanych dawnych budynków usługowych przy Borowickiej
 • Przeniesienie miejsc na drzewa by nie były na środku chodnika
 • Posadzenie przynajmniej po 1 drzewie przy przystankach autobusowych/tramwajowych
 • Wyznaczenie pasa dla rowerów w stronę ronda Mogilskiego
 • Rewitalizacja Ogrodów Fregee''go
 • inne zadania po konsultacji z autorami projektu
 
 
 
 
 
 
 
 
Działka 106/2 obr. 50 Śródmieście:
 
Autorzy projektu: Magdalena Żuberek-Godula i Karol Kwiatek

UZASADNIENIE PROJEKTU

Ulica Lubicz jest jedną z głównych ulic w Krakowie łączących Grzegórzki i Stare Miasto. Aktualnie na ul. Lubicz znaleźć można niskopienne pnącza, które nie dają odpowiedniego cienia w lecie. Dodatkowo znajdują się tam puste miejsca na nowe nasadzenia. Działka 88 obr. 50 Śródmieście i dz. 106/2 obr. 50 Śródmieście od wielu lat nie została zagospodarowana w odpowiedni sposób. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie został utworzony ("MPZP Grzegórzki Centrum").
Projekt powinien zachować wszystkie większe istniejące drzewa.
W okolicy brakuje placów zabaw dla dzieci. Tuż obok na ul. Topolowej jest Szkoła Podstawowa, a na ul. Strzeleckiej -  Szpital Dziecięcy. Najbliższe place zabaw są dopiero w okolicach plant i to bardzo oblegane. Plac zabaw na końcu ul. Rakowckiej (Kraków Olsza Park nad Białuchą) ma powstać do końca 2023 roku.
 
Pojawiły się pierwsze wnioski mieszkańców, aby w na działce 88 obr. 50 Śródmieście oraz 106/2 obr. 50 Śródmieście utworzyć parki miejskie nawiązujące do historycznych ogrodów znajdujących się w tym miejscu (np. Ogrody Fregee''go).
 
 
Teren wokół budynku PKP przy ul. Borowickiej wymaga dużych zmian (niedawno wycięto tam sporej wielkości drzewo i w jego miejscu pojawiła się budka z pieczywem).
 
 
Tuje umiejscowione przed Operą Krakowską powinny być zastąpione innymi roślinami, trwale związanymi z gruntem.
 
 
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakupy i inne Zakupy i inne 100 000,00 PLN
Opracowanie dokumentacji projektowej Opracowanie dokumentacji projektowej 124 256,44 PLN
Prace budowlane Prace budowlane 300 000,00 PLN
524 256,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opracowanie dokumentacji projektowej Opracowanie dokumentacji projektowej I i II kw. 2024
Prace budowlane Prace budowlane III i IV kw. 2024
Zakupy Zakupy II kw. 2024

Galeria

powrót