Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 187:

----==== OTWIERAMY DOMY KULTURY DLA MIESZKAŃCÓW ====----

Projekt odrzucony: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po zasięgnięciu opinii Dyrektorów 8 miejskich Centrów i Ośrodków Kultury oraz Dyrektorów 11 miejskich Młodzieżowych Domów Kultury, negatywnie opiniuje projekt nr BO.OM.187/23 pn „Otwieramy domy kultury dla mieszkańców”. Jednoznaczne, negatywne stanowisko Centrów i Ośrodków Kultury wynika z faktu, iż podjęcie się realizacji przedmiotowego projektu mogłoby negatywnie wpłynąć na realizację zadań statutowych instytucji kultury. Zastrzeżenia Dyrektorów miejskich Centrów i Ośrodków Kultury w odniesieniu do projektu: 1. Brak odpowiednich przestrzeni na realizację projektu. Dostępność sal instytucji (również w soboty i niedziele) jest w sposób znaczący ograniczona ze względu na liczne prowadzone formy stałe i wydarzenia; zgodnie z programem ustalanym z dużym wyprzedzeniem oraz zgodnie z działalnością statutową. Ilość organizowanych wydarzeń jest tak duża, że już obecnie występują braki w tym zakresie. Ponadto wiele instytucji posiada zobowiązania całoroczne, które wynikają z umów zawieranych na wynajem sal/obiektów. 2. Braki kadrowe. Realizacja projektu wymagałaby angażowania pracowników instytucji kultury do obsługi wydarzeń nie będących częścią programu instytucji. Dyrektorzy ośrodków kultury nie mają możliwości zobowiązać swoich pracowników do obsługi wydarzeń zewnętrznych poza etatowym czasem pracy. Gdyby natomiast pracownicy mieli wykonywać te zadania w godzinach pracy etatowej, wówczas nie realizowaliby podstawowego programu instytucji w ramach tych godzin. 3. Brak precyzyjnego określenia charakteru organizowanych wydarzeń. W projekcie brakuje informacji o charakterze planowanych działań. Występuje zatem zbyt duże ryzyko dowolności oraz brak opieki merytorycznej. To z kolei stwarza np. możliwość organizacji wydarzeń o kontrowersyjnym charakterze (np. spotkania grup politycznych, radykalnych w poglądach bądź działających na granicy przepisów prawa). Ponadto projekt zakłada m.in. „organizację eventów i przyjęć”, co każe domniemywać, że mieszczą się w tym pojęciu także wszelkie wydarzenia okolicznościowe, dla zamkniętej grupy odbiorców (nie spełniona jest więc zasada ogólnodostępności). 4. Braki w kosztorysie. Planowany budżet projektu nie obejmuje wszystkich kosztów jego realizacji (faktycznych kosztów organizacji spotkań, warsztatów czy koncertów, zakupu materiałów na ewentualne działania animacyjne, pokrycia kosztów zużycia energii, ogrzewania, wody, sprzątania itd. Jak również zakupu narzędzia do rezerwacji online i jego obsługi). Projekt ponadto pozostawia wiele ważnych, niedopowiedzianych kwestii (np. jak formalnie regulowane byłoby udostępnianie pomieszczeń, kto odpowiadałby za ewentualne zniszczenia oraz bezpieczeństwo uczestników). Jeśli chodzi o stanowisko Dyrektorów młodzieżowych domów kultury w Krakowie, pozostaje ono również negatywne. Poniżej uwagi przedstawione przez placówki MDK: 1. W większości placówek w soboty i niedziele odbywają się regularne lub okazjonalne zajęcia programowe. 2. MDK współpracują ze środowiskiem lokalnym. Jeśli propozycja mieszkańców wpisuje się w działalność domu kultury i jest adresowana do statutowych odbiorców MDK-ów – dzieci i młodzieży - często realizowane są nieodpłatnie takie wydarzenia. 3. Propozycja wynajmu pomieszczeń w soboty i niedziele za kwoty niższe niż obowiązujące w regulaminach wynajmu spowoduje nierówne traktowanie osób chcących wynajmować pomieszczenia MDK. 4. Ze względu na zasoby kadrowe zlecanie dodatkowych zajęć na weekendy spowoduje trudności obsadowe. Wątpliwości budzi też zatrudnianie pracowników wykonujących te same czynności na umowę o pracę co jest sprzeczne z kodeksem pracy. 5. Jeśli projektodawca zaplanował jedną osobę do obsługi ze strony placówki (np. portier), to niemożliwy jest dostęp do sprzętu audiowizualnego. 6. Użytkowanie pomieszczeń wiąże się każdorazowo z korzystania z mediów (prąd, ogrzewanie, środki czystości itp.). Obecna sytuacja finansowa placówek oświatowych zmusza do dokonywania oszczędności. 7. MDK nie są statutowo powołani do organizowania "przyjęć". 8. Projektodawca nie określił konkretnych terminów ani instytucji, z którymi zamierza podjąć działania. Nie określił też żadnych zasad współpracy z potencjalnymi placówkami.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

