Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 86:

Stworzenie "Parku Leśnego Starego Dębu"

Projekt odrzucony: Projekt zakłada utworzenie parku leśnego na terenie działek K-34, 2/13, 2/18, 118/7, 117/2, 115/2, 114/2, 113/2, 112, 111/1, 111/2, 113/3, 114/3, 121/4, 121/3, 122/2, 122/1, 123/2, 123/1, 123/2, 124/2, 124/1, 125/2, 125/1, 129, 126/2, 126/1, 127/2, 127/1. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Projekt uzyskał negatywną opinię Wydziału Planowania Przestrzennego UMK. Ww. działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Pasternik i znajdują się w obszarach ZL.1, ZPz.1, ZPz.3, ZPw.4, ZPw.5, KDD.5, KDD.9, KDD.10, KDD.11 KDD.16, KDD.17, KDZ.1 MN.17, MWn.7, ZP.3, ZP.4, Uo.1. Z uwagi na przeważające przeznaczenia w zakresie zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz infrastruktury drogowej, brak jest możliwości utworzenia jednego kompleksu będącego parkiem. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa § 17. 1. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta; 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności Mając na względzie powyższe, projekt zostaje odrzucony.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

25 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Obszar między ulicami Starego Dębu i i wzdłuż linii wysokiego napięcia biegnącej do ul. Jasnogórskiej, a ulicami Szarotki i Ojcowską.

Krótki opis projektu

Proponuję utworzenie parku chroniącego przyrodę naturalnego lasu w obrębie naszego miasta i umożliwiającego wypoczynek i rekreację dla mieszkańców Krakowa - o nazwie "Park Leśny Starego Dębu".

Opis projektu

Proponowany "Park Leśny" obejmuje obszar naturalnego lasu, leżącego w północno-zachodniej części Krakowa o powierzchni ok. 15-20 hektarów. Jest on bardzo atrakcyjny przyrodniczo i krajobrazowo i powinien pełnić funkcje rekreacyjne, edukacyjne i ekologiczne. Utworzenie przez Władze Miasta "Parku leśnego" zapobiegłoby jego ewentualnej degradacji lub zabudowaniu przez firmy deweloperskie. Formalne utworzenie i udostępnienie Parku dla mieszkańców Krakowa nie wymaga dużych nakładów inwestycyjnych, takich jak np. nasadzenia czy usuwanie drzew. Obszar ten już jest licznie odwiedzany przez okolicznych mieszkańców i harcerzy we wszystkich porach roku. Ścieżki gruntowe już istnieją i przypominają miejscami łagodne szlaki beskidzkie - można je jedynie wyrównać i poszerzyć do szerokości ok. 1 m dla wygody użytkowników, zachowując ich naturalny, ziemny charakter (nie ma potrzeby utwardzania). Można też przeprowadzić drobne prace pielęgnacyjne i ustawić na obrzeżach Parku kilka ławek. W przyszłości, w zależności od potrzeb, można będzie wprowadzić dodatkowe udogodnienia w postaci kładek przez strumyki, urządzeń sportowych, polan piknikowych oraz ewentualnie toalet i miejsc postojowych dla samochodów, zachowując jednakże leśny, naturalny charakter Parku. 

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Jego granice wyznacza od płn.-zach. linia wysokiego napięcia biegnąca od ul. Starego Dębu do ul. Jasnogórskiej, następnie ul. Ojcowska, a od południa - ul.Szarotki. Obszar ten posiada urozmaiconą rzeźbę, bogatą szatę roślinną wraz z cennym poszyciem leśnym i daje schronienie licznym gatunkom zwierząt. Widywane są tutaj sarny, dziki, lisy, zające, jeże i liczne gatunki ptaków i owadów. Teren ten w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat przekształcił się z nieużytków w naturalny obszar leśny, który przypomina miejscami ścieżki górskie lub nawet rezerwat przyrodniczy. Teren Parku obniża się w kierunku wschodnim umożliwiając odpływ dwóm ciekom wodnym, które można będzie wykorzystać do utworzenia jeziorka w najniższej, wschodniej części Parku, a z wydobytej ziemi można będzie usypać nieregularną górę do zimowych zjazdów na sankach, a w lecie - na desce itp. Obszar ten doskonale nadaje się do pełnienia funkcji rekreacyjnej, ekologicznej i edukacyjnej - jest on zresztą już od kilku lat wykorzystywany przez okolicznych mieszkańców na spacery, a przez harcerzy na prowadzenie atrakcyjnych zajęć i ćwiczeń terenowych. Utworzenie "Parku leśnego" zapewni mieszkańcom Krakowa możliwość zdrowego wypoczynku na łonie przyrody i będzie stanowić element ochrony przyrody na terenie Krakowa; wpłynie również na wzrost atrakcyjności naszego miasta zarówno dla mieszkańców, jak turystów.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Granice Parku i zatwierdzenie Wyznaczenie granic, oczyszczenie ze śmieci i prace pielęgnacyjne poprawiające estetykę i wygodę użytkowania 25 000,00 PLN
25 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Prace wstępne Oczyszczenie ze śmieci, usunięcie gałęzi utrudniających przemieszczanie się, poszerzenie i wyrównanie ścieżek. 2023-2024

Galeria

powrót