Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 184:

Bulwary Wiślane dla wszystkich! Podjazdy przeciw wykluczeniu

Projekt odrzucony: Projekt zakłada budowę podjazdów na terenie Bulwaru Poleskiego (działki : P-10, 485/11, 485/9, 547/11) oraz Bulwaru Wołyńskiego (działki P-12, 548/5, 23/7, 23/11, 11, 12/2, 10, 7/2, 6/2, 7/1, 6/1, 5/1, 5/2, 4/1, 4/2, 3/2). Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Projekt koliduje z opracowywaną przez Zarząd Zieleni Miejskiej dokumentacją projektową w zakresie rewitalizacji terenu Bulwarów Wisły, w ramach projektu Wisła Łączy. Dodatkowo zachodzi konieczność uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego wskazanego w art. 390 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne tj. na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Ponadto działki 461 oraz 462 obejmują korpus lewego wału przeciwpowodziowego oraz teren położony w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. W związku z tym realizacja projektu wymagać będzie uzyskania decyzji zwalniającej z zakazów wynikających z art. 176 ustawy Prawo Wodne. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa § 17. 1. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta. Co więcej § 2. Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w cyklu jednorocznym lub w cyklu dwuletnim na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, realizacja zadania w trybie dwuletnim nie jest możliwa. Mając na względzie powyższe, projekt zostaje odrzucony.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

700 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Bulwar Poleski, Bulwar Wołyński - ścieżki spacerowe przy Wiśle wzdłuż ul. Konopnickiej

Krótki opis projektu

Projekt przewiduje wykonanie zjazdów na Bulwarach Poleskim i Wołyńskim, jako uzupełnienie schodów łączących różne poziomy ścieżek. Podjazdy pomogą poruszać się użytkownikom wózków inwalidzkich, rowerów czy wózków dziecięcych.

Opis projektu

Z Bulwarów Wiślanych korzystają wszystkie grupy wiekowe i społeczne mieszkańców Krakowa, a także przyjezdni turyści wszystkich grup wiekowych i społecznych. Tak przynajmniej jest w założeniu, gdyż realnie ograniczeniem dostępu do tego terenu po stronie ronda Grunwaldzkiego jest niepełnosprawność ograniczająca samodzielne poruszanie się, ale także dziecko wiezione w wózeczku czy fakt poruszania się za pomocą roweru albo rolek. Na wszystkich poziomach Bulwarów Poleskiego i Wołyńskiego znajdują się ścieżki pieszo-rowerowe, jednak każdy, kto próbował się kiedyś przemieścić między poszczególnymi poziomami Bulwarów, poruszając się przy pomocy kół, napotkał się na przeszkodę w postaci... schodów, dla których nie przewidziano żadnej alternatywy. Wjeżdżając na Bulwary od strony dopływu Wilgi albo z drugiej strony - zakola Wisły, trzeba od razu podjąć decyzję, którą ścieżką będzie się chciało poruszać przez cały odcinek o długości 1,3 km. Jeśli ktoś chciałby natomiast zmienić ścieżkę w środku trasy albo zwyczajnie skorzystać z Bulwarów przychodząc z miejsca innego niż wskazane wyżej zjazdy na ich końcach (np. z przystanku autobusowego albo od balonu widokowego), to warunkiem swobodnego przemieszczania się po terenie jest sprawność fizyczna i nieskrępowanie ruchów pozwalające na pokonywanie schodów. A nawet przy spełnieniu powyższych warunków, ten sam problem spotka nas, gdy będziemy poruszali się za pomocą roweru albo rolek.
 
Efektem takiego stanu rzeczy jest porozjeżdżana zieleń obok wszystkich schodów na tej trasie (patrz załączone zdjęcia), ponieważ jedynym sposobem na uniknięcie schodów jest przejazd przez trawnik. Nie jest to ani estetycznym, ani bezpiecznym rozwiązaniem, o wygodzie nawet nie wspominając. Problem staje się jeszcze bardziej dotkliwy po deszczach, gdy poza koniecznością poruszania się po rozmokłym, błotnistym terenie, dochodzi do nasilenia degradacji trawników.
 
Uderzające wydaje się, że w mieście tak otwartym i różnorodnym jak Kraków, w którym Bulwary Wiślane stanowią wizytówkę na mapie tak znaczącą, że zostały one nawet wpisane do rejestru zabytków, dopuszczalne jest tak jawne wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnościami fizycznymi oraz osób z małymi dziećmi. Drugie dziesięciolecie XXI wieku to najwyższy czas, by to zmienić!
 
