Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 183:

Niechże się każdy dowie, że remontujemy Dwór w Wadowie

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 520 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Zespół Dworsko Pałacowy w Wadowie - przestrzeń ogólnodostępna

Krótki opis projektu

Niechże się każdy dowie, że zbieramy fundusze na remont Dworu w Wadowie. W ramach projektu zakłada się rozpoczęcie prac remontowych zgodnie z wydana decyzja o pozwoleniu na budowę nr 611/6740.2/2022

Opis projektu

Projekt zakłada rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym i wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę nr 611/6740.2/2022 znak sprawy: AU-01-3.6740.2.540.2022.DSZ dla inwestycji pn. „Adaptacja na cele użyteczności publicznej, przebudowa,remont wraz z przebudową instalacji wewnętrznych (elektroenergetycznej, niskoprądowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, c.o., deszczowej, odgromowej) Dworu Badenich w Wadowie przy ul. Glinik 63 w Krakowie, wraz z zagospodarowaniem terenu, budową i przebudową infrastruktury technicznej (instalacji na zewnątrz budynku: elektrycznej i oświetlenia, teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej i opadowej, monitoringu: przebudowa przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, gazowego) na dz. nr ewid. 118/1, 118/2, 118/3, obr NH-16. j.ewid. Nowa Huta”.

 

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Mieszkańcy dzielnicy XVII od lat starają się o remont Dworu Badenich. Po wielu latach dzięki determinacji mieszkańców została opracowana koncepcja zagospodarowania Dworu z przeznaczeniem na cele kulturalno oświatowe. 15.11.2022 została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. W budżecie Miasta Krakowa na 2023r.i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa nie ma zabezpieczonych środków na realizację robót.  ZZM czyni starania związane z pozyskaniem środków na ten cel. Mieszkańcy poprzez Budżet Obywatelski chcą zdobyć fundusze na rozpoczęcie inwestycji.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
remont Dworu w Wadowie realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym 1 520 000,00 PLN
1 520 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
remont Dworu w Wadowie realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym 2024 - 2025
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada przeznaczenie środków finansowych na remont zabytkowego budynku Dworu Badenich w Wadowie, na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie, przy ul. Glinik 63. Jego realizacja pozwoli na rozpoczęcie prac na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz uzyskanego pozwolenia na budowę.
powrót