Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 230:

Monitoring na terenach zielonych w Dzielnicach XV i XVI

Projekt odrzucony: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego musi opierać lokalizacje kamer monitoringu na dokładnie sprecyzowanych zasadach z punktu widzenia prawnego jak i merytorycznego. Do zadań podmiotu koordynującego monitoring wizyjny w Mieście, czyli do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy opracowywanie planów jego rozwoju na podstawie: - danych dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, przekazywanych przez Policję, Straż Miejską Miasta Krakowa - danych z innych wiarygodnych źródeł (wnioski mieszkańców, dzielnic, instytucji), - danych uzyskanych na podstawie monitoringu, - corocznych badań poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Jeżeli ze splotu wskazanych powyżej danych wynika, że na danym obszarze istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku, którego innymi środkami nie można zażegnać, dopiero wtedy podejmowana jest decyzja o rozbudowie monitoringu. W trybie § 17, ust. 1 pkt 6 regulaminu BO Realizując zadania Gminy w pierwszej kolejności kierować należy się obowiązującymi przepisami prawa. Fakt ten wynika bezpośrednio z zapisów art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”. Norma ta powtórzona zostaje w art. 6 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Zadania związane z budową przez Gminę systemu monitoringu wizyjnego reguluje art. 9a ustawy o samorządzie gminnym „Gmina w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (…) może stosować środki techniczne umożliwiające rejestrację obrazu (monitoring) w obszarze przestrzeni publicznej, (..), jeżeli jest to konieczne do zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli lub ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.” Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „(…)Dane osobowe powinny być przetwarzane tylko w przypadkach, gdy celu przetwarzania nie można w rozsądny sposób osiągnąć innymi sposobami”, w związku z czym monitoring wizyjny należy traktować jako jeden z elementów wielu innych działań zmierzających do budowy bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, a jego instalacja musi opierać się na obiektywnych przesłankach wynikających z analizy stanu bezpieczeństwa w danym rejonie. Decyzje dotyczące gospodarowania publicznymi środkami finansowymi regulowane są przez ustawę o finansach publicznych, która w art. 44 ust 3 pkt 1 lit a i b nakłada obowiązek wydatkowania środków publicznych w sposób w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów zdanych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ingerencja w prywatność obywateli musi być oparta o obiektywne przesłanki dlatego każdorazowo przed przystąpieniem do rozbudowy systemu monitoringu analizie podlega stan bezpieczeństwa w danym rejonie w oparciu o dane pochodzące z oficjalnych rejestrów Policji, Straży Miejskiej Miasta Krakowa oraz Miejskiego Centrum Profilaktyki uzależnień w Krakowie. Po przeprowadzeniu analizy ustalić należy czy istnieją zagrożenia bezpieczeństwa z którymi należy się zmierzyć i czy instalacja kamer monitoringu będzie miała istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Następnym krokiem jest weryfikacja jak instalacja tych kamer wpłynie na równorzędne do bezpieczeństwa prawo mieszkańców do poszanowania ich prywatności. Wskazówki w tym zakresie dają przygotowane na podstawie RODO przez Europejska Radę Ochrony Danych Osobowych wytyczne, które jednoznacznie i zdecydowanie wskazują, że wszelkie naruszenia prywatności obywateli, w tak znacznym stopniu jak instalacja monitoringu wizyjnego, muszą się obywać w oparciu o merytoryczne przesłanki w postaci stałego, a nie domniemanego, przewidywanego czy istniejącego w przeszłości zagrożenia bezpieczeństwa, którego nie da się usunąć innymi sposobami. Celem przygotowania opinii na temat realizacji tego zadania sporządzono analizę bezpieczeństwa. ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA NA PLANTACH BIEŃCZYCKICH W KRAKOWIE W LATACH 2021-2022 PRZESTĘPSTWA W MIEJSCU PUBLICZNYM L.p Kategoria przestępstwa 2021 2022 1 Kradzież 1 0 2 Niszczenie cudzej rzeczy 1 0 3 Przestępstwo inne 1 1 4 Przestępstwo rozbójnicze 0 1 SUMA 3 2 WYKROCZENIA L.p RODZAJ 2021 2022 1 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 4 6 2 Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 0 1 3 Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 1 3 4 Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 0 1 5 Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 0 2 6 Wykroczenia przeciwko zdrowiu 2 0 SUMA 7 13 ODWIEZIENI DO MIEJSKIEGO CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ L.p Powód odwiezienia do MCPU 2021 2022 1 LEŻĄCY 2 0 SUMA 2 0 ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA NA PLANTACH MISTRZEJOWICKICH W KRAKOWIE W LATACH 2021-2022 PRZESTĘPSTWA W MIEJSCU PUBLICZNYM L.p Kategoria przestępstwa 2021 2022 1 Niszczenie cudzej rzeczy 1 0 SUMA 1 0 WYKROCZENIA L.p RODZAJ 2021 2022 1 Ochronie środowiska - termiczne przekształcanie odpadów 0 1 2 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 0 3 3 Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 0 3 4 Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 1 1 SUMA 1 8 Nie odwieziono żadnej osoby do MCPU w analizowanym okresie czasu ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA ZALEW NOWOHUCKI W LATACH 2021-2022 Przestępstwa: L.p DSP 2021 2022 1 Kradzież 0 1 2 Naruszenie nietykalności cielesnej 1 0 3 Podpalenie 1 0 SUMA 2 1 Wykroczenia L.p RODZAJ 2021 2022 1 Czystość i porządek w gminach 0 7 2 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 4 2 3 Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 5 12 4 Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 0 1 5 Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 2 4 6 Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 1 1 7 Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 2 3 8 Wykroczenia przeciwko zdrowiu 4 0 SUMA 18 30 Brak osób przewiezionych do MCPU ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PARK TYSIĄCLECIA 2021-2022 Przestępstwa : L.p DSP 2021 2022 1 Kradzież 1 0 SUMA 1 0 Wykroczenia: L.p RODZAJ 2021 2022 1 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 0 3 2 Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 1 1 3 Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 0 1 4 Wykroczenia przeciwko zdrowiu 1 0 SUMA 2 5 Brak osób przewiezionych do MCPU. Wskazane rejony nie charakteryzują się zwiększoną ilością przestępstw i wykroczeń w stosunku do reszty miasta. Do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego wystarczające są regularne patrole Straży Miejskiej Miasta Krakowa i Policji, a ingerencja w prawo do prywatności osób przebywających na tym terenie nie jest uzasadniona poziomem czynów zabronionych. Większość wykroczeń dot. łamania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Operator nie jest w stanie stwierdzić jednoznacznie (co jest wymagane do ukarania) czy osoby znajdujące się w polu widzenia kamery spożywają alkohol. Monitoring wizyjny jest jedynie elementem budowy bezpieczeństwa przestrzeni publicznej a nie jej gwarantem. Dodatkowo wskazać należy stanowisko Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych (European Data Protection Board), która w przygotowanym opracowaniu „Wytyczne w sprawie przetwarzania danych osobowych przez urządzenia wideo” jednoznacznie wskazuje, że nie należy montować systemów nadzoru wizyjnego w miejscach służących rekreacji i rekonwalescencji, bez absolutnie uzasadnionej przyczyny. W budowie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej wyważyć należy troskę o bezpieczeństwo z równorzędnym prawem do prywatności osób przebywających na danym terenie. O ile troska o bezpieczeństwo może być przyczyną do tak dalekiej ingerencji w prawo do prywatności obywateli jakim jest instalacja kamer monitoringu, to jednak musi ona być reakcją na stałe i niedające się usunąć innymi metodami zagrożenia. Dodatkowo Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK prowadzi dwa razy w roku badania opinii społecznej dot. poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa. Wskaźnik poczucia bezpieczeństwa od kilku lat pozostaje na wysokim poziomie – w bieżącym pomiarze (październik 2022) 78,2% ankietowanych uznało, że Kraków jest bezpiecznym miastem. Oznacza to wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w porównaniu z poprzednim pomiarem (w lipcu 2022 odsetek osób uznających Kraków za bezpieczne miasto wynosił 75,7%). Zgodnie z wyceną przygotowaną przez wykonawcę istniejącego systemu monitoringu szacunkowa kwota w wysokości 650 000,00 zł zgodnie z obecnymi cenami nie pokryłaby kosztów rozbudowy monitoringu i podłączenia do sieci światłowodowej tak dużego obszaru. Przy założeniu rozmieszczenia co najmniej 20 kamer obrotowych wraz z 4 switchami w różnych rejonach wskazanego obszaru aby pokryć zasięgiem kamer znaczną jego część i doprowadzeniem do kamer kanalizacji kablowej oraz światłowodu, koszty wraz z wykonaniem usługi szacuję się na kwotę ok 2 809 040 zł. Uwzględniając powyższe argumenty zadanie należy ocenić negatywnie. W razie konieczności Wydział przekaże wersję edytowalną uzasadnienia zawierającą również część obrazową oceny projektu, której z przyczyn technicznych nie można zamieścić w systemie CMS