112 750,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Domy kultury

Krótki opis projektu

Projekt zakłada udostępnienie pomieszczeń w domach kultury dla mieszkańców Krakowa, szczególnie w soboty i niedziele. Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy będą mieli zaplecze do organizacji spotkań, eventów, przyjęć czy innych podobnych inicjatyw.

Opis projektu

Projekt zakłada udostępnienie pomieszczeń w domach kultury dla mieszkańców Krakowa, szczególnie w soboty i niedziele.

 
Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy będą mieli zaplecze do organizacji spotkań, eventów związanych z ważnymi dla nich inicjatywami, pasjami, zainteresowaniami.
 
Mieszkańcy będą mieć udostępniane narzędzie online do rezerwacji pomieszczeń w domach kulutry w sąsiedztwie ich zamieszkania. Jeżeli dom zatwierdzi rezerwacje to pracownik DK udostępni pomieszczenia i będzie nadzorował przebieg spotkania, eventu.
 
W ramach projektu będzie zabezpieczony budżet na wynagrodzenie (umowa-zlecenie) dla pracowników DK udostępniający pomieszczenie. W ramach możliwości DK będzie mógł wspierać inicjatorów w promocji eventu (projekt i druk plakatów, ulotek), w tym w mediach społecznościowych administrowanych przez DK.
 
Projekt zakłada również zabezpieczenie środków fin. na zakup kawy i herbaty dla uczestników spotkań, eventów. DK będą zobowiązane do przedstawienia regulaminu spotkań organizowanych przez mieszkańców w pomieszczeniach DK.
 
Mieszkańcy będą mogli w łatwy sposób zorganizować spotkanie, którego koszty będą dla nich minimalne z uwagi na brak kosztu wynajmu pomieszczeń. Projekt może spowodować wzrost zaangażowania społecznego, rozwijanie więzi społecznych wśród mieszkańców Krakowa.
 
Do rozważenia kwestia odpłatności za wykorzystanie pomieszczeń DK np. 25 zł za 1 godz. korzystania z przestrzeni w DK. Wpływy z tego tytułu mogłyby wspierać działania statutowe i bieżące funkcjonowanie DK.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Mieszkańcy dzięki projektowi uzyskają dostęp do możliwości bezkosztowego lub niskokosztowego organizowania spotkań, eventów, w najbliższym sąsiedztwie swojego zamieszkania.

W Krakowie funkcjonuje 11 DK, które wraz z filiami znajdują się w każdej dzielnicy Krakowa.
 
 
 
 
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
dod. zatrudnienie dla pracowników DK 11 dk x 50 dni x 6 godz. x 30 zł = 99.000 zł 99 000,00 PLN
zakup kawy, herbaty 11 dk x 25 dni x 30 zł = 8.250 zł 8 250,00 PLN
promocja projektu w czasie jego uruchomienia 11 dk x 500 zł = 5.500 zł 5 500,00 PLN
112 750,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
promocja inicjatywy w mediach miejskich, w DK promocja inicjatywy w mediach miejskich, w DK wiosna 2024
pierwsze eventy organizowane przez mieszkańców w pomieszczeniach DK pierwsze eventy organizowane przez mieszkańców w pomieszczeniach DK Czerwiec 2024
ostatnie eventy organizowane przez mieszkańców w pomieszczeniach DK ostatnie eventy organizowane przez mieszkańców w pomieszczeniach DK Grudzień 2024

Galeria

powrót