Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 203:

Rewitalizacja i budowa pomocy naukowych – warsztaty.

Projekt odrzucony: Zgłoszona propozycja zadania zakłada przeprowadzenie na terenie całego miasta akcji naprawy zniszczonego sprzętu optycznego – mikroskopów, które obecnie zalegają nieużywane w krakowskich szkołach, domach kultury i mieszkaniach prywatnych. Naprawa odbyć by się miała w formie warsztatów dla mieszkańców. W myśl wniosku podczas takich zajęć uczestnicy mieliby uczyć się rewitalizacji skomplikowanych sprzętów laboratoryjnych i naukowych/dydaktycznych, a także projektowania i druku 3D, obróbki CNC oraz przygotowania materiału badawczego. Od uczestników nie są wymagane umiejętności wstępne, poza podstawową obsługą komputera. Projektowi przyświeca popularyzacja wiedzy naukowej oraz studiów na kierunkach ścisłych, technicznych, inżynieryjnych, przyrodniczych. Cel ów jest niewątpliwie szczytny, jednak sam projekt w zaproponowanym kształcie jest niemożliwy do realizacji. Przede wszystkim złożony wniosek jest niemożliwy do realnej wyceny. Koszt rewitalizacji czy naprawy tak skomplikowanego sprzętu naukowego jak mikroskopy wymaga każdorazowo indywidualnego podejścia i wyceny dokonanej przez specjalistę. Wnioskodawca oraz opiniujący nie są w stanie podać szacunkowych kosztów, gdyż potencjalne sprzęty do naprawy jeszcze nie zostały odnalezione czy zgłoszone. Nieznana jest więc skala ich zniszczenia, brakuje również informacji na temat nazw modelów sprzętów przeznaczonych do naprawy. Wszystko to powoduje, że niemożliwe jest określenie nawet przybliżonych kosztów projektu. Ponadto projekt nie spełnia wymogów ogólnodostępności. Wbrew założeniom uczestnicy przy tak skomplikowanych warsztatach muszą posiadać już pewne konkretne umiejętności, co zresztą jest zaznaczone w opisie wniosku – przewiduje on bowiem testy badające umiejętności i wiedzę uczestników przed rozpoczęciem zajęć oraz rekrutację na warsztaty. Co jednak istotniejsze, większość potrzebnego do przeprowadzenia zajęć sprzętu (np. drukarki 3D, frezarki CNC) nie jest przenośna, a działania potrzebne do ich realizacji wymagają pracy w profesjonalnie wyposażonym warsztacie lub laboratorium. W Krakowie brakuje tak wyposażonych miejsc, które byłyby powszechnie otwarte dla mieszkańców, czyli ogólnodostępne. Ponadto prowadzący warsztaty nie tylko musieliby być wysoko wykwalifikowanymi specjalistami w swoich dziedzinach, ale również posiadać umiejętności pedagogiczne po to, by stosować odpowiednie podejście do różnych grup odbiorców – przede wszystkim zróżnicowanych wiekowo. Wiele z planowanych podczas warsztatów aktywności jest potencjalnie niebezpieczna i podczas zajęć, zwłaszcza z młodszymi uczestnikami, konieczne byłyby specjalne zabezpieczenia oraz środki ostrożności, w tym zwiększona liczba prowadzących i nadzorujących pracę warsztatowców. Według wiedzy i doświadczenia jednostki opiniującej wniosek, żadna z krakowskich instytucji miejskich nie posiada odpowiedniego sprzętu oraz wykwalifikowanej w takim kierunku kadry. Ze względu na bardzo specjalistyczny charakter potencjalnych warsztatów realizacja wniosku wymagałaby współpracy instytucjonalnej wyrażonej w formie pisemnego oświadczenia. Tymczasem jedyna instytucja, która może dysponować odpowiednim doświadczeniem i wiedzą merytoryczną – Muzeum Inżynierii i Techniki – również oceniło wniosek negatywnie, jako niemożliwy do realizacji. W pisemnym oświadczeniu z dnia 24 kwietnia 2023 roku (zamieszczonym na platformie CMS MPI dedykowanej opiniowaniu wniosków zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa) Muzeum Inżynierii i Techniki zadeklarowało: "(…) Z uwagi na tematykę i specyfikę projektu polegającego m.in. na przeprowadzeniu warsztatów z projektowania 3D, przygotowywaniu plików do druku, poznaniu technologii CNC i cięcia laserowego, przygotowaniu materiału badawczego, budowie urządzenia do przecinania próbek na bardzo cienkie warstwy wskazanie Muzeum Inżynierii i Techniki jako jego realizatora nie jest właściwe". Z powodu wszystkich wyżej wymienionych argumentów oraz zastrzeżeń Krakowskie Biuro Festiwalowe postanawia odrzucić wniosek BO.OM.203/23 pt. „Rewitalizacja i budowa pomocy naukowych – warsztaty” zgłoszony do oceny merytoryczno-prawnej w ramach X edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

84 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Krótki opis projektu

Obecnie bardzo popularne jest organizowanie warsztatów poświęconych nadawania „drugiego życia” przedmiotom uznanym za już niepotrzebne. Składany projekt ma objąć pomoce naukowe ze sprzętem optycznym w roli głównej (przede wszystkim mikroskopy).

