Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 122:

Miejskie podróże edukacyjne

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

191 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Wszystkie pojazdy komunikacji publicznej na całej powierzchni sieci aglomeracyjnej.

Dodatkowe lokalizacje: Wszystkie przystanki komunikacji publicznej aglomeracji Krakowa.

Krótki opis projektu

Projekt MPE ma pomóc opiekunom dzieci w wieku 2-5 lat w wykorzystywaniu podróży komunikacją publiczną do poznawania pojazdów, słów i miejsc związanych z podróżami oraz wymianę dobrych praktyk z odkrywania ich znaczeń.

Opis projektu

Projekt kierowany jest opiekunów dzieci w wieku 2-5 lat, lubiących korzystać z dostępnych w Krakowie trzech form komunikacji aglomeracyjnej: tramwajów, autobusów i pociągów. Ponieważ bez względu na cel przejazdów, zawsze mogą one być wykorzystywane do rozbudzania ciekawości dziecka w poznawaniu otoczenia, warto jest skupiać jego zainteresowanie na kluczowych elementach miejskiego krajobrazu. Związanych w jakiś sposób z odbywanymi podróżami. Tak powstawać mogą metodycznie powtarzalne dobre praktyki dla postojów edukacyjnych, których wymiana z pomocą cyfrowej platformy może wspomóc solidarny rozwój wiedzy. Dlatego celami Projektu będzie nie tylko (1) wsparcie finansowe opiekunów w podejmowaniu podróży edukacyjnych środkami komunikacji publicznej ale i (2) wymiana dobrych praktyk plenerowej edukacji.  

Projekt realizowany będzie w pięciu etapach: (1) przygotowania Programu, (2) ogłoszenia, promocji i naboru uczestników Programu, (3) podróży edukacyjnych komunikacją miejską, (4) naboru prac Konkursowych (5) ogłoszenia i promocja rezultatów Konkursu.
 
Przygotowanie Programu.
W ramach przygotowania Programu nastąpi (i) zawiązanie Rady programu, ustalenie regulaminów   (ii) dostępu do wsparcia finansowego na przejazdy dla uczestników Programu oraz (iii) przeprowadzenia Konkursu na prezentację postoju edukacyjnego, (iv) przygotowanie warunków potwierdzania uczestnictwa w Programie, (v) przygotowanie platformy www dla prowadzenia Programu, (vi) przygotowanie planu medialnego dla promocji Programu.

(2) Ogłoszenia, promocja i nabór uczestników Programu.  

Ogłoszenie Programu nastąpi na konferencji otwierającej.
Promocja Programu prowadzona będzie na platformach www oraz na nośnikach posiadanych przez udostępnionych przez partnerów Programu zgodnie z planem medialnym opracowanym w pierwszym etapie.
Nabór uczestników nastąpi poprzez platformę www, zgodnie z regulaminem opracowanym w pierwszym etapie.  

(3) Podróże edukacyjne komunikacją miejską.

Podróże prowadzone będą w miesiącach luty do czerwiec w czasie i zakresie dobieranym samodzielnie przez uczestników Konkursu. Każdorazowe potwierdzanie przejazdu w celu zrefundowania jego kosztu, następować będzie albo przez pracownika MPK albo poprzez specjalną aplikację (do ustalenia w Regulaminie).

(4) Nabór prac Konkursowych.

W miesiącu czerwcu nastąpi nabór prac konkursu na prezentację postoju edukacyjnego w sposób określony w regulaminie. Sugerowane będzie składanie przez jedną osobę do pięciu prac konkursowych.

(5) ogłoszenia i promocja rezultatów Konkursu.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w początkach lipca a ogłoszenie wyników w połowie lipca. Przedstawienie rezultatów Programu nastąpi na konferencji zamykającej w miesiącu wrześniu 2024.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wywołane ekonomiczną koniecznością uczenia się przez całe życie zmiany w systemie edukacji wymagają nowych metod i zasobów dla samokształcenia w rodzinie. W podejmowaniu tego wyzwania modernizacji ważne są wszystkie etapy uczenia domaturalnego począwszy od pierwszego okresu poznawania pojęć opisujących ruch, przestrzeń i czas. W ten naturalny dla każdej rodziny proces domowej pedagogiki, bardzo często włączają się dziadkowie lub inni opiekunowie zatrudniani przez rodziców. Tak tworzą się warunki do najprostszej formy edukacji skupionej na uczniu, dla której w Projekcie proponuje się wykorzystać pojazdy i przystanki komunikacji miejskiej oraz widoki dostępne podczas podróży.

Aspiracją autorów Projektu MPE jest nie tylko zainteresowanie i wsparcie krakowian w wykorzystaniu nowej przestrzeni samokształcenia w rodzinie ale i wymiana dobrych praktyk organizacji miejskich podróży edukacyjnych, szczególnie rozwijających wiedzę dziecka o pojazdach używanych w komunikacji miejskiej, cyfrach oznaczających numery linii, znaczeniu nazw przystanków, regulacji czasu przejazdów i korzystaniu z mapy przedstawiającej przestrzeń miasta.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Sekretariat, rada programu, platforma internetowa, komisja konkursowa, konferencja wraz z promocją, nagdody konkursowe, koszty przejazdu. Działalność Sekretariatu oraz Rady Programu, Stworzenie, utrzymanie i prowadzenie platformy medialnej w tym w mediach społecznościowych. Wynagrodzenie ekspertów, obrady konkursowe, dokumenty eksperckie, uczestnictwo w konferencjach. Dwie konferencje, otwierająca i pokonkursowa. Dodatkowo kampania w mediach tradycyjnych oraz portalach internetowych. Nagrody dla autorów trzech najlepszych projektów. Suma nagrody za pierwsze miejsce, materiały o łącznej wartości ok. 3 000 zł za pierwsze miejsce, za drugie miejsce materiały o łącznej kwocie 2 000 zł, za trzecie miejsce materiały o łącznej kwocie 1 000 zł. Dopłata do kosztów przejazdów dla maksymalnie 100 osób (do 5 biletów 24 godzinnych w ramach taryfy biletowej ZTP) 191 000,00 PLN
191 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Sekretariat Wraz z radą programu Prace administracyjno – biurowe. Działalność Rady Programu, opracowanie regulaminu, procedur, dokumentacji konkursowej. styczeń - wrzesień 2024
Platforma Internetowa Prowadzenie platformy Internetowej w tym w mediach społecznościowych. Luty – wrzesień 2024
Konferencja otwierająca Ogłoszenie Programu i regulaminów uczestnictwa. Luty 2024
Promocja Programu Medialna promocja idei Projektu i warunków uczestnictwa w Programie. Luty – kwiecień 2024
Nabór prac konkursowych Praca sekretariatu. Czerwiec 2024
Ocena prac konkursowych i ogłoszenie wyników. Praca Rady Programu. Lipiec 2024
Konferencja pokonkursowa Ogłoszenie wyników Konkursu, prezentacja prac, przekazanie nagród. wrzesień 2024
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu Miejskie podróże edukacyjne, skierowanego do opiekunów dzieci w 2-5 lat, lubiących korzystać z dostępnych w Krakowie środków transportu zbiorowego pomoże w rozbudzaniu ciekawości dzieci w poznawaniu otoczenia, elementów miejskiego krajobrazu.
powrót