Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 223:

Żywopłoty lub krzewy zamiast słupkomanii na chodnikach

Projekt odrzucony: Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt. 4 i 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Zarząd Dróg Miasta Krakowa uprzejmie informuję, iż ze względu na szerokość żywopłotu wynoszącą ok. 50 cm, rozwiązanie to wymusi zawężenie danego ciągu w większym stopniu niż słupki blokujące czy barierki. Dla ciągów pieszych przylegających bezpośrednio do jezdni musi być zapewniona szerokość min. 2,3 m, natomiast dla drogi dla rowerów 2,5 m, plus wymagana szerokość skrajni drogi dla rowerów i jezdni. Wprowadzana zieleń nie może pogarszać warunków widoczności dla wszystkich uczestników ruchu. Zaproponowane zadanie związane z nasadzeniem żywopłotów lub innych krzewów w ciągu pieszym nie może powodować utrudnień w przemieszczaniu się w szczególności dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku oraz z ograniczoną mobilnością ruchową. Ponadto ww. nasadzenia nie mogą stwarzać zagrożeń związanych z ograniczeniem pola widoczności uczestników ruchu, a w szczególności niechronionych. Dodatkowo wprowadzona w zastępstwie barierek lub słupków zieleń powinna w znacznym stopniu utrudniać wejście/wjazd z danego ciągu rowerowego lub pieszego na jezdnię oraz z jezdni na dany ciąg. Poniżej przedstawiamy wyjaśnienia do poszczególnych lokalizacji: 1) ul. Dobrego Pasterza – ze względu na istniejącą drogę dla rowerów nie ma możliwości wprowadzenia na całym odcinku krzewów o szerokości 50 cm bez konieczności zawężenia ww. ciągu. Zawężenie ciągu przyczyniłoby się do zawężenia drogi dla rowerów do szerokości poniżej 2 m (Niespełniony Art. 6.1. Zarządzenia nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa”). Dodatkowo pod przedmiotowymi barierami znajdują się sieci uzbrojenia podziemnego, na których nie powinny być wykonywane nasadzenia. Ponadto w celu przesunięcia (przebudowy) ciągu pieszo-rowerowego na długości ok. 100 mb konieczna byłaby przebudowa oświetlenia, odwodnienia i zabezpieczenia skarpy. 2) ul. Marii Konopnickiej – ze względu na szerokość istniejącego ciągu pieszo-rowerowego wynosząca ok. 2,5 – 4,5 m oraz duże natężenie ruchu pieszego i rowerowego występujące w tym rejonie konieczna byłaby rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego na długości ok. 160 mb w celu zapewnienia bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. 3) ul. Malborska - pod przedmiotowymi barierami znajdują się liczne sieci uzbrojenia podziemnego, na których nie powinny być wykonywane nasadzenia. Ponadto wskazany odcinek ul. Malborskiej objęty jest gwarancją wykonanych robót budowlanych, w związku ze zrealizowaną inwestycją pn.: „Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie” do dnia 22 grudnia 2030 r. W ramach powyższej inwestycji stworzony został pas zieleni na wnioskowanym odcinku. Bariery zostały zamontowane w celu ochrony niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz przeciwdziałaniu parkowania pojazdów. Ponadto na wskazanym obszarze trwa realizacja zadania Zarządu Inwestycji Miejskich nr ZIM/ST2.2/22 (w latach 2022-2024) pn.: Budowa Trasy Nowobagrowej, w ramach którego trwa opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi oraz linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniami ulic Lipska/Surzyckiego/Mierzeja Wiślana a skrzyżowaniem ulic Wielicka/Kamieńskiego/Nowosądecka stanowiącej fragment III obwodnicy na długości ok. 3 km. Obejmuje budowę skrzyżowań (lub węzłów) drogowych, estakad (lub tuneli) umożliwiających przekroczenie terenów kolejowych i przemysłowych. W ramach zadania uwzględniona zostanie budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury technicznej, w tym m.in.: sieci uzbrojenia terenu, chodników, dróg rowerowych, ekranów akustycznych oraz innych obiektów wynikających z warunków, uzgodnień i opinii. Informujemy, że przebudowa istniejącej infrastruktury pieszo-rowerowej w celu wykonania żywopłotów niesie za sobą również negatywny skutek w postaci pogorszenia się warunków bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poruszających się ww. chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi. W przypadku sytuacji zagrażającej życiu niechronionego uczestnika ruchu, bariera w postaci słupka lub barierki przejmowała i absorbowała całą albo prawie całą energię uderzenia, natomiast krzew już takiej funkcji pełnić nie będzie. Zgodnie z §88 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno– budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518), barierę ochronną (w tym przypadku bariery na ul. Dobrego Pasterza i Marii Konopnickiej) projektuje się na drodze, jeśli poziom ryzyka wystąpienia negatywnych skutków ciężkich wypadków i kolizji drogowych związanych z niekontrolowanym zjechaniem pojazdu z jezdni jest wysoki. Z uwagi na wszystkie powyższe argumenty negatywnie opiniuje się przedmiotowy projekt.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

30 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Malborska, ul. Marii Konopnickiej

Krótki opis projektu

Nasze miasto stawia tysiące słupków i ogrodzeń. Chronią one ciągi piesze przed parkującymi na chodnikach autami i uniemożliwiają wjazd autem na nie, Taką funkcję kiedyś pełniły pasy zieleni. Żywopłoty i krzywy mogłyby zastąpić stalowe słupki.

Opis projektu

Wymiana słupków i aluminiowych parkanów na pas zieleni oddzielający chodnik od drogi. Wąski kilkudziesięcio centymetrowy pas ziemi gęsto obsadzony krzewami, które oddzielającą fizycznie chodnik od drogi i dodatkowo pochłaniają uliczny kurz i zanieczyszczenia.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Realizacja zadanie poprawi

1. Estetykę miasta
2. Wchłaniając zanieczyszczenia dba o środowisko i ludzi spacerujących chodnikiem wzdłuż ulicy.
 
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup krzewów i posadzenie ich zakup 1000 krzewów i ich posadzenie 30 000,00 PLN
30 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zakup i posadzenie krzewów Na wyznaczonym terenie po usunięciu słupków lun barier, wykonanie pasa zieleni i posadzenie krzewów Marzec 2024

Galeria

powrót