W ramach projektu przewidziano wyznaczenie fragmentów schodów i wykonanie w ich miejscu betonowych zjazdów/podjazdów, w kilku miejscach wskazanego odcinka Bulwarów Poleskiego i Wołyńskiego, umożliwiających przemieszczenie się między wszystkimi poziomami Bulwarów osób poruszających się przy użyciu pojazdów kołowych - w szczególności osób na wózkach inwalidzkich, osób z wózkami dziecięcymi i rowerzystów. Schody na Bulwarach Poleskim i Wołyńskim są wystarczająco szerokie i na tyle często rozłożone na przestrzeni Bulwarów, że są one w stanie pomieścić na części z nich zjazdy dla osobowych pojazdów kołowych. Dla bezpieczeństwa osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zjazdy powinny być zaprojektowane z uwzględnieniem odpowiednich stopni nachylenia i przewidziany powinien być także montaż barierek po jednej zewnętrznej stronie każdego z podjazdów. Robocze schematy takiego rozwiązania przedstawiono na załączonych zdjęciach, a przykładowe miejsca do uwzględnienia podjazdów łączących wszystkie poziomy Bulwarów zaznaczono na załączonej mapce za pomocą żółtych krzyżyków.
 
Zaproponowany projekt sprawi, że Bulwary Wiślane staną się dostępne dla wszystkich grup społecznych, w tym osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Rozwiązanie takie znacznie usprawni poruszanie się po Bulwarach, a także przyczyni się do poprawy estetyki, ze względu na uniknięcie notorycznego rozjeżdżania zieleni.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Bulwary Wiślane w założeniu są terenem miejskim ogólnodostępnym - wizytówką na mapie Krakowa. Praktyka pokazuje jednak, że na tym terenie jawi się pogłębienie wykluczenia wybranych grup społecznych. Z brakiem możliwości swobodnego poruszania się po nich spotykają się bowiem osoby poruszające się przy pomocy pojazdów kołowych. Problem dotyczy nie tylko rowerzystów, ale przede wszystkim rodziców z dziećmi w wózkach dziecięcych oraz osoby generalnie zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność ruchową. Podczas gdy w obecnych czasach normą powinny być rozwiązania dla osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych, okazuje się, że nawet w terenie otwartym służącym do poruszania się po mieście lub w celach rekreacyjnych brak jest stosownych rozwiązań. Mając na uwadze, że przejście pod mostem Grunwaldzkim w celu dotarcia na jego drugą stronę z ominięciem ruchomej ulicy, w tym do przystanku autobusowego, prowadzi jedynie przez najniższy poziom Bulwaru Poleskiego, brak przewidzianych możliwości przedostania się na ten poziom przez sporą część społeczeństwa sprawia, że w rzeczywistości teren ten nie jest ogólnodostępny dla wszystkich grup społecznych, a zamiast tego wprowadza rozróżnienie na osoby bardziej i mniej uprzywilejowanie, pogłębiając problem społecznego wykluczenia. Jest to problem wymagający jak najszybszego rozwiązania. W związku z tym, że schody znajdujące się na wskazanym odcinku Bulwarów Wiślanych są bardzo szerokie, projekt zakłada przekształcenie części powierzchni niektórych schodów w taki sposób, aby umożliwić przemieszczanie się osobom na pojazdach kołowych, co w praktyce może oznaczać stworzenie betonowych zjazdów/podjazdów na części powierzchni schodów w kilku miejscach, od balonu widokowego do Schodów Czesława Miłosza włącznie. W związku z tym, że - zgodnie z uzyskanymi przez Wnioskodawców informacjami - wszelkie ingerencje w ww. teren wymagają zgody Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (RZGW) oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, wystosowana została odpowiednia interpelacja w sprawie uzyskania stosownych zgód.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Budowa zjazdów betonowych i poręczy Przekształcenie części powierzchni betonowych schodów na betonowe zjazdy/podjazdy w 4 miejscach na wskazanym odcinku, zamontowanie poręczy 600 000,00 PLN
Opracowanie dokumentacji projektowej Uzyskanie zgód, wybór miejsc na budowę zjazdów, zaprojektowanie betonowych zjazdów oraz poręczy 100 000,00 PLN
700 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opracowanie dokumentacji projektowej Uzyskanie zgód, wybór miejsc na budowę zjazdów, zaprojektowanie betonowych zjazdów oraz poręczy 01.-09.2024
Budowa zjazdów betonowych i poręczy Przekształcenie części powierzchni betonowych schodów na betonowe zjazdy/podjazdy w 4 miejscach na wskazanym odcinku, zamontowanie poręczy 09.-12.2024

Galeria

Załączniki

powrót