Opis projektu

Obecnie bardzo popularne jest organizowanie warsztatów poświęconych nadawania „drugiego życia” przedmiotom uznanym za już niepotrzebne. Składany projekt ma objąć pomoce naukowe ze sprzętem optycznym w roli głównej (przede wszystkim mikroskopy).
Podstawowe założenia to:
Zagospodarowanie, naprawa i rewitalizacja pomocy dydaktycznych
W ramach promocji kultury materialnej: uwrażliwianie na pracę i myśl techniczną poprzednich pokoleń
Zapoznanie z najnowszymi materiałami i technologiami (projektowanie i druk 3D, obróbka CNC) oraz zastosowaniami ich w praktyce
Zapobieganie odpływu kandydatów na studia eksperymentalne, promocja przedmiotów przyrodniczych i technicznych, czyli w dłuższej perspektywie zapobieganiu bezrobocia osób z wyższym wykształceniem.
Projekt jest dedykowany do wszystkich mieszkańców Krakowa, tj w wieku od lat 8 do 88-miu. Nie są wymagane umiejętności  wstępne, poza podstawową obsługą komputera.
W wielu szkołach, instytucjach kultury czy domach prywatnych znaleźć można zbiory nieczynnych, zdekompletowanych bądź zapomnianych pomocy naukowych:
Z drugiej strony zakup takiego sprzętu jest dość kosztowny, a wybór materiału do obserwacji i doświadczeń – bardzo ograniczony.  Skutkuje to niedoborem kandydatów na kierunki studiów eksperymentalnych oraz ich niewystarczającym przygotowaniem.
Antidotum na te bolączki mogą być warsztaty z rewitalizacji i budowy pomocy  naukowych.
Rozwój nowych technologii takich jak projektowanie i druk 3D, obróbka CNC, źródła światła LED pozwalają na rewitalizację sprzętu dydaktycznego, do którego zabrakło części czy materiałów.
Działania takie są wyrazem nie tylko troski o środowisko naturalne, ale szacunku do pracy ludzkiej nazywanej kulturą materialną albo savoir-faire.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Warsztaty są dedykowane dla szerokiego grona odbiorców: nauczycieli, instruktorów, ale też uczniów z rodzicami czy ogólnie osób ciekawych świata. Wrzucając do wyszukiwarki hasło „naukowiec” w 60% grafika przedstawia człowieka przy mikroskopie. Obserwacje mikroskopowe mają przewagę nad np teleskopową, że są niezależne od pogody czy pory roku, mają przewidywalny efekt i są niezwykle spektakularne. Najatrakcyjniejsze dla odbiorców są obserwacje w świetle spolaryzowanym, niezwykłość kolorów i ich dynamika gwarantują publiczności.  Niestety, tego typu sprzęt jest bardzo trudno dostępny, kosztowny, nie mówiąc już o preparatach. Integralną częścią warsztatów jest nauka przygotowania materiału badawczego, w tym budowa urządzenia do przecinania próbek na bardzo cienkie warstwy. Konstrukcja taka musi być oczywiście stworzona na zasadzie upcyclingu, czyli z materiałów używanych poprzednio przy podniesieniu wartości produktu finalnego.  
Efektem końcowym warsztatów jest podniesienie wśród mieszkańców Krakowa kompetencji w zakresie projektowania 3D, umiejętności przygotowania plików do wydruku, technologii CNC czy cięcia laserowego. Niewątpliwą zaletą jest rozwój wyobraźni trójwymiarowej, podniesienie wiedzy z zakresu najnowszych materiałów, a także z dziedzin przyrodniczych (biologia, geologia), ścisłych (chemia) czy wręcz historycznych (podstawy konserwacji zabytków i archeologii).
Projekt jest kierowany dla osób w wieku od lat 8-miu do 88-miu. Projekt zakłada zorganizowanie warsztatów dla minimum 12 grup kilkunastosobowych. Każda grupa odbędzie zajęcia teoretyczne, szkolenie z projektowania i praktycznego zastosowania otrzymanej wiedzy oraz zajęcia terenowe sprawdzające praktyce nabyte umiejętności. Zajęcia poprzedzi test ułatwiający określenie poziomu wiedzy grupy, a zakończy test potwierdzający wzrost kompetencji.
Rekrutacja będzie odbywać się poprzez praktyczne pokazy w szkołach i placówkach kultury oraz przez promocję stworzonej na ten cel strony internetowej.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Przeprowadzenie warsztatów Wynajem sali wykładowej, laboratoriów, maszyn; zakup materiałów i narzędzi. Przeprowadzenie wystawy powarsztatowej. Dokumentacja fotograficzna i filmowa i ich edycja 84 000,00 PLN
84 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Rekrutacja 1. Rekrutacja uczestników warsztatów, prezentacje w szkołach lub instytucjach kultury : styczeń – marzec ‘24 31-03-24
Zakupy Zakup materiałów, wyszukiwanie urządzeń do rewitalizacji; wyszukiwanie sal i laboratoriów 31-04-24
Realizacja warsztatów Realizacja zajęć teoretycznych, praktycznych oraz terenowych: 30-09-24
Upowszechnianie wyników Prezentacje wytworzonego sprzętu, wystawa prac uczestników warsztatów: 31-12-24
Zagospodarowanie Przekazanie wytworzonego sprzętu placówkom kultury lub oświaty: 31-12-24
powrót