Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 190:

Zielone Płuco. Zróbmy las zamiast hałdy odpadów hutniczych

Projekt odrzucony: Projekt zakłada zrewitalizowanie terenu działki NH-38, 1/24. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Analiza struktury własności ww. działki wykazała, iż pozostaje ona w użytkowaniu wieczystym spółki handlowej. Ponadto zakres projektu stoi w sprzeczności z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa § 17. 1. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności; 7) które są planowane do realizacji na gruntach nie należących i nie pozostających we władaniu Miasta; 8) które zakładają realizację jedynie części zadania - wykonanie wyłącznie projektu przedsięwzięcia bez uwzględnienia środków na realizację lub zabezpieczają środki wyłącznie na realizację bez uwzględnienia środków na projekt. Mając na względzie powyższe, projekt zostaje odrzucony.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

300 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Pleszów

Krótki opis projektu

Obszar katastrofy ekologicznej, zdewastowany przez działalność hutniczą (163 ha) we wschodniej części Krakowa. Należy zainicjować proces przywrócenia biosfery poprzez utworzenie lasu docelowo nasadzając ok. 500 tys. drzew tworzących ekosystem.

Opis projektu

Na obszarze 163 ha usytuowanego na działce nr 1/24 obręb NH-38 znajduje się hałda odpadów hutniczych użytkowana na cele kombinatu hutniczego. Badania WIOŚ sprzed kilku lat potwierdzają na terenie hałdy zawartość metali ciężkich w tym potencjalnie zagrażających zdrowiu. Jest to obszar zdegradowany biologicznie będący de facto terenem katastrofy ekologicznej.

Przed 1989 roku Huta im. Lenina wykorzystująca 5 tzw. wielkich pieców potrzebowała znaczącej ilości terenu na składowanie i przerób odpadów. Obecnie Huta im. Sendzimira wykorzystuje jedynie 1 z 5 wielkich pieców. Z dwóch użytkowanych hałd w Pleszowie i Ruszczy ta ostatnia powinna być wystarczająca. Dodatkowo Huta posiada w obrębie "płotu" kilkaset hektarów, które nie służą bieżącej produkcji stanowiące rezerwę pod inne działalności.

Na przykładzie Zakrzówka miasto Kraków udowodniło, że były teren poprzemysłowy można pozyskać na rzecz gminy i uczynić pięknym terenem parkowym. W przypadku hałdy w Pleszowie chcielibyśmy zainicjować proces odzyskiwania dla środowiska i mieszańców zdegradowanego terenu. Również w kraju, a szczególnie na Śląsku mamy przykłady przekształcania byłych hałd przemysłowych na tereny zieleni i rekreacji.

Działka nr 1/24 obręb NH-38 na której znajduje się hałda jest własnością koncernu ArcelorMittal Poland. W chwili obecnej w ramach zainicjowania działań i debaty publicznej nad odzyskaniem dla środowiska naturalnego tego terenu można poczynić niezbędne działania przygotowawcze. Przykład projektu "Kraków Nowa Huta Przyszłości" pokazuje, że zanim przystąpiono do pozyskiwania terenów będących własnością osób fizycznych i prawnych w tym AMP zlecono opracowanie studium wykonalności.
 

W naszej ocenie przystępując do realizacji projektu "Zielone Płuco. Zróbmy las zamiast hałdy odpadów hutniczych" adekwatnie do ww. opisanego projektu należy sporządzić studium wykonalności, które powinno zawierać w szczególności;
- wskazanie szacunkowych kosztów remediacji terenu,
- szacunkowych kosztów pozyskania nieruchomości,
- szacunkowych kosztów przywrócenia funkcji biologicznych wraz z nasadzeniem lasu,
- opinie ekspertów wskazujących potencjalne korzyści dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi będących efektem realizacji projektu,
- przykłady udanych transformacji terenów poprzemysłowych w obszary zieleni z odrodzoną biosferą.

Stowarzyszenie Akcja dla Ziemi na Zakrzówku

UZASADNIENIE PROJEKTU

1. Zlikwidowanie zagrożenia chemicznego dla zdrowia ludzi i zwierząt na obszarze Krakowa poprzez usunięcie szkodliwych odpadów w tym metali ciężkich.
2. Wzrost produkcji tlenu i eliminacji dwutlenku węgla poprzez stworzenie lasu około 500 tys. drzew na obszarze 163 ha.
3. Przywrócenie równowagi biologicznej we wschodniej części Krakowa.
4. Stworzenie atrakcyjnych warunków do życia dla okolicznych mieszkańców.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Studium Wykonalności projektu " Zielone Płuco. Zróbmy las zamiast hałdy odpadów hutniczych" dokumentacja projektowa powinno zawierać w szczególności; - wskazanie szacunkowych kosztów remediacji terenu, - szacunkowych kosztów pozyskania nieruchomości, - szacunkowych kosztów przywrócenia funkcji biologicznych wraz z nasadzeniem lasu, - opinie ekspertów wskazujących potencjalne korzyści dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi będących efektem realizacji projektu, - przykłady udanych transformacji terenów poprzemysłowych w obszary zieleni z odrodzoną biosferą. 300 000,00 PLN
300 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Etap I I-II kwartał ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy styczeń 2024
Etap II III-IV kwartał wykonanie dokumentacji i odbiór dokumentu grudzień 2024
powrót