Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 167:

Zróbmy z tego budżetu użytek (ekologiczny)

Projekt odrzucony: Projekt zakłada utworzenie użytków ekologicznych na terenie Krakowa. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Utworzenie użytku ekologicznego następuje w drodze uchwały rady gminy, wydanej w trybie art. 44 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Uchwała wymaga uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa § 17. 1. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 9) które wymagają podjęcia przez Radę uchwały, o której mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, chyba że na realizację takiego zadania została już podjęta taka uchwała. Mając na względzie powyższe, projekt zostaje odrzucony.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

100 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: tereny cenne przyrodniczo miasta Krakowa

Krótki opis projektu

Użytek ekologiczny to forma ochrony przyrody, którą można objąć niewielkie obszary mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Do tej pory ustanowiono ich w Krakowie 17, ale terenów, które na to zasługują jest znacznie więcej!

Opis projektu

Zgodnie z dokumentem "Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-2030 aneks II: Ochrona przyrody" w Krakowie znajduje się ponad 20 obszarów, które mają odpowiedni potencjał przyrodniczy by można było objąć je ochroną w formie użytku ekologicznego. Ustanowienie użytku leży w kompetencjach Rady Miasta, ale Rada żeby podjąć stosowną uchwałę musi otrzymać od urzędu projekt spełniający określone standardy - potrzebne jest sporządzenie dokumentacji zgodnej z zaleceniami Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a także uzyskanie akceptacji operatu geodezyjnego. Kluczowe jest zgromadzenie aktualnych danych przyrodniczych niezbędnych do sformułowania właściwego uzasadnienia do projektu uchwały. A to niestety kosztuje. Oczywiście w skali budżetu Krakowa (w wysokości kilku miliardów złotych) są to grosze, ale jak widać priorytety władz są takie jakie są i użytki powstają baaaaardzo wolno. Wolniej niż dyrektor Kempf obiecywał [1].

 
Niniejszy projekt ma na celu przeznaczenie 100 tys. zł. na zlecenie podmiotom pozaurzędowym (wybranym w przetargach) inwentaryzacji przyrodniczych i innych opracowań naukowych, których wykonanie popchnie do przodu sprawy z powoływaniem użytków. Rolą jednostki realizującej projekt będzie dookreślenie zakresu zlecanej dokumentacji i wybór terenów, które będą badana. Jednostka realizująca kierować się będzie swoją znajomością stopnia zaawansowania dotychczasowych prac nad powoływaniem użytków i priorytetyzować będzie te tereny dla których realnym będzie przedłożonie projektu uchwały w latach 2024 i 2025. 


1 - https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,25822967,miasto-chce-powolac-nowe-uzytki-ekologiczne-na-prawie-35-hektarach.html

UZASADNIENIE PROJEKTU

Na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej znajduje się artykuł pt. "Po co tworzyć użytki ekologiczne?" z 2020 roku, pozwolę sobie go zacytować:

 
W Krakowie jest na chwilę obecną 15 [obecnie 17] użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 144,62 ha. Chcemy, aby ich liczba rosła. Dlaczego jest to tak ważne i po co to robić? Użytek ekologiczny to forma ochrony, którą objęty może być nawet bardzo mały obszar. Jego utworzenie jest prostsze niż utworzenie rezerwatu czy parku krajobrazowego, a w bardzo podobny sposób pozwala chronić to, co w danym ekosystemie, albo wręcz w skali województwa czy kraju, bardzo cenne. Użytki ekologiczne można stworzyć nawet na terenie, który już w pewien sposób poddany jest działalności człowieka. Często bardzo blisko nas można znaleźć, a nawet trzeba znajdować, elementy ekosystemów powstałych przed pojawieniem się tam naszej obecności. Miejsca, które są domem dla wyjątkowych zwierząt oraz siedliskiem rzadko występujących gatunków roślin. To tam dostrzeżemy chronionego gniewosza, czy bardzo rzadko występującą fioletowo-szarą, urokliwą sasankę łąkową.

Tworzenie użytków ekologicznych pozwala na ochronę miejsc, które ze względu na nieduże powierzchnie nie mogą stać się rezerwatem czy parkiem krajobrazowym, natomiast podobnie tak jak one są miejscem, o które jesteśmy zobowiązani zadbać. Ta troska to wyraz tak potrzebnego w dzisiejszych miastach zwrotu ku naturze. Zarząd Zieleni Miejskiej chce, aby mianem użytku ekologicznego i ochroną z nim związaną objąć takie tereny jak:
murawy kserotermiczne Bielany – wzgórze pomiędzy ul. Bielańską oraz Orlą, proponowany obszar 1,58 ha;
murawy kserotermiczne Bogucianka – okolice Klubu sportowego Tyniec, między yl. Bogucianka a ul. Obrony Tyńca, proponowany obszar 0,9 ha;
Kamieniołom Bogucianka – między ul. Juranda ze Spychowa oraz Stępice, proponowany obszar 2,23 ha;
Wzgórze Wielkanoc – wzgórze w Tyńcu, w sąsiedztwie ul. Zagórze, proponowana powierzchnia 1,08 ha;
Kamieniołom Libana – dzielnica Podgórze, przy ul. Za Torem, proponowany obszar 10 ha; [ten został już utworzony]
Piaski Wielkie – ul. Słona woda, proponowany obszar 16,93 ha; [ten ma już gotowy projekt i tylko czeka na uchwalenie]
starorzecze w Mogile – rejon ul. Odmętowej, proponowany obszar 2,74 ha.

Wszystkie te tereny są pod jakimś względem wyjątkowe, a ekosystemy, które w nich istnieją mimo bliskiej obecności człowieka, to bogactwo gatunków roślin oraz zwierząt. Różnorodność, która – mówiąc może górnolotnie – zawstydza miasta, a o którą co raz bardziej świadome aglomeracje miejskie starają się dbać. Różnorodność to życie.
Mimo rozwoju i postępującej urbanizacji musimy pamiętać, że zieleń od tzw. „linijki” to również wytwór człowieka, a nie przyroda w naturalnej postaci, z której branie przykładu, zaprowadziło nas tu gdzie jesteśmy. Kraków pełen jest miejsc przyrodniczo cennych, które mimo niekiedy niewielkich rozmiarów są bogactwem wartym naszych starań i ochrony.
 
źródło: https://zzm.krakow.pl/bioroznorodnosc/uzytki-ekologiczne/111-inne/744-po-co-tworzyc-uzytki-ekologiczne-nowe-propozycje-lokalizacji.html 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
zlecenie opracowania dokumentacji przyrodniczej 100 000,00 PLN
100 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
opracowanie dokumentacji przyrodniczej 2024
powrót