Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 259:

Domki dla Jeży w Krakowie! Kontynuacja

Projekt odrzucony: Projekt zakłada utworzenie specjalnych ekostref z tabliczkami i domkami dla jeży oraz podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Projekt koliduje z prowadzonymi obecnie przez Zarząd Zieleni Miejskiej zadaniami budżetu obywatelskiego BO.D18.54/22 Domki dla Jeży! Kontynuacja oraz BO.OM.134/22 Domki dla Jeży w Krakowie!. W ramach wymienionych zadań zaplanowane zostało przeprowadzenie kompleksowej ekspertyzy w zakresie kontroli stanu i faktycznego użytkowania istniejących domków dla jeży, ich czyszczenia i konserwacji, wyznaczenie lokalizacji dla nowych domków oraz przeprowadzenie działań edukacyjnych w zakresie niesienia niezbędnej pomocy jeżom oraz ich zwyczajów i zachowań. Ww. zadania realizowane są w trybie dwuletnim, tj. w latach 2023-2024, na ich realizację została przeznaczona łączna kwota w wysokości 240 000,00 zł. Wyniki ekspertyzy w zakresie użytkowania istniejących domków wykażą, czy zasadne jest lokalizowanie na terenie miasta nowych domków. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa § 17. 1. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta. Mając na względzie powyższe, projekt zostaje odrzucony.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

400 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Krótki opis projektu

Projekt zakłada wyznaczenie w Krakowie w większości dzielnic (minimum 10) miasta specjalnych ekostref z tabliczkami i domkami dla jeży oraz podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych. Dodatkowo zadanie obejmuje kontrolę stanu i zamieszkania powstały

Opis projektu

Szczegółowy projekt zakłada:
- Pozostawianie w parkach obszarów z bogatym podszyciem – utrzymywanie jak największej powierzchni zarośli i zakrzaczeń;
- Wyznaczanie  ekostref – obszarów, w których ograniczamy do minimum koszenie i które ze swojej natury są bogatsze w roślinność niż pozostałe miejsca w parkach oraz w miarę możliwości są oddalone od ciągów pieszych;
- Ustawienie w miejscach występowania jeży domków w ekostrefach i parkach gdzie odnotowano występowanie jeży z montażem tabliczki informującej o strefie jeży;
- kontrola ekostref oraz stanu i zamieszkania domków dla jeży

UZASADNIENIE PROJEKTU

Jeże potrzebują schronienia na zimę
Jeże rozpoczynają zimowy sen, gdy temperatura spada poniżej 9 st. C. Dlatego tak ważne jest, żeby w tym czasie znalazły odpowiednie, suche i bezpieczne legowisko.

Jeże potrzebują ludzkiej pomocy
Jeśli przed nadejściem zimy jeż waży mniej niż 700 gramów, to obudzi się w środku zimy i prawdopodobnie zginie. Chyba, że pomoże mu człowiek!

Pamiętajmy, że wszystkie gatunki jeży występujące w Polsce podlegają ochronie częściowej. Oznacza to m.in., iż w stosunku do jeża obowiązuje zakaz umyślnego płoszenia i niepokojenia.
Kochamy i akceptujemy je prawie wszyscy, chcemy im pomagać, ale żeby robić to dobrze i ich nie skrzywdzić powinniśmy lepiej poznać ich potrzeby życiowe i zwyczaje, dlatego proponujemy spotkania edukacyjne i wydanie materiałów informacyjno-edukacyjnych.
 
Działania edukacyjne spotkania z mieszkańcami: w szkołach, domach kultury, centrach aktywności seniorów
Domki dla jeży zakup domków
Tabliczki informacyjne,wykonanie
Druk materiałów,druk ulotek oraz materiałów promocyjnych

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
. 400 000,00 PLN
400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
. 2024
powrót