Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 119:

Park Łąk

Projekt odrzucony: Projekt zakłada budowę parku miejskiego na terenie działek NH-54, 120/3, 120/4, 120/6, 120/7, 121/1, 121/2, 121/4, 121/5, 122/1, 122/2, 122/4, 122/5, 123/1, 123/2, 123/4, 123/5, 124/1, 124/4, 124/5. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Analiza struktury własności ww. działek oraz ich otoczenia wykazała, iż brak jest możliwości zapewnienia dojścia/ dojazdu do terenu wskazanego w projekcie przez działki pozostające we władaniu Gminy Miejskiej Kraków. W związku z powyższym nie ma możliwości uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy / wykonania robót budowlanych dla zagospodarowania ww. terenu. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa § 17. 1. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. Mając na względzie powyższe, projekt zostaje odrzucony.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 520 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Działki miejskie: NH-54, 120/3 120/4 120/6 120/7 121/1 121/2 121/4 121/5 122/1 122/2 122/4 122/5 123/1 123/2 123/4 123/5 124/1 124/4 124/5 pomiędzy ul. Sołtysowską, a ul. Woźniców.

Krótki opis projektu

Przeznaczenie niezagospodarowanych terenów zielonych pod ogólnodostępny Park Miejski.

Opis projektu

Projekt "Park Łąk" zakłada przeznaczenie niezagospodarowanych terenów zielonych w Czyżynach pomiędzy Parkiem Lotników, a Łąkami Nowohuckimi pod ogólnodostępny Park Miejski. Projekt powinien zostać zrealizowany zgodnie z już istniejącą Miejską Koncepcją Parku (Faza B1) utworzoną na podstawie przeprowadzonych w 2022r. konsultacji społecznych z mieszkańcami Krakowa.
Projekt zakłada sporządzenie stosownej dokumentacji projektowej oraz między innymi budowę alejek, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci) elementów placu zabaw (np. tyrolki) i nasadzenia roślinności. Realizacja projektu do wysokości zabezpieczonych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wśród mieszkańców powstają obawy o niezagospodarowane tereny zielone ponieważ Dzielnica Czyżyny jest szybko i ciasno zabudowywana. W pobliżu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej ciągle brakuje spokojnych miejsc do spacerów, odpoczynku, uprawiania sportu i rekreacji na łonie natury zaopatrzonych w miejsca odpoczynku (ławki, kosze, stoliki parkowe itp.) . Park stanowiłby miejsce integrujące i zachęcające do spędzania czasu na świeżym powietrzu dla każdego. Mieszkańcy Krakowa podczas konsultacji społecznych wyrazili jasną chęć i potrzebę utworzenia takiego miejsca. Realizacja projektu byłaby kolejnym krokiem, aby taki Park jak najszybciej powstał.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane 1 520 000,00 PLN
1 520 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacja projektowa Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji 04.2024
Realizacja Roboty budowlane 10.2024
powrót