Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 63:

Zielony Świat, Ścieżka Edukacyjno-Naukowa Brzegiem Wisły.

Projekt odrzucony: Projekt zakłada utworzenie ścieżki edukacyjnej z tablicami informacyjnymi wzdłuż brzegów Wisły. Na etapie weryfikacji projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie poinformowało, iż Teren Bulwarów Wiślanych w większości zlokalizowany jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisły. W związku z powyższym, w obrębie ww. obszaru obowiązują zakazy wynikające z art. 77 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego. Ponadto zachodzi konieczność uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego wskazanego w art. 390 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne. Ponadto Bulwary obejmują teren położony w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. W związku z tym realizacja projektu wymagać będzie uzyskania decyzji zwalniającej z zakazów wynikających z art. 176 ust. 1 ustawy Prawo Wodne. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa § 2. Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w cyklu jednorocznym lub w cyklu dwuletnim na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, realizacja zadania w trybie dwuletnim nie jest możliwa. Mając na względzie powyższe, projekt zostaje odrzucony.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Brzeg rzeki Wisły, bulwary Wiślane.

Krótki opis projektu

Ścieżka prowadzi wzdłuż rzeki Wisły, brzeg Wisły łączy kilka dzielnic Krakowa i ma na celu wskazać faunę, florę żyjącą w symbiozie z rzeką, z rodzajami drzew rosnących wzdłuż rzeki oraz zabytkami otaczającymi rzekę.

Opis projektu

Ścieżka prowadzi wzdłuż rzeki Wisły, brzeg Wisły łączy kilka dzielnic Krakowa. Ścieżka Edukacyjno-Naukowa ma na celu pokazanie fauny, flory i zabytków Krakowa obcujących z naszą rzeką Wisła. Ma zwiększyć walory turystyczne miasta i chronić przyrodę. Nowa ścieżka dydaktyczna pozwoli obserwować zwierzęta w ich naturalnym środowisku i obcowania ludzi z naturą, z drugiej strony wykaże troskę o zachowanie dobrego stanu przyrody. Wisła  jest naszym walorem nie tylko turystycznym, ale i przyrodniczym. Wzdłuż Wisły spotykamy również całą historie naszego pięknego miasta Krakowa, jego zabytki, które kryją wiele ciekawostek. Zwiedzając ją i czytając kolejno przygotowane tablice będzie można dowiedzieć się ciekawych, a zarazem ważnych informacji. Spacerujący bulwarami Wiślanymi mieszkańcy Krakowa często przechodzą obok miejsc o których nie maja wiedzy tzn. (otaczająca ich roślinność, różnorodność gatunków zwierząt i owadów zamieszkujących brzeg Wisły). Ścieżka ta może być również wykorzystywana jako rodzinna lekcja biologii i historii łącząca pokolenia. Wzdłuż Wisły biegnie aleja spacerowa, biegnie ścieżka rowerowa, są piękne ławki oraz piękne oświetlenie, jedynie czego brakuj to właśnie ścieżki Edukacyjno-Naukowej, która połączy wszystko w jedną całość, czyli sport, wypoczynek i wiedzę. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

W Krakowie coraz więcej powstaje nowocześniejszych budowli, dróg, likwidowana jest zieleń Krakowa, a zapominamy o wartościach, które dała nam natura, ważnym jest aby wszystkim przypominać o naszym bogactwie jakim jest rzeka Wisła i ród Kraka. W dzisiejszej pogoni za wszystkim warto będzie się zatrzymać i zadumać nad pięknem jaki dała nam natura.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
tablice i zagospodarowanie bulwarów Wiślanych 1 000 000,00 PLN
1 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
projekt zadania pierwsza połowa 2024
wykonanie zadania druga połowa 2024
powrót