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

650 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Planty Bieńczyckie, Planty Mistrzejowickie, Park Tysiąclecia, Park Zalew Nowohucki

Dodatkowe lokalizacje: Planty Bieńczyckie, Planty Mistrzejowickie, Park Tysiąclecia, Park Zalew Nowohucki

Krótki opis projektu

Montaż monitoringu wizyjnego na Plantach Bieńczyckich, Plantach Mistrzejowickich oraz w Parku Tysiąclecia i w Parku Zalew Nowohucki.

Opis projektu

Montaż monitoringu wizyjnego na Plantach Bieńczyckich, Plantach Mistrzejowickich oraz w Parku Tysiąclecia i w Parku Zalew Nowohucki. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa poprzez montaż systemu monitoringu na Plantach Bieńczyckich, Plantach Mistrzejowickich oraz w Parku Tysiąclecia i Parku Zalew Nowohucki. Wymienione tereny zielone znajdują się na terenie dwóch dzielnic krakowskich, ale korzystają z nich również mieszkańcy innych - okolicznych dzielnic. Są to miejsca, z których korzystają mieszkańcy w każdym wieku. Jednocześnie są to miejsca, gdzie dochodzi do wykroczeń i przestępstw. Doświadczenia naszego i innych miast dowodzą, że istnienie monitoringu działa prewencyjnie, a także pozwala na bieżąco reagować na niebezpieczne sytuacje. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Montaż systemu monitoringu Zakup, montaż, podłączenie systemu monitoringu 650 000,00 PLN
650 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Montaż systemu monitoringu Zakup, montaż, podłączenie systemu monitoringu VI 2024
powrót