Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 151:

DZIECIACZKOWO na MOGILSKIEJ

Projekt odrzucony: Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt. 4 i 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Projekt zadania polega na budowie placu zabaw wraz budową fragmentu brakującego chodnika na wskazanych działkach. Zgodnie z pozyskanymi opiniami jednostek merytorycznych wskazany teren (działki nr: 58/9-11, 60/17oraz 405, 430-432, 434 i 436 obręb 16 – Śródmieście) – na skrzyżowaniu ulic Mogilskiej i Kosynierów podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dąbie” zatwierdzonego Uchwałą Nr LIX/1738/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2021 r.(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2021 r., poz. 3508) i znajduje się w obszarze oznaczonym symbolami: KDZT.1 – Tereny Komunikacji – dróg publicznych klasy zbiorczej z wydzielonym torowiskiem tramwajowym, KDL.1 – Tereny Komunikacji – dróg publicznych klasy lokalnej, KK.1 – Teren kolei o podstawowym przeznaczeniu pod teren komunikacji i infrastruktury kolejowej oraz urządzenia i obiekty związane z komunikacją kolejową, w tym lokalizacja dróg wewnętrznych, skrzyżowań oraz przejazdów dróg publicznych i wewnętrznych (dz. nr 60/17) oraz U.1 – Tereny zabudowy usługowej(wsch. części dz. nr: 58/10-11 – § 24). W § 24 ust. 4 ustaleń planu zapisano: „Zakaz lokalizacji usług podlegających ochronie akustycznej w terenach oznaczonych symbolami U.1 – U.3 i części terenu U.4. Tekst i rysunki planu znajdują się na stronie:www.bip.krakow.pl. Ponadto: działka 58/11 obręb S-16 jest własnością osób fizycznych ;działka 60/17 obręb S-16 stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP SA; w odniesieniu do działki 58/10 obręb S-16 toczy się postępowanie wyjaśniające w sprawie bezumownego zajęcia i zagospodarowania części o powierzchni 191 m2 z przeznaczeniem pod ogródek kawiarniany (gastronomiczny). Jednocześnie przedmiotową działkę obciążono służebnością przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. (obecnie Wodociągi Miasta Krakowa S.A.) z przeznaczeniem pod eksploatację istniejącej sieci wodociągowej. W przypadku prowadzenia prac budowlanych w obszarze obciążonym ograniczonym prawem rzeczowym należy uwzględnić nabyte prawo przedsiębiorcy – Wodociągów Miasta Krakowa S.A. w zakresie korzystania z ww. działki na cel, dla którego ustanowiono służebność przesyłu. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że przedsiębiorca przesyłowy jest uprawniony do każdoczesnego zajęcia nieruchomości w celu dokonywania czynności eksploatacyjnych infrastruktury objętej umową. Przy czym stosownie do treści aktu notarialnego ustanowienia ww. ograniczonego prawa rzeczowego zajęcie przedmiotowej działki wymaga każdorazowo uzgodnienia z zarządcą nieruchomości terminu zajęcia pod przeprowadzenie prac w ramach ustanowionej służebności przesyłu. W związku z powyższym opiniuje się negatywnie możliwość realizacji placu zabaw dla dzieci na tym terenie, który w zasadniczej części znajduje się w terenach dróg publicznych, a dla części obszaru (mniejszej) znajdującego się w terenach usług (U.1)zapisano: „Zakaz lokalizacji usług podlegających ochronie akustycznej w terenach oznaczonych symbolami U.1 –U.3 i części terenu U.4 (§ 24 ust. 4)

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

552 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, ul. Kosynierów

Dodatkowe lokalizacje: Działka 58/10 obr. 16 Śródmieście Działka 58/9 obr. 16 Śródmieście Działka 58/11 obr. 16 Śródmieście Działka 436 obr. 16 Śródmieście Działka 432 obr. 16 Śródmieście Działka 405 obr. 16 Śródmieście Działka 431 obr. 16 Śródmieście Działka 430 obr. 16 Śródmieście Działka 434 obr. 16 Śródmieście Działka 60/17 obr. 16 Śródmieście

Krótki opis projektu

Zadanie obejmuje utworzenie miejsca zabaw dla dzieci i budowę nowego chodnika dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Mogilskiej i Kosynierów. Brakuje tam ok. 100m bezpiecznego przejścia dla pieszych.

Opis projektu

Teren powinien być zagrodzony i zabezpieczony, żeby dzieci i rodzice czuli się bezpiecznie. Wskazane by było zorganizowanie przestrzeni sensorycznej, ciekawej i inspirującej do myślenia, wiekowo przeznaczone dla najmłodszych dzieci ale i dla starszych. Teren jest na tyle duży że można urządzić go bardzo innowacyjnie, również powinna zostać uwzględniona zieleń, krzewy, drzewa, trawniki, ławki, oświetlenie itp.
 
Zakres projektu obejmuje:
- zakup i montaż małej architektury
- zakup i montaż oświetlenia 
- budowa placu zabaw dla dzieci
- budowa chodnika wzdłuż ul. Kosynierów
- zakup i nasadzenia rodzimej roślinności
- utworzenie linii tematycznej dla placu zabaw dla dzieci
- zakup i montaż urządzeń dla dzieci (typu Park Krakowski)
- zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej
- zakup i montaż bezpiecznego ogrodzenia

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Miejsce zabaw dla dzieci jest bardzo potrzebne w tej okolicy, ponieważ wszędzie naokoło powstały nowe bloki, a nie ma w okolicy placu zabaw.
Na terenie projektowanego parku realizowane będą usługi dla dzieci typu urodziny, spotkania maluchów zgodnie z MPZP Dąbie.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
opracowanie dokumentacji projektowej opracowanie dokumentacji projektowej 52 000,00 PLN
budowa, zakup i montaż budowa, zakup i montaż 500 000,00 PLN
552 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
opracowanie dokumentacji projektowej opracowanie dokumentacji projektowej 2024 kw. II
budowa, zakup i montaż budowa, zakup i montaż 2025
powrót